ประวัติกองทัพน้อยที่ ๑

 กองทัพน้อยที่ ๑  มีที่ตั้ง : เลขที่ ๕๕/๓    สวนมิสกวัน  ถนนราชดำเนินนอก  แขวงดุสิต   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ   ๑๐๓๐๐


กล่าวทั่วไป
         กองทัพน้อยที่ ๑ มี แม่ทัพน้อย อัตราชั้นยศ พลโท เป็นผู้บังคับบัญชา ปกครอง กำลังพลภายใน กองทัพน้อยที่ ๑ ปัจจุบัน ( ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน ) มี พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น แม่ทัพน้อย ที่ ๑ ลำดับที่ ๒๕

ประวัติ  กองทัพน้อยที่ ๑  ( ปี พ.ศ.๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๕๕ )
         กองทัพน้อยที่ ๑ เป็นหน่วยของกองทัพบก บรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชา โดยตรงกับกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อแบ่งเบาภาระแม่ทัพภาคที่ ๑ ในการควบคุมบังคับบัญชา และอำนวยการต่อหน่วยที่ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและป้องกันชายแดน
         หน่วยได้รับอนุมัติหลักการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๑ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นทางการตาม คำสั่ง กองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๕๕/๓๑ ลง ๕ สิงหาคม ๒๕๓๑ โดยกองทัพบกได้อนุมัติให้วันที่ ๒๐ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ ๑ ซึ่งครบรอบ ๒๓ ปี ในการจัดตั้งหน่วย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กองทัพน้อยที่ ๑ มีที่ตั้งเลขที่ ๕๕/๓ สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารของ กองกำลังรักษาพระนครและกองกำลังทหารบกเดิมเป็นที่ตั้งปกติถาวรตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๖/๓๕ ลง ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕
         กองทัพน้อยที่ ๑ มีการจัดตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๕๒-๒ (บก. และ ร้อย บก.ทน.) ลง
๘ พ.ย.๓๒ เดิมบรรจุกำลังพลตามอัตราลดระดับ ๒ มียอดกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ตามอัตราอนุมัติ ทั้งสิ้น ๒๖๙ นาย (น.๖๘ นาย, ส.๑๑๑, พลฯ ๙๐ นาย)

         ภารกิจ ควบคุมและบังคับบัญชา ต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชา
         ขีดความสามารถ ควบคุมบังคับบัญชา วางแผน และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยระดับกองพลดำเนินกลยุทธได้ไม่เกิน ๕ กองพล, จัดตั้งที่บัญชาการหลักได้ ๑ แห่ง และที่บัญชาการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่ได้ ๑ แห่ง และสามารถเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะในอัตราได้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ (อจย.๕๒-๒ (๘ พ.ย.๓๒))

         โครงสร้างการจัด กองทัพน้อยที่ ๑ ประกอบด้วย ๒ ส่วนราชการ คือ กองบัญชาการ กองทัพน้อย ที่ ๑ และกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๑
         กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑ ประกอบด้วย : ๕ กองเสนาธิการ ๑ ตอนกองบัญชาการ และ ๔ แผนกกิจการพิเศษ คือ แผนกสารบรรณ, แผนกการเงิน, แผนกแผนที่ และแผนกกรรมวิธีข้อมูล
            กองร้อยกองบัญชาการ ประกอบด้วย : กองบังคับการกองร้อย, หมวดสูทกรรม, หมวดขนส่ง, หมวดป้องกัน และตอนเสนารักษ์

              ขีดความสามารถ :  
                   -บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติการของหน่วยระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ได้ไม่เกิน ๕ กองพล โดยต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม.
                   -ดำเนินการด้านธุรการ การเลี้ยงดู การส่งกำลัง การซ่อมบำรุงขั้นหน่วย การขนส่ง การรักษาพยาบาล และการระวังป้องของกองบัญชาการ
และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อย
                   -จัดตั้งที่บัญชาการหลักได้ ๑ แห่ง และที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่ได้ ๑ แห่ง
                   -ปัจจุบัน ทบ.อนุมัติให้เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงหน่วย
         ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ กองทัพบก ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกปี ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐ กำหนดให้ปิดการบรรจุกำลังพล กองบัญชาการ และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม และการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไทย ดังนั้น กองทัพบก จึงได้ออก คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๔๘/๔๕ ลง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ปิดการบรรจุกำลังพลหน่วย กองทัพน้อยโดยให้ดำเนินการปิดการบรรจุกำลังพลของ กองบัญชาการ และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อย และปรับย้ายกำลังพล, โอนยุทโธปกรณ์ รวมทั้งอาคาร โรงเรือนของหน่วยให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
         ต่อมา กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป และการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้สอดคล้องกัน รวมทั้ง เป็นการลดผลกระทบทางด้านกำลังพล จึงให้มีการชะลอการปิดการบรรจุกำลังพล    กองบัญชาการ และกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ในระยะยาว (ปี ๔๓ - ๕๔) โดยได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๔๖ ลง ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖  เรื่อง การชะลอการปิดการบรรจุกำลังพลหน่วยกองทัพน้อยจนถึงปี ๒๕๕๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๐ กองทัพบกได้ทบทวนการปิดการบรรจุกำลังพลปี ๒๕๕๒ ผลการพิจารณากองทัพบก ให้ชะลอการปิดการบรรจุกำลังพลของกองบัญชาการและ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อย ออกไปจนถึงปี ๒๕๕๔ (เดิมปี ๒๕๕๒ ยืดระยะเวลาออกไปอีก ๒ ปี)
         ต่อมาเมื่อปี ๕๒ กองทัพบกได้ทบทวนการปิดการบรรจุกำลังพล กองบัญชาการ  และ กองร้อย-กองบัญชาการ กองทัพน้อย ใน ปี ๒๕๕๔  ผลการพิจารณากองทัพบก ให้ชะลอการปิดการบรรจุกำลังพลของกองบัญชาการ และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อย  ออกไป และจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อปรับปรุง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๕๒-๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง อจย. ของกองทัพบก
         ต่อมาเมื่อ ๖ เม.ย.๕๔ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ปรับ บก. และ ร้อย บก.ทน.๑-๓ เป็นหน่วยพร้อมรบระดับ ๑ และบรรจุกำลังพลในอัตราลดระดับ ๑ จำนวน ๓๓๐ นาย (น.๘๑, ส.๑๓๕, พลฯ ๑๑๔) รวมทั้งให้จัดทำ อจย.ทน. ขึ้นมาใหม่ และปรับขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะจาก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ทบ. โดย ยก.ทบ. ได้จัดทำคำสั่ง ทบ. ลับมาก (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๔ เรื่องปรับระดับความพร้อมรบ ลง วันที่ ๖ ม.ค.๕๔ เพื่อสั่งการให้เหล่าและสายวิทยาการได้สนับสนุนอัตราต่อไป