พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นประธาน ในพิธี วันสถาปนากองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ครบรอบ 109 ปี

โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก และอดีต ผบ.พล.1 รอ.

เดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ณ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  เมื่อ 1 เม.ย.59

 

 

พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ผบ.พล.1 รอ.และคณะ

ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท 

ณ.ททบ.5 เมื่อ 16 พ.ย.58

เมื่อ 190900 พ.ค. 59  ฝขว.พล.1 รอ.  ร่วมกับสถานีดับเพลิงสามเสน ทำการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี  59  โดยมี หน.ฝขว. พล.1 รอ.  เป็นประธาน   ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  140 นาย 

พล.ต.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้

ผบ.พล.1 รอ.พร้อมคณะ

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระนมพรรษา 88 พรรษา5 ธ.ค.58 โดยมี มทภ.1เป็นระธานฯ ณ ลานหน้า บก.ทภ.1 เมื่อ

 3 ธ.ค.58


เมื่อ 25 พ.ค.59 กอง สพบ.พล.1 รอ. จัดชุดช่างซ่อมเคลื่อนที่ ร.11 พัน.3 รอ. พื้นที่ จว.เพชรบุรี ห้วง 23-27 พ.ค.59 ซ่อมบำรุง รยบ. 2 1/2 ตัน
M35   ทำการเปลี่ยน Injection Pump , Clutch , Plats , Ball Bearing  เรียบร้อย

 

มื่อ 240900  พ.ค.59  ผบ.พล.1 รอ.  เป็นประธานเปิดโครงการ  "ร้อยดวงใจ พัฒนาบ้านพ่อ สู่ชุมชนรองวังสีขาว เฉลิมพระเกียรติ"  ณ  สวนสุขภาพวังไกลกังวล อ.หัวหิน  จว.ป.ข.  ได้มอบธงสัญลักษณ์ครองราชย์  70  ปี 

ประชุมเพื่อเตรียมการรับตรวจการใช้จ่ายงบประมาณการปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุน คสช./รัฐบาล ครั้งที่ 2
( ห้วง 1 ส.ค. - 30 ก.ย.57 )
 

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

 
    สาระน่ารู้
       
ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,400 กล้า เฉลิมพระเกียรติฯ
            สอบถามรายละเอียดที่>>Facebook
        ร่วมลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559

         ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        อินโฟกราฟิคร่างรัฐธรรมนูญเบื้อต้น (ม.ค.59)

        สารจาก ผบ.ทบ.

        งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชกุศลสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

        ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี        
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

       เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
        เกียรติประวัติและเหตุการณ์สำคัญ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในรอบ 108 ปี

     เอกสาร

       จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับที่ 16/2558 "1 ปีของการเดินหน้าประเทศไทย" คลิก

       รวบรวมผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม

          การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คลิก

       ชุดความคิด "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  23พ.ย.58 คลิก

       ชุดความคิด "โครงการรับจำนำข้าว" คลิก
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.       
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion

     ข่าวประชาสัมพันธ์        

          ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
       
     เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
     ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

         

 

 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware