พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผบ.พล.1 รอ.เป็น ผบ.กองผสม เนื่องในพิธี

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของทหารรักษาพระองค์

                          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา                           

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อ 2 ธ.ค.57พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.

เป็นประธาน ในวันสถาปนา

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ครบ 9 รอบ ปีที่ 108

เมื่อ 2 เม.ย.58
 


พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.
1 รอ.
ณ บก.ร.
1 รอ.
เมื่อ 2 ต.ค.57


มทภ. 1 ตรวจเยี่ยมและ
มอบนโยบาย
ณ บก.พล.
1 รอ.
เมื่อ 27 ต.ค.57

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

ผบ.พล.1 รอ.เป็นหัวหน้าคณะ

นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ

และพลทหาร ลงนามถวายพระพรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 161330 พ.ค.58

ณ โรงพยาบาลศิริราช

     พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
        ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน

    ในพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ

                   บก.พล.1 รอ.

    เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 58

                เมื่อ 10 เม.ย.58

   พล.1 รอ.จัดกิจกรรมนำกำลังพล

        และครอบครัวทัศนศึกษาที่

          สถานพักฟื้น ทบ.สวนสน

    ประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

          ในห้วงเดือน มี.ค.58

  

                                          

 

กิจกรรมและการปฏิบัติตามนโยบายฯ

 

งานเลี้ยงพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2558 ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.58

การฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย     โดยใช้เครื่องมือดับเพลิง     ประจำปี 58   เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน

ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธี

การศึกษาสมเด็จ ทุนสถานีวิทยุ

ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.1 รอ.

ณ บก.พล.1 รอ.

เมื่อ 11 พ.ค.58

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

 
    สาระน่ารู้

        งานที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 12 ประการของ ผบ.ทบ.

        งานแต่ละสายงานทีปฏิบัติในห้วง เม.ย.๕๘
       งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชกุศลสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

        ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี        
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

       เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
        เกียรติประวัติและเหตุการณ์สำคัญ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในรอบ 108 ปี

     เอกสาร
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.       
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์
     สอบราคาจัดซื้อเสื้อคลุมกันฝน สนับสนุน กองร้อยรักษาพระองค์ CAT 904
        กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ประจ
ปีงบประมาณ 2556
    
    
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
        เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

     สอบรำคำซื้อวัสดุงำนซ่อมปรับปรุงอำคำรสโมสร หมำยเลข 16/20 ของ ป.1 รอ.
        ประจำปีงบประมำณ
2556

     สอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องช่วยฝึก หมายเลข 173/96 ของ ร.11 พัน.1 รอ.
        ประจปีงบประมาณ
2556

 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

 

You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware