พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผบ.พล.1 รอ.เป็น ผบ.กองผสม เนื่องในพิธี

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของทหารรักษาพระองค์

                          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา                           

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อ 2 ธ.ค.๕๗พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.

เป็นประธาน ในวันสถาปนา

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ครบ 9 รอบ ปีที่ 108

เมื่อ 2 เม.ย.58
 


พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.
1 รอ.
ณ บก.ร.
1 รอ.
เมื่อ 2 ต.ค.57


มทภ. 1 ตรวจเยี่ยมและ
มอบนโยบาย
ณ บก.พล.
1 รอ.
เมื่อ 27 ต.ค.57

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
  ผบ.พล.1 รอ. ได้นำคณะ
 ผบ.นขต.พล.1 รอ.ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อ 6 ต.ค.57 

    พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
      ผบ.พล.1 รอ. เป็นประธาน

   ในพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ

            บก.พล.1 รอ.

  เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 58

           เมื่อ 10 เม.ย.58

  พล.1 รอ.จัดกิจกรรมนำกำลังพล

      และครอบครัวทัศนศึกษาที่

       สถานพักฟื้น ทบ.สวนสน

  ประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

          ในห้วงเดือน มี.ค.58

  

                                           

 

 
    สาระน่ารู้

        นโยบายเร่งด่วน 12 ประการ ของ ผบ.ทบ.
       งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวี
          พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

       เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

     เอกสาร
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.
       เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมฯและตรวจแนะนำกิจการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์
     สอบราคาจัดซื้อเสื้อคลุมกันฝน สนับสนุน กองร้อยรักษาพระองค์ CAT 904
        กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ประจาปีงบประมาณ 2556

    
สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอ, รองในหมวกเหล็ก, เครื่องสนาม และหมวกสนาม พธ.
        แบบ 1 ประจาปีงบประมาณ 2556

    
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
        เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

     สอบรำคำซื้อวัสดุงำนซ่อมปรับปรุงอำคำรสโมสร หมำยเลข 16/20 ของ ป.1 รอ.
        ประจำปีงบประมำณ
2556

     สอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องช่วยฝึก หมายเลข 173/96 ของ ร.11 พัน.1 รอ.
        ประจาปีงบประมาณ
2556

 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

 

You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware