ร้อยเอก ชิต ธรรมทัต
ผู้บังคับการกองโรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗
( ยศครั้งสุดท้าย พันเอก หลวงรณสารปรีชา )

 

ร้อยเอก หลวงสุรวุฒิเรืองโรจน์ ( ทองสุข ลีลานุช )
ผู้บังคับกองทหารสื่อสารและรั้งตำแหน่ง
ผู้บังคับโรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๖๙

ร้อยเอก หลวงโยธาณัติการ ( เทศ กิตติรัต )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๒ และ พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๔๘๔
(ยศครั้งสุดท้าย พันเอก)

พันตรี หลวงอินทรเรื่องเดช ( เจริญ เหล็กกล้า )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๒

พันตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ ( จรูญ รัตนกุล )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖
หัวหน้าแผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๘๔
รักษาการหัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร 
กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ )

พันเอก หลวงวรยุทธวิชัย ( พราย จารุมาศ )
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๙
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลตำรวจเอก หลวงวรยุทธวิชัย )

พลตรี ไสว ไสวแสนยากร (ขุนไสวแสนยากร, ไสว อุ่นคำ)
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )

พลตรี หลวงกำจัดปัจจามิตร ( เจือ สิงหเสนี )
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๘

พลตรี เผชิญ นิมิตรบุตร ( บุญชู นิ่มหนู )
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๔
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )