การจัดงานคืนสู่เหย้า นนส.ทบ.รุ่น 9/19
ประจำปี 2555  ครั้งที่ 22
ใน 9 ธ.ค.55     ณ สวนสนประดิพัทธ์ 
อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ
 
 
     
   
การเข้าพักโรงแรมที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
(รวมยอด 316 คน)
       
       

สถานที่รายงานตัว  อาคารโรงแรมสวนสนฯ
( ชั้นล่าง  )

วันอาทิตย์ที่  9  ธันวาคม  2555
0800   เป็นต้นไปรับรายงานตัว
/ ตรวจสอบรายชื่อ /ลงทะเบียน

 • รับเอกสาร  เช่น บัตรเข้าที่พัก ,
  แผนที่เส้นทางไปโรงแรม ,
  แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
  รับของที่ระลึกและป้ายชื่อ
 • รับประทานอาหาร
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 1400  เข้าที่พัก
 • 1700  ร่วมงานสังสรรค์บริเวณ
  หน้า โรงแรมสวนสนฯ
 
       


 
     
     
       
 
รายชื่อเพื่อนที่เข้าพักโรงแรม
อาคารรับรองกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
(78 คน)
 
         
     
1
พ.อ.(พ)
ณรงค์ศักดิ์
เติมลาภ
2
พ.อ.(พ.)
ศักดิ์ชัย
สระสรง
3
พ.ท.
สาโนช
นัทเบศน์
4
จ.ส.อ.
ชัยณรงค์
นงค์พยัคฆ์
5
พ.ต.
วีระพันธ์
อิ่มสำราญ
6
พ.ท.
สามารถ
วงษ์ครุฑ
7
พ.อ.
อภิรัตน์
รุ่งเรืองศักดิ์
8
พ.ต.
สมศักดิ์
ดุริยประณีต
9
พ.ท.
วีรศักดิ์
อ่อนปาน
10
ร.อ.
สมพล
ทองเป็นทรัพย์
11
ร.ท.
ฉลวย
เทศกูล   *
12
จ.ส.อ.
มนัส
อุบลรัตน์
13
พ.ต.
ราเมศ
สุวรรณวนิช
14
ร.อ.
นิวัฒน์
ทองอ่อน
15
จ.ส.อ.
สันติ
ศรีสุภาพ
16
ผอ.
กรสิรวชญ์
ไอศุริยการ
17
พ.อ.(พ.)
สุวโรจน์
ชุ่มแจ่ม
18
พ.อ.(พ.)
จรูญ
อำภา
19
พ.ต.
ยุทธนา
บุรานนท์
20
ร.ต.
บรรจง
กษิกราพันธ์
21
ร.ต.
วรพจน์
วรรณมณฑา
22
พ.อ.
เดชบดินทร์
ปัญญาจันทร์
23
พ.ท.
รุ่งโรจน์
มีเนียม
24
พ.ต.
ดร.วรากร
สังข์วงษา
25
พ.ต.
สมคิด
นาคสีดี
26
ร.อ.
รัชนนท์
เช้านิมิตร
27
จ.ส.อ.
พิสิทธิ์
สวนสมบัติ
28
ร.ต.
สัญชัย
จูจันทร์
29
คุณ
บุญชู
พิพัฒน์ศรีโสภา
30
คุณ
สุชิน
ปานเนียม
31
พ.ท.
วรพล
ศรีสวน
32
จ.ส.อ.
บุญธรรม
ทิวใหม่
33
พ.ต.
สุเมธา
เมธีธวัช
34
ร.ต.
ปรีชา
ทองสุวรรณ
35
จ.ส.อ.
ประแมน
นิยมทอง
36
ร.ต.
ลำไย
มหานาม
37
พ.ต.
นิติพนธ์
กลั่นสกุล
38
จ.ส.อ.
แดง
กุยแก้ว
39
จ.ส.อ.
สำเริง
กัณหา
40
ร.ต.
อำนวย
เชียสกุล
41
พ.ต.
โอภาส
ภูสีม่วง
42
พ.ต.
ปิยศิษฐ์
มดแสง
43
พ.ต.
อภิชาต
พวงโพธิ์
44
ร.ต.
บรรจบ
แก้วก้าน
45
ร.ต.
ประเสริฐ
เรืองกลัด
46
จ.ส.อ.
สมาน
อินจอหอ
47
จ.ส.อ.
อำนวย
หนูแหยม
48
จ.ส.อ.
ชาญชัย
เขื่อนโพธิ์
49
ร.ต.
พิเชษฐ์
ศรีไทย
50
จ.ส.อ.
กำเนิด
ยงสวาสดิ์
51
จ.ส.อ.
สุรินทร์
ดิษฐ์ประยูร
52
จ.ส.อ.
ถนอม
นุชท่าโพ
53
พ.ต.
สง่า
ดวงเดช
54
พ.ต.
อเนก
คงสวมแก้ว
55
ร.ท.
โกศล
นวลสุวรรณ์
56
ร.อ.
คธา
อุไรกุล
57
จ.ส.อ.
วิโรจน์
กิจสุวรรณ
58
จ.ส.อ.
น้อย
ใจประเสริฐ
59
พ.ท.
ธรรมนูญ
ทัพจันทร์  *
60
จ.ส.อ.
เจริญ
สิงห์พิทักษ์
61
จ.ส.อ.
สุเรวัฒน์
ดำภูผา   *
62
ร.ต.
ชาติชาย
นวลจันทร์
63
พ.ท.
สามารถ
น้อยสะอาด    *
64
ผอ.
สงวนศักดิ์
ศรีวัฒนพงษ์
65
ร.อ.
บุญยิ่ง
สีสัย
66
ร.อ.
นพพร
พงษ์พันธุ์สิงห์
67
พ.ท.
เลื่อน
ภูมิพรรณา
68
ร.ต.
ทองสุข
หมื่นชั่ง
69
พ.ต.
มาโนชญ์
ศรีพรม   *  
70
พ.ต.
ลำพอง
มากขาว
71
จ.ส.อ.
เลิศศักดิ์
พันธุศาสตร์  *
72
จ.ส.อ.
สำราญ
ศรีสุนนท์
73
ร.อ.
วนิชา
เพชรแดง
74
ร.ท.
กิติศักดิ์
แช่มช้อย
75
พ.ต.
นิวัฒน์
เพ็งสวน
76
พ.ต.
พลชัย
อินทรสัมพันธื
77
ร.ต.
กชณัฐ
จันทร์รักษา
78
จ.ส.อ.
ชำนาญ
รอดตาด
     
   
   
   
   
โรงแรมหัวหินซีซั่นพาเลซ
(60 คน )
 
 
       
     
1
จ.ส.อ.
ทองสุข
ทองสารไตร  *
2
จ.ส.อ.
พิศล
เริ่มคิดการ  *
3
ร.ต.
ณัฐกิจ
ท่ากระเบา
4
ร.ต.
ชูเกียรติ
บัวนุช
5
ร.ต.
ธรรมนูญ
มีสุข
6
จ.ส.อ.
เชิดศักดิ์
ปานมั่น
7
จ.ส.อ.
ผจญ
มีปัยยา
8
ร.ต.
วีรพล
ปลาทอง
9
พ.อ.
เดโช
กลิ่นประชา
10
พ.ท.
ชวลิตร
ไกรเท
11
จ.ส.อ.
จิรเดช
แวงวงษ์   *
12
ร.ต.
มงคล
มาระเนตร
13
พ.อ.
อเนก
ศรีสังข์
14
พ.อ.
เพิ่มยศ
คุ้มเยาว์
15
พ.อ.
สุวัชชัย
รัตนบรรลังค์
16
พ.ท.
สุพิศ
อ่อนแก้ว
17
ร.อ.
จารุจกิตต์
คงสุวรรณ
18
จ.ส.อ.
บำรุง
วงษ์พรม
19
ร.ท.
จิระ
ธนาศรี    *
20
จ.ส.อ.
ลพนเรศ
เพ่งผล   *
21
จ.ส.อ.
วชิรช์
สุริยะวงค์
22
ร.ท.
เรืองเดช
สุวรรณสินธุ์
23
พ.ท.
สุรศักดิ์
วิไล
24
พ.ท.
สมพงษ์
อักษร
25
ร.ต.
ประวัติ
พยุงธรรม   *
26
ร.ต.
เลิศชาย
สายทะลี
27
ร.อ.
กฤษณ์
โพธิอ่อน
28
จ.ส.อ.
บัญฑิต
หิมรัญรัตน์
29
จ.ส.อ.
สิทธิศักดิ์
กองพันธ์
30
ร.ต.
บุญชิต
พันธุ์ยา
31
ร.ต.
อวยชัย
ชนะชัย
32
จ.ส.อ.
เกริกชัย
ผ่องแผ้ว
33
พ.ท.
สุชาติ
จิตประชา
34
พ.ต.
สิงห์
พิมพ์สิงห์
35
พ.อ.(พ)
ทรงศักดิ์
ณเชียงใหม่
36
จ.ส.อ.
นันท์
สืบสร้อย
37
พ.ต.
สุเชษฐ์
สวนเอก
38
ร.ต.
บัญญัติ
พูลสงฆ์
39
จ.ส.อ.
เกษม
สีหอำไพ
40
จ.ส.อ.
สิทธิชัย
พุทธิจุล
41
พ.ต.
เรืองเดช
เนตรภักดี
42
จ.ส.อ.
สุรเชษฐ์
อะตะมะ
43
จ.ส.อ.
บุญเลิศ
สุขรัก
44
พ.ท.
อุกฤษณ์  
ศรีล้อม   *
45
จ.ส.อ.
แผนก
อาจหาญ   *
46
จ.ส.อ.
ประสิทธิ์
แดงเอียด   *
47
พ.ต.
สุพรรณ
สุนันต๊ะ
48
ร.ต.
ณรงค์ฤทธิ์
ตระกูลศรี
49
พ.ต.
ยอดเพ็ชร
ราศรีสวย
50
ร.ต.
มงคล
นาคคงคำ
51
พ.ต.
พัชรชัย
น้อยมาลี
52
พ.ต.
ปรีชา
เรือนเพ็ชร
53
พ.ต.
ถาวร
เนียมทอง
54
พ.ต.
พฤติกร
ณะศิริ
55
ร.ต.
นเรศ
ยงเขตน์กิจ
56
พ.ท.
วิรัตน์
จันทร์กลิ่น
57
ร.อ.
อมรเทพ
เอี่ยมสกุล
58
พ.ท.
อนุภัทร
นุ้ยเนียม
59
ร.อ.
อัญญา
จันทร์มาลา
60
พ.ต.
หาญศึก
แลบัว
     
   
       
     
       
             โรงแรมคลอเดียนท์เซอร์วิส
(46 คน)

   
 
 
     
1
จ.ส.อ.
ธวัชชัย
รักธรรม
2
ร.ท.
วิเชียร
สอนบุตร
3
ร.ท.
บัญชา
พินชัย
4
พ.อ.( พ )
จรินทร์รัตน์
นาคสนิท
5
พ.ต.
วิชิต
สุภา
6
ร.ต.
กษม
ชาลี
7
ร.ต.
จำรัส
โพธิ์อ่อน
8
จ.ส.อ.
อุดมศักดิ์
ครุฑนวม
9
พ.ท.
ศิริชัย
มหามิตร
10
พ.ท.
วิรัตน์
สุริโย
11
จ.ส.อ.
ประสาน
จันทวีสกุล
12
พ.ท.
สมศักดิ์
เอี่ยมวิจารณ์
13
พ.ท.
สถาพร
แจ่มจันทร์
14
ร.ต.
กมล
วุ่นพูลสมบัติ
15
จ.ส.อ.
เฉลิม
จันทาสีกา
16
พ.ต.
สำราญ
ทองเขียน
17
พ.ต.
กตัญญู
เรืองสำราญ
18
จ.ส.อ.
พนม
เทพคีรี
19
จ.ส.อ.
ประเวศ
สมบัติกำไร
20
จ.ส.อ.
บันเทิง
ทองแพน
21
ร.ต.
ธนะศักดิ์
ดวงธิสาร
22
ร.ต.
สุมิตย์
เหล่าวอ
23
จ.ส.อ.
ศรีพร
แสงจันทร์
24
ร.ต.
ประมวล
บัวจันทร์     *
25
จ.ส.อ.
กฤษณะ
ภู่พันธ์สาย
26
ร.ต.
ชนณวัสน์
วรณัชช์พิบูล
27
พ.ท.
วรพล
คำสร้อย
28
ร.ต.
เกษมสันต์
คาดสนิท
29
จ.ส.อ.
พิเชษฐ์
วงษ์คำ
30
จ.ส.อ.
พิเชษฐ์
วงษ์คำ
31
พ.ต.
กลยุทธิ์
สิทธิภาพ
32
ร.ต.
เลอพงษ์
ดวงมาลัย
33
พ.ต.
วัฒนศักดิ์
จงเจริญ
34
ร.ต.
นรฤทธิ์
อินทรทัต
35
พ.ต.
ธานินทร์
แก่นจันทร์ดา
36
พ.ต.
เชนชัย
ชำนาญดี
37
ร.ต.
ครรชิต
โพธิ์พ่วง
38
ร.ต.
สาคร
โจมกัน
39
พ.ท.
ธงชัย
ใจขำ
40
ร.ต.
สมศักดิ์
กัญญา
41
จ.ส.อ.
สายัญ
อ่อนนุ่ม      *
42
จ.ส.อ.
สรรเสริญ
เต็มสวาท    *
43
ร.ต.
จำลอง
ปั้นประดับ    *
44
จ.ส.อ.
สมวงษ์
หนูโดด     *
45
พ.ต.
ยุทธพล
ฟ้องเสียง     *
46
พ.ต.
สิทธิพงษ์
พงษ์ศิลป์    *
     
 
 
         
                            บ้านนครา
           (15 คน)
   
 
         
   
1
จ.ส.อ.
ดนัยเดช
กลิ่นกลาง   *
2
ร.ต.
ณรงค์
ชาติจันทึก
3
ร.ท.
ไพฑูรย์
ธรรมจันมา
4
ร.ต.
อมรฤทธิ์
ฉ่ำมะนา
5
พ.ต.
เกรียงไกร
รุกขชาติ   *
6
พ.ต.
อดุลย์
ปานสกุล   *
7
จ.ส.อ.
อิทคเดช
ม่วงฤทธิ์เดช  *
8
พ.ต.
พรชัย
ใจดี      *
9
ร.ต.
โกวิทย์
ตระกูลแพทย์
10
ร.ต.
สุชาติ
สายหยุด
11
พ.ต.
วิธชาติ
พลวีระสกุลชัย
12
จ.ส.อ.
ณรงคศักดิ์
เทพจันตา
13
ร.ต.
ฐรรธพงศ์
ฉ่ำเมืองปักษ์
14
จ.ส.อ.
ศุภมิตร
วงษ์สุข   *
15
ร.ท.
ธวัธ
วงษ์หุ่น
   
   
     
     
     
         
           โรงแรมหัวหินฮิลไซด์รีสอร์ท์
        (117 คน)
   
         
     
1
สจ.
สมหมาย
อารมณ์
2
พ.อ.(พ.)
ทัฐเมธา
ปัญญุเบกษา  *
3
พ.อ.(พ.)
วรภพ
ถาวรแก้ว  *
4
พ.อ.(พ.)
สุชาติ
นิลหยก
5
ผอ.
พีรพล
พึ่งโคกสูง
6
ร.ต.
อานันท์
ทิพมนต์
7
ร.ต.
มานะ
เชื้อแดง
8
จ.ส.อ.
ทองมาก
โชคค้า
9
ร.ต.
สุพิศ
สอนสืบ
10
พ.ท.
สมบัติ
เกิดช้าง
11
ร.ต.
บำนาญ
นิลประภา
12
ร.ต.
สำราญ
ต่อเนื่อง    *
13
ร.ท.
อดิศร
ฉิมเล็ก    *
14
ร.ต.
วิชิต
กำเลิศทอง
15
ร.ต.
พิสิฎฐ
สายแสง
16
ร.ต.
สุรศักดิ์
ศรีสังข์
17
จ.ส.อ.
พุฒิพงศ์
บุญมา
18
ร.ต.
ปัญญา
นิจแสวง
19
พ.ท.
อนุศักดิ์
อุดมสาลี
20
จ.ส.อ.
ชรัตน์
แสงจินดา
21
ร.ต.
เอื้อน
ศรีกรด
22
ร.ต.
สมชาย
ชาตินันท์
23
พ.ท.
รณกร
สุดด้วงแก้ว
24
พ.ท.
บรรพต
อ่ำอยู่
25
พ.ท.
มานิตย์
เสตะบุตร
26
พ.ต.
จำนง
อ่วมน้อย
27
พ.ต.
สัมพันธ์
ริมสีม่วง
28
ร.ต.
อัศวิน
พึงสังวร
29
ร.ต.
ธรรมนูญ
เทียนหอม
30
ร.ต.
ไกรเขต
รุรเพ็ง
31
ร.ต.
ปฏิ
ปฏิมาปกรณ์
32
จ.ส.อ.
จงรักษ์
ปฏิมาปกรณ์
33
ร.อ.
พินิจ
ปุชาลี
34
จ.ส.อ.
สมจิตร
ดงยางหวาย
35
ร.ต.
ธงชัย
สัจวุฒิ
36
จ.ส.อ.
โกวิท
แนวสวัสดิ์
37
ร.ต.
วันชัย
เอี่ยมอ่องกิจ
38
พ.ต.
อวยชัย
พฤฒิสาร
39
ร.ต.
ประยุทธ์
คำเพิ่มพูล
40
ร.ต.
สิทธิชัย
โมธรรม
41
ร.อ.
ประสูติ
วงษ์นาค
42
ร.ต.
พิพัฒน์
จีสันติ
43
จ.ส.อ.
พันธ์ศักดิ์
คำศรี
44
พ.ต.
ประหยัด
สุริยะวงค์
45
ร.ต.
ยงยุทธ
มากาศ
46
พ.ท.
เจน
เชื้อสวน
47
พ.ต.
ประทีป
อาจรักษา
48
พ.ต.
มนัส
โชติยาโณ
49
ร.อ.
สุพจน์
จันทร์มณี
50
จ.ส.อ.
วินัย
สุวรรณวัฒนากุล
51
จ.ส.อ.
บุญเสริม
ภู่คล้าย
52
ร.ต.
ธนุ
ทองเอี่ยม
53
พ.ต.
วันชัย
เชิดฉาย
54
ร.ต.
ไพฑูรย์
ขาวจอย
55
จ.ส.อ.
มงคล
สุขยอดเย็น
56
จ.ส.อ.
จรัล
อ่อนอิ่ม
57
พ.ต.
พีรฉัตร์
พลบุตร
58
ร.ต.
สถิต
พึ่งสุข
59
พ.ต.
ประเสริฐ
เบ็ญจมาศ
60
พ.ต.
พัฒนา
ชัยมงคล
61
พ.ท.
พิสิษฐ
พุทธรักษา
62
จ.ส.อ.
ชยพล
บัวเผื่อน
63
ร.อ.
มานพ
ทัศนบรรจง
64
จ.ส.อ.
พิทยา
สุชาติวัฒนะ
65
จ.ส.อ.
เจร
วิฤทธิ์
66
ร.ต.
อุทัย
เทวินทร์
67
ร.ต.
พยนต์
เทพา
68
ร.ต.
ดำรงศักดิ์
อินน้อย
69
ร.ต.
ประมวล
บุญเนตร
70
พ.อ.
ปรีชา
มโนวงษ์
71
พ.ต.
ชัยวัฒน์
อินทรธีรวิชัย
72
ร.อ.
ประสิทธิ์
ลาวิลัย
73
พ.ต.
บุญโชติ
อยู่ดี
74
ร.ต.
วันชัย
ระงับชิด
75
จ.ส.อ.
เทียนชัย
แต้เจริญ
76
พ.ต.
ชูศักดิ์
แก้วเวชบุตร   *
77
พ.ต.
สุชาติ
เทียนวัฒนะ   *
78
พ.ต.
สุธรรม
ก๋าทุ่ง
79
พ.ต.
วันชัย
พิทักษ์
80
พ.ต.
ปรีชา
พลายเพชร์
81
ร.ต.
ชัยยุทธ์
จันทร์เจริญ
82
ร.ต.
ชวลิตร
ฉิมพลี
83
จ.ส.อ.
นักรบ
รณรัตน์
84
ร.ต.
ถาวร
สิงห์ปราบ
85
จ.ส.อ.
เกรียงศักดิ์
คล้ายขำ
86
จ.ส.อ.
วีระ
ละออเอี่ยม
87
จ.ส.อ.
ธีรพล
ปิ่นแก้ว
88
จ.ส.อ.
สมจิตร
ด้วงหอม
89
พ.ท.
อภิชาต
ศิลาชัย
90
จ.ส.อ.
นพรัตน์
น้อยวัฒน์
91
ร.ต.
สำเริง
อนุภาพ
92
จ.ส.อ.
ประทีป
เรืองแสง
93
พ.ต.
เกียติศักดิ์
กุลหกูล
94
ร.อ.
คมสันติ
อุนารักษ์
95
ร.ต.
วีระศักดิ์
ขวัญนาค
96
ร.ต.
ณรงศักดิ์
คำพัมพา
97
ร.ต.
มนตรี
มากมี
98
ร.ต.
สมหมาย
กรอบทอง
99
ร.ต.
กวี
มอญพันธ์
100
ร.ต.
มานะศักดิ์
บุญลือ
101
พ.ท.
ไพโรจน์
ม่วงทรัพย์
102
พ.อ.
ปราการ
ภูติจันทร์   *
103
ร.ต.
สินสมุทร
ดวงละออ
104
ร.ต.
อนุวัฒน์
โชติสาร
105
พ.ต.
สมภาร
อ้วนโฮม
106
พ.ต.
วิบูลย์
สิทธิวัฒน์
107
ร.อ.
ธนชัย
โพธิ์แก้ว
108
ร.ต.
พงษ์ศักดิ์
พรมสุทธิ
109
พ.ท.
ชาญ
ปาลภิบาล
110
จ.ส.อ.
สมบัติ
คำพรหม
111
จ.ส.อ.
ดิษฎิ
นุ่มจันทร์
112
พ.ท.
สุวิน
ผลกมล   *
113
พ.ท.
สมคิด
ใบ๋สกุล    *
114
พ.ท.
ชลอ
เพื่องฟู      *
115
จ.ส.อ.
รังสรรค์
สุกใส    *
116
จ.ส.อ.
จินดา
ประหยัดทรัพย์   *
117
พ.ท.
สุรพล
มหาชัย     *
     
   
         
                                      
 
 
   
 
 
 
 
 

ใช้โปรแกรม Dreamweaver 8
พ.ต.อดุลย์  ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป (ไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ฟรีครับผม)  Friday, 7 December, 2012
i_of_thailand@hotmail.com