เมื่อ วันที่ 9 มิ.ย. 5 9 เวลา 0909 พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.1 รอ.
จัดกิจกรรมการถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี ณ ห้องประเสริฐสงคราม บก.พล.1 รอ.

 

 

ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

เมื่อ 190900 พ.ค. 59  ฝขว.พล.1 รอ.  ร่วมกับสถานีดับเพลิงสามเสน ทำการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี  59  โดยมี หน.ฝขว. พล.1 รอ.  เป็นประธาน   ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  140 นาย 

การแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก
(ชป.นทล.) ประจำปี 2559
ณ ร้อย.ฝรพ.1 อ.แก่งกระจาน
จว.เพรชบุรี
 


โครงการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

 

เมื่อ วันที่ 9 มิ.ย. 5 9 เวลา 1400 พล.1 รอ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประเสริฐสงคราม บก.พล.1 รอ.
 

การรับการตรวจสอบ จาก สตน.ทบ. เรื่องการใชัจ่ายงบประมาณ
สนับสนุนภารกิจ คสช.ฯ ณ.ห้องอัษฏางค์ ฯ
เมื่อ 070830 มิ.ย. 59
 โดยมี เสธ.พล.1 รอ. เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ ผลการตรวจ ไม่พบขอสังเกต


 

 
Website นขต.พล.1 รอ.

  ร.1 รอ.
  ร.1 พัน.1 รอ.
  ร.1 พัน.2 รอ.
  ร.1 พัน.3 รอ.
  ร.1 พัน.4 รอ.
  ร.11 รอ.
  ร.11 พัน.1 รอ.
  ร.11 พัน.2 รอ.
  ร.11 พัน.3 รอ.
  ร.31 รอ.
  ร.31 พัน.1 รอ.
 
ร.31 พัน.2 รอ.
 
ร.31 พัน.3 รอ.
 
ป.1 รอ.
 
ป.พัน.1 รอ.
 
ป.พัน.11 รอ.
 
ป.พัน.31 รอ.
 
ม.พัน.4 รอ.
 
ช.พัน.1 รอ.
 
ส.พัน.1 รอ.
 
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
กอง พธ.พล.1 รอ.
 
กอง สพบ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.
 
ร้อย.บ.พล.1 รอ.
 
ร้อย.สห.พล.1 รอ.
 
ร้อย.บก.พล.1 รอ.

 
    สาระน่ารู้

  ต้องชม! กำลังพลทหาร ร.๑ พัน.๑ รอ. ถวายสัตย์ปฏิญาณ และ แปรอักษร
    เนื่องในโอกาส  มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี คลิ๊ก...

  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2

  บทเพลงแหล่ " รัฐธรรมนูญปราบโกง "  โดย อ.ชินกร  ไกรลาศ
 
   ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,400 กล้า เฉลิมพระเกียรติฯ
            สอบถามรายละเอียดที่>>Facebook
  ร่วมลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559

  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  อินโฟกราฟิคร่างรัฐธรรมนูญเบื้อต้น (ม.ค.59)

   สารจาก ผบ.ทบ.

    งานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชกุศลสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ

  ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          สยามมกุฎราชกุมาร

   ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี        
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
          ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
 

  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
  ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
   เกียรติประวัติและเหตุการณ์สำคัญ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในรอบ 108 ปี

     เอกสาร

       จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับที่ 16/2558 "1 ปีของการเดินหน้าประเทศไทย" คลิก

       รวบรวมผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม

          การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คลิก

       ชุดความคิด "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  23พ.ย.58 คลิก

       ชุดความคิด "โครงการรับจำนำข้าว" คลิก
       เอกสารอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
       คู่มือการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยในระบบ GFMIS ของ ทบ.       
       ปัญหาข้อขัดข้องด้านสายงานปลัดบัญชี ณ พื้นที่ ทภ.1
       ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
       ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
       ซ้อมความเข้าใจหน่วยรับตรวจในสังกัด ทบ. กรณีรับการตรวจสอบจาก สตง.

       คำแนะนำการเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลโปรแกรม E-Battalion
       การเข้าใช้งานโปรแกรม E-Battalion

     ข่าวประชาสัมพันธ์        

          ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างทาลังไม้เก็บสิ่งอุปกรณ์
       
     เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของ
       
     ม.พัน.4 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ.

         

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดการประกวดวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. กติกาและรายละเอียดของการส่งผลงาน
๑.๑ วีดีทัศน์แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงงานตลอด ๗๐ ปี
๑.๒ ความยาวของวีดีทัศน์ไม่เกิน ๕ นาที
๑.๓ คุณภาพ ภาพและเสียงชัดเจน
๑.๔ ไม่จำกัดขอบเขตทางความคิด
๑.๕ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑.๖ วีดีทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกส่งเข้าประกวดในรายการอื่นมาก่อน
๑.๗ ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๘ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งสถานที่
ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องระบุชั้นเรียน และ
ชื่อสถานที่ศึกษาด้วย ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ คนต่อ ๑ ผลงานเท่านั้นให้อัพโหลดผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/events/902327769896895/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๙๘-๘๒๗-๙๗๘๘, https://www.facebook.com/events/902327769896895
E-mail: 1stdivg6@gmail.com
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๒.๑ บุตรหลานข้าราชการของกำลังพล นขต.พล.๑ รอ. และ นขต.บก.พล.๑ รอ.
๒.๒ ประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พล.๑ รอ. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Social Network และ website: thaisocailhotline
๓. กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดใน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓.๒ รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
 


กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  232 ถนนศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
The 1st Division, The King's Guard  232  Sriayutaya Rd.  Dusit  Bangkok  10300  Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โทร.0-2282-4186 E-mail : 21100u@rta.mi.th
 

 
You are visitor No.  free 
web counter
Ace Hardware