พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ เมื่อ 5 ธ.ค.56


ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน ในโครงการอุปสมบทหมู่ 83 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เมื่อ 8 ส.ค.57

 
ผบ.พล.1 รอ.ร่วมบันทึกเทป
โทรทัศน์ถวายอาเศียรวาท
เมื่อ 18 ก.ค.57


    ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน        มอบโล่ให้กับกำลังพล
แม่นปืน กำลังพลดีเด่น  
 
และเรียนด้อันดับที่ 1
เมื่อ 8 ก.ค.57


ผบ.พล
1 รอ. เป็นประธาน
การประชุม จยย.
ณ ห้องเอนกประสงค์
เมื่อ 7 ก.ค.57

 


ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน
เปิดงาน cp ณ.ร.11 รอ.
เมื่อ 6 ก.ค.57


ผบ.พล
1 รอ. เป็นประธาน
ประชุมแนวทางการดำเนินการ
ผู้ขับขี่มอเตอร์รับจ้าง
 ณ ห้องรามรณรงค์
เมื่อ 26 มิ.ย.57

 
    สาระน่ารู้
       คำขวัญวันแม่  ปี 2557
       งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวี
          พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

       เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

     เอกสาร
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.
       เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมฯและตรวจแนะนำกิจการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์
     สอบราคาซื้อวัสดุงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และที่จอดรถบริเวณบ้านพักรับรองกองทัพบก
        ภายในกองพันทหารราบที่
1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ประจำปีงบประมาณ 2557

     สอบราคาจัดซื้อเสื้อคลุมกันฝน สนับสนุน กองร้อยรักษาพระองค์ CAT 904
        กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ประจาปีงบประมาณ 2556

    
สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอ, รองในหมวกเหล็ก, เครื่องสนาม และหมวกสนาม พธ.
        แบบ 1 ประจาปีงบประมาณ 2556

    
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
        เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

     สอบรำคำซื้อวัสดุงำนซ่อมปรับปรุงอำคำรสโมสร หมำยเลข 16/20 ของ ป.1 รอ.
        ประจำปีงบประมำณ
2556

     สอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องช่วยฝึก หมายเลข 173/96 ของ ร.11 พัน.1 รอ.
        ประจาปีงบประมาณ
2556

 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

kpm

 

You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware