•  

 

หน่วยทหารสื่อสารใน ทบ.

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑
     รักษาพระองค์       
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒รักษาพระองค์ 
กองพันทหารสื่อสารที่๓

กองพันทหารสื่อสารที่๔
กองพันทหารสื่อสารที่ ๕ 
กองพันทหารสื่อสารที่๖
กองพันทหารสื่อสารที่๙

กองพันทหารสื่อสารที่๑๑
กองพันทหารสื่อสารที่๑๒
    รักษาพระองค์                
กองพันทหารสื่อสารที่๑๓
กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕
กองพันทหารสื่อสารที่๒๑
กองพันทหารสื่อสารที่๒๒
กองพันทหารสื่อสารที่๒๓
กองพันทหารสื่อสารที่๒๔
กองพันทหารสื่อสารที่๓๕
ทำเนียบเจ้ากรมการทหารสื่อสาร

ร้อยเอก ชิต ธรรมทัต
ผู้บังคับการกองโรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗
( ยศครั้งสุดท้าย พันเอก หลวงรณสารปรีชา )


ร้อยเอก หลวงสุรวุฒิเรืองโรจน์ ( ทองสุข ลีลานุช )
ผู้บังคับกองทหารสื่อสารและรั้งตำแหน่ง
ผู้บังคับโรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๖๙


ร้อยเอก หลวงโยธาณัติการ ( เทศ กิตติรัต )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๒ และ
พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๔๘๔
ยศครั้งสุดท้าย พันเอก หลวงโยธาณัติการ

พันตรี หลวงอินทรเรื่องเดช ( เจริญ เหล็กกล้า )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๒

พันตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ ( จรูญ รัตนกุล )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖
หัวหน้าแผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๘๔
รักษาการหัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร
กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ )

พันเอก หลวงวรยุทธวิชัย ( พราย จารุมาศ )
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๙
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลตำรวจเอก หลวงวรยุทธวิชัย )

พลตรี ไสว ไสวแสนยากร (ขุนไสวแสนยากร, ไสว อุ่นคำ)
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก ไสว ไสวแสนยากร )

พลตรี หลวงกำจัดปัจจามิตร ( เจือ สิงหเสนี )
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๘

พลตรี เผชิญ นิมิตรบุตร ( บุญชู นิ่มหนู )
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๔
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท เผชิญ นิมิตรบุตร )

หน้าถัดไป>>>

กรมการทหารสื่อสาร(Signal Department Royal Thai Army) สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร