กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร อัตลักษณ์ >ระบบสื่อสารปลอดภัย ประทับใจบริการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ปรัชญา >ก้าวทันโลก ก้าวทันวิทยาการ ปณิธาน > วิทยาการเป็นเลิศ ล้ำหน้าเทคโนโลยี และการสื่อสาร วิสัยทัศน์ ปี 55-59 >มุ่งพัฒนางานวิชาการ วิจัย บริการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ สู่ความเป็นเลิศ ..

กวก.สส. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น ๓ อาคาร รร.ส.สส.
กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม ๕ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน

บก.กวก.สส.โทรศัพท์: 95360

แผนกวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์: 96011

แผนกวิชาการ โทรศัพท์: 95285

แผนกการอักษรลับ โทรศัพท์: 95285

แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ โทรศัพท์: 95279

e-mail address : jamrut2005@gmail.com