สารสนเทศ

ผบ.หน่วยท่านปัจจุบัน 112

พ.ท.จักรชัย ศรีคชา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์


.เลี้ยงปลาในกระชัง
Royal Thai
 

ที่เกี่ยวข้อง
ร.๑๑ รอ.
ร.๑๑ พัน.๑ รอ.
ข่าว
    ไทยรัฐ
    ดลินิวส์
    มติชน
    ข่าวสด
    คม-ชัด-ลึก
        รายการทีวี
     ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
     ช่อง 11
   ทีวีไทย
 

 

ประวัติหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  จัดตั้งครั้งแรก เมื่อปี ๒๔๗๕ 

โดยมีนามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ ๗ นามย่อว่า  “ ร.พัน.๗ ”  ตั้งอยู่ที่ สะพานแดงบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  ในปัจจุบัน ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ มณฑลทหารบกที่ ๑  
ปี  ๒๔๘๕  กองทัพบกได้จัดตั้งกรมทหารราบที่ ๒  ขึ้นใหม่ ได้แบ่งมอบกองพันทหารราบที่ ๗ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ ๒ แต่ยังคงใช้นามหน่วยเดิม
ปี   ๒๔๘๘  กองทัพบกได้แปรสภาพ กรมทหารราบที่ ๒  เป็นกรมทหารราบที่ ๑๑ และได้แบ่งมอบให้   กองพันทหารราบที่ ๗   เป็นกองพันทหารราบที่ ๒  ขึ้นตรงต่อกรมทหารราบที่  ๑๑    
ปี  ๒๔๙๒  กรมทหารราบที่ ๑๑ ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันเอก ถนอม กิตติขจร ได้รับการสถาปนาให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อ  ๒๐  มกราคม   ๒๔๙๒   ดังนั้น  กองพันทหารราบที่ ๒   กรมทหารราบที่ ๑๑   จึงได้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์  และใช้นามหน่วยเต็มว่า
“ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ” นามย่อว่า “ ร.๑๑ พัน.๒ รอ. ”  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
๑ มิถุนายน  ๒๔๙๕ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากสะพานแดงมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับ คือ เหรียญรัตนาภรณ์  ชั้นที่ ๑  ซึ่งได้รับพระราชทาน  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม   ๒๕๐๐   ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

 

เกียรติประวัติ
สงครามอินโดจีน
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๘๓  ถึง  ๓๐  เมษายน  ๒๔๘๔  ปฏิบัติราชการสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน ( ร.พัน.๗ )

4
สงครามมหาเอเชียบูรพา
๒๕  มกราคม  ๒๔๘๕  ถึง  ๑  มกราคม  ๒๔๘๙  ปฏิบัติราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา


สงครามเวียดนาม
ปี ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒  มีกำลังพลของหน่วยสมัครไปปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม


การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
มกราคม  ๒๕๑๔  ถึง  มีนาคม  ๒๕๑๕  ปฏิบัติราชการสนามปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการ  “ ภูขวาง ”   โดยได้ทำการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศลงไปปฏิบัติการ ในพื้นที่ ภูหินร่องกล้า    โดยกำลังพลทั้งกองพัน
กันยายน  ๒๕๑๕ ถึง  กันยายน  ๒๕๑๖   ปฏิบัติราชการสนามปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  และ จังหวัดเลย


ปี  ๒๕๑๙  จัด  ๑  กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ    ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์    ในพื้นที่อำเภอเขากรวด
จังหวัดราชบุรี


ปี  ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐   จัด  ๑  กองพันทหารราบเฉพาะกิจ   สนับสนุนกองทัพภาคที่ ๔   ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภาคใต้  พื้นที่อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
ปี ๒๕๒๒  จัด ๑ กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ตำบลกุยบุรี อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


งานป้องกันประเทศ
๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๒๔  ปฏิบัติราชการสนามในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออก   บริเวณพื้นที่ อำเภอตาพระยา  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓  ถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสที่เสด็จตรวจเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตามแนวชายแดนตะวันออกและทรงประทับแรม ณ ที่บังคับการกองพันทหารราบที่ ๒  บ้านโคกสว่าง อำเภอตาพระยา  จังหวัดปราจีนบุรี
ปี ๒๕๒๕  จัด ๑ กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ  เข้าร่วมปฏิบัติการในศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๑  ผลัดที่ ๑๗  พื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี
ปี   ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ จัดกำลัง  ๑ กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ  ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพื้นที่  ตำบลคลองหาด อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดปราจีนบุรี  โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังบูรพา  (พล.๑ รอ.)
๑   เมษายน  ๒๕๔๕  ถึง   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   จัด  ๑  กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ  ปฏิบัติราชการสนามในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันตก   บริเวณพื้นที่ อำเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานรักษาความมั่นคงภายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗  ถึง  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  จัด  ๑  กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๑๑๒  (ฉก.๓๖)  ป้องกันประเทศในพื้นที่  ๔  อำเภอ  ได้แก่ 
อำเภอตากใบ , อำเภอ สุไหง โก-ลก ,  อำเภอแว้ง  และอำเภอสุคิริน   จังหวัด นราธิวาส


๑   เมษายน  ๒๕๔๙  ถึง  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙   จัด  ๑  หมวดลาดตระเวน  สมทบ   ฉก.๑๔  ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา


๑   ตุลาคม   ๒๕๕๑   ถึง  ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒   จัด   ๑   กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ ( ร้อย.ร.๑๑๑๒ )   สมทบ  
ฉก.นราธิวาส ๓๐ ( ร.๑๑ พัน.๑ รอ. )   ปฏิบัติราชการสนาม  ในพื้นที่ตำบลรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส


งานรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  จัด ๑ กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ  ปราบปรามจลาจลบริเวณถนนราชดำเนิน  กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จัด ๑ กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ เข้าปราบปรามจลาจล บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
ปี  ๒๕๒๘  จัด  ๑  กองร้อยทหารราบเฉพาะกิจ    ปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ  ที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร
ปี ๒๕๓๔ จัด  ๑  หมวดปืนเล็ก และ  ๑  ชุดปฏิบัติการพิเศษ  เข้าควบคุมบริเวณถนน เพชรบุรีตัดใหม่   กรุงเทพมหานคร 
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๓๕  ถึง ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๓๕  จัด ๑  กองพันทหารราบเฉพาะกิจ   ปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
๙   กันยายน ๒๕๔๙    จัด  ๑  กองพันรักษาความสงบเรียบร้อย ( โซน I )  เข้าร่วมปฏิรูปการปกครองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐    เมษายน   ๒๕๕๒   ถึง  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๒  จัด ๒ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย  รักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  ในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา ( เขาพระตำหนัก )  จังหวัดชลบุรี


๑๒    เมษายน  ๒๕๕๒   ถึง  ๑๖  เมษายน ๒๕๕๒  จัด ๑  กองร้อยรักษาความสงบ  ปราบปรามการก่อความไม่สงบ  ภารกิจการเปิดเส้นทางการจราจร บริเวณแยกศรีอยุธยา ,  แยกอุรุพงศ์ ,  แยกยมราช  และแยกสะพานเทวกรรม   พื้นที่ กรุงเทพมหานคร


๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒   ถึง  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๒  จัด  ๑  กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย  รักษาความปลอดภัยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ , การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา  และการประชุมว่าด้วยความมั่นคงด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖    ในพื้นที่ อำเภอถลาง ( โรงแรมลากูน่า )  จังหวัด ภูเก็ต


๑๒   ตุลาคม  ๒๕๕๒   ถึง  ๒๓   ตุลาคม  ๒๕๕๒  จัด  ๒  กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย  รักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน   ในพื้นที่ อำเภอชะอำ ( โรงแรมดุสิตธานี )   จังหวัดเพชรบุรี   และ อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำป้ายประวัติของหน่วย

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
เลขที่ 2/661 ถ.พหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทร. 02-5211190  โทรสาร. 02-5211190
โทร.ทบ.68765
www.rta.mi.th/21122u
E - mail  : bat.2regt.11@gmail.com