::เกี่ยวกับหน่วย::
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
อดีตผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
งานก่อสร้างของหน่วย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

:::ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:::
กองทัพภาคที่ ๑
กองพลพัฒนาที่ ๑
กรมทหารช่างที่ ๑
รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒
กรมทหารช่างที่ ๑
รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ ๑
กองพันพัฒนาที่ ๑

:::รวมลิงค์ทหาร:::
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
ศูนย์การทหาราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
กองพลพัฒนาที่ ๒
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๔
สำนักงานเลขานุการ
กองทัพบก
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กองทัพบก
กองการออมทรัพย์
กองทัพบก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๑๓๐ พ.ท.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. ได้พบปะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ ผลัด ๑/๕๙ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกำลังพลและเครื่องมือช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้าน นางชั้น โมเล็ก เลขที่ ๕๐ ม.๗ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี ซึ่งประสบวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙
พ.ท.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ณ บก.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ กองทัพบกโดย ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.ได้นำน้ำบริโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่หมู่บ้านพรชัย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการลดพุง ลดน้ำหนัก ลดโรค โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี มาดำเนินการติดตามโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.ท.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.พร้อมด้วยกำลังพล,แม่บ้าน และ มวลชนในพื้นที่ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานก่อสร้าง และปรับปรุงถนนชำรุดในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ณ สนามบิน ค่ายบุรฉัตร
   
กฎหมายน่ารู้
การใช้คำย่อในกองทัพบก
ยศทหารในกองทัพไทย
การใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการทำความเคารพ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
ชื่อค่ายทหารในประเทศไทย
เครื่องแบบทหารบก
คำชี้แจงทหารตักเตือนเรื่องการทำความเคารพ
การประดับเข็มฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙
กรมยุทธศึกษาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ.
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนทหารช่าง
 
   
ลำดับที่เข้าชมเว็บไซต์
The Body Shop
 

การยิงปืนทางยุทธวิธี
การใช้แผนที่เข็มทิศ
การใช้ภาษาพม่า
การสวนสนามแบบใหม ่
แผ่นปูทางเท้า
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การทำลวดดัด
การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ
การอารักขาบุคคลสำคัญ
เครื่องยนต์ติดท้ายเมอร์คิวรี่
หลักสูตรแผ่นปูทางเท้า
หลักสูตรการผูกผ้าระบาย
หลักสูตรการส่งกำลัง
เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด
POLAN รุ่น P190
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ
สินค้าโดยกลุ่มแม่บ้าน
หนังสือเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
พินัยกรรมหน่วยทหาร
หนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงินทดแทน
หนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงิน อทบ.
หนังสือระบุตัวผู้รับเงิน
พิทักษ์พลพิเศษแบบพิมพ์ ทบ. สารบรรณ
เหรียญราชการชายแดน
และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
รกจ.ยศและเครื่องราชฯ
ตรวจสอบรายการเครื่องราชฯที่ได้รับ
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3239-1039 Fax.0-3239-1039 โทรทหาร 52158
::: Email:chor52@hotmail.com :::