ยินดีต้อนรับเข้าสู่>>>> ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (Military Technology Center) >>>เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน<<<

ประวัติศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

    ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก ได้รับการจัดตั้งคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๕๕/๓๙ ลงวันที่๒๘ ส.ค. ๓๙ โดยพลเอกประมล ผลาสินธุ์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้กองทัพบกมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบกิจการคอมพิวเตอร์ทั้งปวงของกองทัพบก รับผิดชอบควบคุมและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้ เทคโนลยีที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานยามปกติ และการควบคุมอำนวยการยุทธ์ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยมีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ในส่วนบัญชาการ)ฝ่ายกิจการพิเศษและมีความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้ายคอมพิวเตอร์ ของกองทัพบกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบกท่านต่อมาได้มีคำสั่ง กองทัพบก ที่ ๙๐/๒๕๔๐ ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๔๐ เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนบรรจุนาย ทหาร จำนวน ๑๔ นายเข้ารับราชการใน ศทท.ซึ่ง ถือเป็นการเริ่มการปฏิบัติงานของ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

footprint in sand

    ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๔๔ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๒๘ ก. ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๔ เพื่อประกาศใช้บังคับตามกฏหมาย โดย กองทัพบก อนุญาตให้ใช้อัตรา เฉพาะกิจหมายเลข ๒๙๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก มีชื่อย่อว่า ศทท.ทบ. และใช้เครื่องหมายสังกัดว่า "ศทท" จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๔ กำหนดให้เป็น ส่วนราชการในส่วนบัญชาการขึ้นตรง กองทัพบก ในฐานะกรมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการแนะนำ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การดำเนินกรมวิธีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ บริหารในยามปกติ ตลอดจนให้การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก มีผู้บังคับบัญชาคือ (ผอ.ศทท.ทบ.)

    เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๘ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก ได้เปลี่ยนนามหน่วย และปรับการบังคับบัญชา ตามคำสั่งกองทัพ(เฉพาะ)ที่ ๒๐/๔๘ จากเดิมศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก (ศทท.ทบ.) เป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร(ศทท.) เครื่องหมายสังกัด "ศทท"คงเดิม ปรับการบังคับบัญชาจากเดิมเป็น หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารสื่อสาร ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทหาร(ผอ.ศทท.) มียศ พลตรี