::เกี่ยวกับหน่วย::
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
อดีตผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
งานก่อสร้างของหน่วย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

:::ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:::
กองทัพภาคที่ ๑
กองพลพัฒนาที่ ๑
กรมทหารช่างที่ ๑
รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒
กรมทหารช่างที่ ๑
รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ ๑
กองพันพัฒนาที่ ๑

:::รวมลิงค์ทหาร:::
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
ศูนย์การทหาราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
กองพลพัฒนาที่ ๒
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๔
สำนักงานเลขานุการ
กองทัพบก
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กองทัพบก
กองการออมทรัพย์
กองทัพบก
 

ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬาเทนิส ให้กับนักเรียนที่ปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ สนามเทนนิส ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๗
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกำลังพลและครอบครัว ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิร์ล กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกำลังพลเดินทางไกลประจำเดือน
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ณ พื้นที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
พ.ท.ภูมิรัชต์ ดุษฎี ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. พร้อมกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ปี ๕๗ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗
กำลังพล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. พร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร พ.ท.ภูมิรัชต์ ดุษฎี ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี ๕๗ ณ หน้า บก.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗
กำลังพล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. พร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ผบ.ช.๑ รอ. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี ๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ ณ อาคารช้างฉัตร ช.๑ รอ. ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกำลังพลเดินทางไกลประจำเดือน
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๗ ณ พื้นที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

ช.พัน.๕๒ ช.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ ปั่นจักรยาน ลดพลังงาน เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๗

ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดการฝึกอบรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้กับ นักเรียน รร.อนุบาล ราชบุรี ณ สนามฝึก ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๗

กฎหมายน่ารู้
การใช้คำย่อในกองทัพบก
ยศทหารในกองทัพไทย
การใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการทำความเคารพ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
ชื่อค่ายทหารในประเทศไทย
เครื่องแบบทหารบก
คำชี้แจงทหารตักเตือนเรื่องการทำความเคารพ
การประดับเข็มฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙
กรมยุทธศึกษาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ.
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนทหารช่าง
 
ลำดับที่เข้าชมเว็บไซต์
The Body Shop


อบรม Unit School
การใช้แผนที่เข็มทิศ
การใช้ภาษาพม่า
การสวนสนามแบบใหม ่
แผ่นปูทางเท้า
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การทำลวดดัด
การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ
การอารักขาบุคคลสำคัญ
เครื่องยนต์ติดท้ายเมอร์คิวรี่
หลักสูตรแผ่นปูทางเท้า
หลักสูตรการผูกผ้าระบาย
หลักสูตรการส่งกำลัง

งานพัฒนาเครื่องช่วยฝึก
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ
สินค้าโดยกลุ่มแม่บ้าน

Download
แบบฟอร์ม ใส่สมุดประวัต
หนังสือเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
พินัยกรรมหน่วยทหาร
หนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงินทดแทน
หนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงิน อทบ.
หนังสือระบุตัวผู้รับเงิน
พิทักษ์พลพิเศษ


โปรแกรมแบบพิมพ์ ONLINE

แบบพิมพ์ ทบ. สารบรรณ


DOWNLOAD

ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3239-1039 Fax.0-3239-1039 โทรทหาร 52158
::: Email:chor52@hotmail.com :::