พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผบ.พล.1 รอ.เป็น ผบ.กองผสม เนื่องในพิธี

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของทหารรักษาพระองค์

                          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา                           

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อ 2 ธ.ค.57พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.

เป็นประธาน ในวันสถาปนา

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ครบ 9 รอบ ปีที่ 108

เมื่อ 2 เม.ย.58
 

 

มทภ. 1 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
 ณ ร.11 รอ.

เมื่อ 6 ก.ค..58
 


มทภ. 1 ตรวจเยี่ยมและ
มอบนโยบาย
ณ บก.พล.
1 รอ.
เมื่อ 27 ต.ค.57

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

ผบ.พล.1 รอ.เป็นหัวหน้าคณะ

นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ

และพลทหาร ลงนามถวายพระพรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 161330 พ.ค.58

ณ โรงพยาบาลศิริราช

      พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.1 รอ.
                   ณ บก.ร.
1 รอ.
                   เมื่อ 2 ต.ค.57

      พล.ต.พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

          ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน

    ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธี

    การศึกษาสมเด็จ ทุนสถานีวิทยุ

   ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.1 รอ.

                ณ บก.พล.1 รอ.

                 เมื่อ 11 พ.ค.58                

 

กิจกรรมและการปฏิบัติตามนโยบายฯ

 

งานเลี้ยงพิธีปลดปล่อย

ทหารกองประจำการ

รุ่นปีพุทธศักราช 2558

ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.58

ผบ.พล.1 รอ.เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วย นขต.พล.1 รอ.

เพื่อติดตามความ

คืบหน้าการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย ผบ.พล.1 (6 ด้าน ) เมื่อ 20 พ.ค.58

ณ ร.1 พัน.3 รอ.

ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน

ในพิธีอำลาอุปสมบทหมู่

ถวายเป็นพระราชกุศล

เฉลิมพระชนมพรรษา

83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

เมื่อ 10 ก.ค.58

ณ บก.พล.1 รอ.

ผบ.พล.1 รอ.เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วย นขต.พล.1 รอ.

เพื่อติดตามความ

คืบหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.พล.1(6 ด้าน ) เมื่อ 20 พ.ค.58

ณ ร.31 พัน.3 รอ.

 

ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน

ในพิธีเปิดชมรมจักรยาน พล.1 รอ. เมื่อ 20 พ.ค.58

ณ.ร.1 รอ.

 

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

 
    สาระน่ารู้

        งานที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 12 ประการของ ผบ.ทบ.

        งานแต่ละสายงานที่สำคัญในการปฏิบัติของห้วง ส.ค.58
       งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชกุศลสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

       ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

        ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี        
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

       เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
       ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
        เกียรติประวัติและเหตุการณ์สำคัญ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในรอบ 108 ปี

     เอกสาร
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.       
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion

     ข่าวประชาสัมพันธ์
         กำลังพลที่รับเข้ารับการศึกษาดีเด่น คลิก

          พล.ต.พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์ มีดำริให้ นขต.พล.1 รอ. และ นขต.บก.พล.1 รอ.เข้าช่วยเหลือ

              ประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.1 รอ. ทั้ง 14 เขต คลิก

          ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
       
     เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
     ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

          ประกาศกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

            จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน เย็น ในการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

            ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก          

          ประกาศกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะงานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายร้อย

            หมายเลข 44/96 ของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาบราบที่ 11

            รักษาพระองค์)ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            (e-bidding) คลิก          

          ประกาศกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

            จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน เย็น ในการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

            ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก

 

 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware