ขอเชิญหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มีเว็บไซต์ นำเผยแพร่
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ”
เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ 3 ยุคสมัย”
ที่เว็บไซต์ของหน่วย ตามความเหมาะสม