ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

  

ผบ.พล.1 รอ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามหลวง

 

การฝึกทบทวนท่าการให้สัญญาณจราจร แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายยามรักษาการณ์ ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์
หลังเลิกรวมแถวในตอนเช้า วันละ 30 นาที บริเวณด้านหน้า ร้อย.สห.พล.1 รอ. 

 

เมื่อวันที่ 8 9 ส.ค.59 ณ บก.พล.1 รอ. มี รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) เป็นประธานฯ ซักซ้อมการปฏิบัติการรับตรวจประกันคุณภาพ
การฝึก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมี นขต.พล.1 รอ. และ นขต.บก.พล.1 รอ. รับการตรวจฯ

 

รอง ผบ.พล.1 รอ.(1) และ คณะตรวจเยี่ยม ได้เดินทางไปตรวจการดำเนินการของโครงการ ในส่วนที่ พล.1 รอ.(ช.พัน.1 รอ.) รับผิดชอบรวม 27 โครงการ 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59 ผบ.พล.1 รอ. ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 59 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี มทภ.1 เป็นประธานในพิธีฯ 

เมื่อ 080900 ส.ค.59 เสธ.พล.1 รอ. เป็นประธานฯ ฝกม.พล.1 รอ. ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี59
 


 

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

 
    สาระน่ารู้
 
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

  พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ผบ.ป.1 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
      
ระยะยาวในชุมชน ตามโครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
  ต้องชม! กำลังพลทหาร ร.๑ พัน.๑ รอ. ถวายสัตย์ปฏิญาณ และ แปรอักษร
    เนื่องในโอกาส  มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี คลิ๊ก...

  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2

  บทเพลงแหล่ " รัฐธรรมนูญปราบโกง "  โดย อ.ชินกร  ไกรลาศ
 
   ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,400 กล้า เฉลิมพระเกียรติฯ
            สอบถามรายละเอียดที่>>Facebook
  ร่วมลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559

  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  อินโฟกราฟิคร่างรัฐธรรมนูญเบื้อต้น (ม.ค.59)

   สารจาก ผบ.ทบ.

    งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชกุศลสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

  ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

   ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี        
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
  ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
   เกียรติประวัติและเหตุการณ์สำคัญ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในรอบ 108 ปี

     เอกสาร

       จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับที่ 16/2558 "1 ปีของการเดินหน้าประเทศไทย" คลิก

       รวบรวมผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม

          การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คลิก

       ชุดความคิด "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  23พ.ย.58 คลิก

       ชุดความคิด "โครงการรับจำนำข้าว" คลิก
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.       
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion

     ข่าวประชาสัมพันธ์        

          ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
       
     เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
     ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

         
 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

 
You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware