ไม่มีเทคโนโลยีใด ที่จะสามารถทดแทน วินญาณนักรบ และ คุณลักษณะของทหารราบได้       
 
 
 

โครงการไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ โดย พล.๑ รอ.(ร.๑๑ พัน.๒ รอ.)

ตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง


 
     
 

ประวัติและความเป็นมา

 
 

 
 

            นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็นประโยชน์ของพลังงานทดแทนจากพืช พระองค์ทรงริเริ่มให้มีการวิจัยทดลอง ผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากพืช ทั้งเอทานอลที่ใช้ผสมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยนำมาจากห้องเครื่องในวัง  นำมาผลิตในโครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา มานานกว่า ๒๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของน้ำมันจากพืช ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปสู่ภาคชนบท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง    มีพระราชดำริให้ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมาก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กมีกำลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
            จาก นั้นในปี ๒๕๔๓ กองงานส่วนพระองค์ได้ทำวิจัยพัฒนา และทดลองนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือปาล์มดีเซล มาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ที่พระราชวังไกลกังวล
จาก ความสำเร็จดังกล่าว ใน  วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ยื่น จดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อ ที่แสดงถึงการประดิษฐ์คือ "การใช้  น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ำมัน  เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล" สิทธิบัตรเลขที่ ๑๐๗๖๔  

 
 

 

 
     
 

            นับจากนั้นต่อมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมมือกันพัฒนาหน่วยผลิตต้นแบบในหลาย ๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์

 
 

.

 
     
     
   
 

            กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการดังกล่าว และมองถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากรถยนต์ของทางราชการส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ หากหน่วยสามารถผลิต น้ำมันไบโอดีเซล มาใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ของหน่วย จะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ อีกทั้งการใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินงานของหน่วย

 
     
     
 

วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ  

 
 

             ๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังงานทดแทน
             ๒. เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ การผลิตพลังงานทดแทน(ไบโอดีเซล) เพื่อให้คำแนะนำ ขั้นตอนการดำเนินการ ให้กับกำลังพลของหน่วย ครอบครัว, เยาวชน  ที่พักอาศัยในหน่วย, ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย และส่วนราชการต่างๆ
             ๓. เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่ กำลังพล และ ครอบครัวตลอดจน บุคคล ,เยาวชน  ที่พักอาศัยในหน่วยและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  ได้มีความรู้และทราบว่า น้ำมันพืชที่ได้ผ่านการปรุงอาหารมาแล้วแทนที่จะนำไปทิ้งหรือน้ำไปปรุงอาหารซ้ำซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ได้นั้นสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต น้ำมันไบโอดีเซลได้
             ๔. เพื่อศึกษาหาข้อมูลว่ามีข้อดี-ข้อเสียของน้ำมัน ไบโอดีเซล หรือเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลที่มีขายตามท้องตลาด เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ฝุ่นละออง ควันดำ ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
             ๕. เพื่อให้สามารถผลิตน้ำมัน ไบโอดีเซลได้เองเพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ของทางราชการ
             ๖. เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน / ชุมชนรอบค่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด

 
     
               ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ริเริ่มให้แนวทางการประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมาด้วยงบประมาณ จำนวน  ๗,๐๓๐  บาท ทดลองทำการต้มน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ในการทดลองใช้กับยานพาหนะของหน่วย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วย พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่หน่วยผลิตขึ้นมาเพื่อทดลองใช้กับเครื่องยนต์พบว่าน้ำมันที่ได้ผลิตขึ้นมานั้น สามารถใช้กับยานพาหนะได้ตามปกติ เช่นเดียวกับน้ำมันดีเซลทั่วไปซึ่งมีขายในปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ตามท้องตลาด จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก พล.๑ รอ. ในการขอรับบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว นำมาดำเนินกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิต ดังนี้  
     
     
 

        ๑. จัดเตรียมสถานที่การจัดหาอุปกรณ์ในการจัดทำ และงบประมาณ   มีดังนี้
๑.๑  สถานที่ มว.ยานยนต์ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.เป็นสถานที่แหล่งผลิต
๑.๒ วัสดุที่ใช้ในการจัดทำเครื่องผลิตไบโอดีเซลและงบประมาณ มีดังนี้
- จัดซื้อถังน้ำแบบกลมขนาด  ๒๐๐  ลิตร ๑ ใบ                      ราคา       ๑,๐๐๐   บาท
- จัดซื้อถังน้ำแบบกลมขนาด  ๑๐๐  ลิตร ๑ ใบ                      ราคา      ๖๙๕      บาท
- ซื้อวาล์วน้ำขนาด ๑ นิ้ว ๑ ตัว                                              ราคา      ๑๕๐      บาท
- ข้องอ PVC ๔๕ องศา ขนาด ๑ นิ้ว ๑ ตัว                            ราคา       ๒๐         บาท
- ข้องอ PVC ๔๕ องศา ขนาด ๖ หุน ๑ ตัว                            ราคา      ๑๕         บาท
- ตัวลด PVC จาก ๖ หุน เหลือ ๔ หุน ยาว ๑ เมตร                ราคา      ๒๕        บาท
- ตัวลัดสายยางขนาด ๑ นิ้ว ๑ ตัว                                          ราคา       ๒๐         บาท
-  ตัวลัดสายยางขนาด ๔ หุน ๑ ตัว                                        ราคา      ๑๕         บาท
- สายยางใสขนาด ๔ หุน ยาว ๑ เมตร                                   ราคา      ๒๕        บาท
- สายยางท่อแก๊สแบบใสยาว ๔ เมตร                                   ราคา      ๑๕๐      บาท
- กรองดักน้ำรถบรรทุกแบบใสมองเห็นน้ำมันได้ ๑ ตัว           ราคา      ๑,๔๐๐                  บาท
- กรองดักน้ำรถบรรทุกแบบใสมองเห็นน้ำมันได้ ๑ ตัว           ราคา      ๑,๒๐๐  บาท
- ลวดเชื่อม ๑ ห่อ                                                                  ราคา      ๑๕๐      บาท
- เหล็กท่อขนาด ๑ นิ้ว ครึ่ง  จำนวน ๔ เส้น                            ราคา       ๑,๒๐๐  บาท
- กรวยกรองน้ำขนาดปากกรวย ๙ นิ้ว มีตระแกรงกรอง ๑ ตัว ราคา       ๕๕๐     บาท 
(สั่งทำจากร้านทำรางน้ำ)
- กรวยกรองรูปไซทางเข้า ๑ นิ้ว และทางออก ๑ นิ้วมีตระแกรงจำนวน ๑ ตัว  ราคา  ๑๕๐  บาท
(สั่งทำจากร้านทำรางน้ำ)
- ถังเก็บน้ำมันขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ                            ราคาใบละ ๕๐     บาท
- ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๒ เมตร                                      ราคา      ๔๐         บาท
รวมค่าอุปกรณ์  ๗,๐๓๐ บาท ( ราคานี้สามารถปรับเปลี่ยนตามราคาตลาด )
             การประกอบชุดเครื่องกรองน้ำมัน : ใช้เวลา ๓ วันโดย จ.ส.อ.นิพล   ศรีพนม  เป็นผู้ประกอบ

 
 

 

 
 

        ๒.   ขั้นตอนการผลิตน้ำมันพลังงานทดแทน  มีดังนี้
- จัดหาน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
- นำน้ำมันพืชเทลงถัง  ๒๐๐  ลิตร  โดยผ่านกรวยกรองขนาด  ๙  นิ้ว  ลงถัง
- เปิดวาวล์ตัวที่ ๑ ที่ติดกับถัง ๒๐๐ ลิตร
- น้ำมันจะไหลตามท่อ พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว  ลงถัง  ๑๐๐  ลิตร โดยผ่านกรวยกรองรูปไซ
- เมื่อนำน้ำมันเทลงถังขนาด ๑๐๐ ลิตร  แล้วเปิดวาวล์ถัง  ๑๐๐  ลิตรตามท่อ พีวีซี ขนาด ๖ หุนและไหลตามสายยางใส สามารถมองเห็นน้ำมันไหลตามสายยางได้
- น้ำมันจะไหลเข้าทางท่อผ่านกรองน้ำมันจนกว่าจะเต็มกรองน้ำมัน
- น้ำมันจะไหลผ่านกรองและไหลออกทางท่อของกรองน้ำมัน
- กรองน้ำมันสามรถถอดเปลี่ยนได้ถ้ากรองอุดตัน
- น้ำมันจะไหลตามสายยางใสผ่านไปยังกรองดักน้ำ  ส่วนกรองดักน้ำนั้นจะมีทั้งท่อออกและท่อเข้า
- เมื่อน้ำมันไหลเข้าจนเต็มกรองดักน้ำมันแล้ว  นำมันจะไหลออกทางท่อ
- กรองดักน้ำจะทำการแยกน้ำมันออกจากน้ำซึ่งอยู่ในตัวเดียวกัน
- ที่กรองดักน้ำจะมีท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งอยู่ด้านล่างของกรองดักน้ำ
- เมื่อเปิดน้ำทิ้งจะต้องปิดทุกครั้ง
- กรองดักน้ำสามารถเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เมื่อเกิดการอุดตัน
- เมื่อน้ำมันที่กรองได้แล้ว  สามารถนำไปใช้กับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลทุกชนิดและเครื่องจักรที่ใช้ดีเซล

 
     
 

            ๓. วัตถุดิบ
- น้ำมันที่ใช้แล้วเก็บได้จากโรงเลี้ยงของหน่วย
- ร้านค้าแม่บ้าน  ร.๑๑ รอ. ,ร.๑๑พัน.๒ รอ.
- แม่บ้านที่ทำอาหารจะสะสมไว้ให้
- บางส่วนจัดซื้อตามโรงอาหาร  หรือร้านขายอาหารทั่วไป

 
     
 

            ๔. ขั้นทดลองใช้และการประเมินผล
-ใช้กับรถปิ๊กอัพ ฟอร์ด ตรากงจักรของหน่วยจำนวน 10 วัน ระบบเครื่องไม่มีปัญหา
- ใช้กับรถไถนาระยะเวลาใช้ ๑ เดือน ในช่วงอากาศเย็นเครื่องจะติดอยาก  อากาศร้อนไม่มีปัญหา

 
     
 

๕. ข้อดีและข้อเสียที่พบในการทดลอง
ข้อดี
เมื่อกรองออกมาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องมีส่วนผสมอะไร  ใช้กับรถดีเซลล์ ,เครื่องสูบน้ำ ,เครื่องปั่นไฟ ,รถไถนา  ที่ใช้น้ำมันดีเซลล์เท่านั้น

  • ถ้าน้ำมันมีการทอดหลายๆ ครั้ง ยิ่งดีจะทำให้ความเข้มข้นมีน้อย
  • รถที่ใช้ไม่มีควัน
  • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษ
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ๑ ลิตร วิ่งได้ระยะทาง ๑๒ ก.ม./๑ ลิตรใน กทม.

ข้อเสีย
ใช้กับเครื่องที่มีสูบเดียวจะไม่ดี จะทำให้ติดอยากเมื่ออากาศเย็น

  • ถ้ากรองไม่ดีหรือมีน้ำผสมเข้าไปในน้ำมันจะทำให้ลูกสูบรถชำรุดได้
 
     
 

            ๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ กำลังพลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.ทั้งส่วนราชการและบ้านพัก ได้ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในการดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิงของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑รักษาพระองค์
๖.๓  ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในการลดมลพิษในอากาศ
๖.๔ให้กำลังพลรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้ประเภทน้ำมันพืชสามารถนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้

 
     
   
  เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเครื่องแรกที่หน่วยริเริ่มจัดทำขึ้น  
     
     
   
 

รถยนต์ของหน่วยที่เริ่มทดลองการในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่หน่วยทำการผลิต

 
     
     
   
 

น้ำพืชที่เหลือใช้แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมาบริจาคเพื่อใช้ในการทดลองการผลิตไบโอดีเซล

 
     
     
 

            ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หน่วยได้นำเสนอผลงานในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับผู้บังคับบัญชาที่ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วย พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนในการผลิต และวัตถุดิบโดยการนำน้ำมันพืชที่เหลือใช้แล้วนำกลับมาทำประโยชน์ในการผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ใช้สำหรับเติมรถยนต์ ผู้บังคับบัญชามีความสนใจในการที่หน่วยมีความคิดริเริ่มในการใช้พลังงานทดแทน และเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดิมที ร.๑ พัน.๓ รอ. เป็นหน่วยที่เข้าร่วมโครงการ (ขอรับเครื่องผลิตจากกรมพลังงานทดแทน) แต่ พล.๑ รอ. เห็นว่า ร.๑๑ พัน.๒ รอ. ดำเนินการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและได้ผลการผลิตเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากหน่วยใน นขต.พล.๑ รอ.มอบให้ยังคงอยู่ จึงเสนอเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลของ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.ไปยังกรมพลังงานทหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซลด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความละเอียดในการผลิต รวดเร็ว สมบูรณ์ และกรมพลังงานทหารอนุมัติเครื่องผลิตไบโอดีเซล รุ่น Eco - p 100 S ให้กับหน่วยต่างๆจำนวน ๕๐ เครื่อง เพื่อทำการผลิตไบโอดีเซลและรายงานผลการดำเนินการผลิตให้ กรมพลังงานทหารทุกเดือน โดยหน่วยที่ได้รับเครื่องผลิตไบโอดีเซล มีดังนี้

 • หน่วย บก.ทท.             จำนวน     ๘          เครื่อง
 • หน่วย สนง.สป.              ,,          ๖          เครื่อง
 • หน่วย ทอ.                        ,,          ๕          เครื่อง
 • หน่วย ทร.                         ,,          ๓          เครื่อง
 • หน่วย ทบ.                        ,,        ๒๘        เครื่อง (ในส่วนของ ทภ.๑ ได้รับ ๑๐ เครื่อง ได้แก่  ป.๒๑,
พัน.พัฒนาที่ ๑ กรมพัฒนาที่ ๑, ช.พัน.๒ รอ.,ร.๒๑ รอ., ร.๒๑ พัน.๑ รอ., จทบ.กจ., ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. , พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.๒ รอ. , ศม. และ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.โดยทำการติดตั้งไว้ ณ บริเวณกองรักษาการณ์ช่องทางที่ ๕ (ร.๑๑ พัน.๒ รอ.) ในปัจจุบัน              

 
     
     
   
 

เครื่องผลิตไบโอดีเซล รุ่น Eco - p 100 S

 
     
     
     
 

            กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบระบบเครื่องผลิตไบโอดีเซล จากกรมพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม  ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๑ กรมพลังงานทหาร ได้ส่งมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล ให้กับหน่วย หลังจากที่ได้รับเครื่องเรียบร้อยแล้ว หน่วยได้ดำเนินการดังนี้
            ๑. จัดสร้างเรือนโรงตามแบบแปลนที่ กรมพลังงานทหารกำหนดให้ โดยใช้งบประมาณของหน่วยเป็นเงิน จำนวน ๓๙,๒๔๐ บาท
            ๒. ประสานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขนให้ดำเนินการเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย เพื่อใช้กับเครื่องผลิตไบโอดีเซล เป็นเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท และค่าประกันมิเตอร์ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๒๕๐ บาท
            ๓. ค่าอุปกรณ์ในการเดินสายไฟจากมิเตอร์มายังตัวอาคารและเครื่องผลิตไบโอดีเซล เป็นเงิน ๑๒,๘๒๐ บาท
            ๔.การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ, ป้าย, รั้ว เป็นเงิน ๒๖,๑๖๐ บาท

 
   
  โรงผลิตไบโอดีเซล บริเวณช่องทางรักษาการณ์ที่ ๕ (ร.๑๑ พัน.๒ รอ.)  
     
     
     
 

            กองพันทหารราบที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมขั้นตอน, วิธีการดำเนินการผลิต, การบำรุงรักษาเครื่อง ณ กรมพลังงานทหาร เพื่อมาดำเนินการผลิตไบโอดีเซล กับเครื่องที่หน่วยได้รับมา ต่อมา พล.๑ รอ. ได้กำหนดให้  ร.๑๑ พัน.๒ รอ. เป็นหน่วยนำร่องต้นแบบในการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยใช้ชื่อ   “ โครงการไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ โดย พล.๑ รอ. (ร.๑๑ พัน.๒ รอ.) ”  จนถึงปัจจุบัน
            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยดำริของ พันโท จักรชัย  ศรีคชา  ผบ.ร.๑๑ พัน.๒ รอ.ท่านปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้โครงการไบโอดีเซลของหน่วย มั่นคง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม จากการที่หน่วยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับจากข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่นำรถยนต์มาใช้บริการเติมน้ำมันไบโอดีเซล ในเรื่องของคุณภาพน้ำมันที่หน่วยได้ผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพดี ราคาถูก เมื่อเติมแล้วไม่ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้งานนั้นผิดปกติ และยังได้รับใบรับรองการตรวจคุณภาพการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการส่วนควบคุมคุณภาพมาทำการตรวจคุณภาพน้ำมัน และรับรองว่าเป็นน้ำมันที่ผลิตขึ้นมามีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท ทำให้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล มียอดในการผลิตสูง มียอดการผลิตไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อเดือน เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ไม่ทันต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการจัดสร้างและขยายโรงผลิตไบโอดีเซลให้ใหญ่และกว้างขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการผลิต และการให้บริการ

 
   
 

โรงผลิตไบโอดีเซลที่หน่วยดำเนินการสร้างและขยายโรงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 )

 
     
     
   
 

โรงผลิตไบโอดีเซลที่หน่วยดำเนินการสร้างและขยายพื้นที่โรงผลิตใหม่ (ปัจจุบัน)

 
     
     
     
   
 

ใบรับรองการตรวจคุณภาพการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 
     
     
     
   
   
   
 

ประชาชน / หน่วยงาน และส่วนราชการ ใน พล.๑ รอ. ที่บริจาคน้ำมันพืชให้กับหน่วย

 
     
     
     
 

            กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “ คิดดี มีเงินใช้ ” ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและเจ้าหน้าที่โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจฯ ของหน่วยออกรับซื้อน้ำมันพืชจากประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่หน่วยได้ลงทำกิจกรรมเสาธง ๕ นาที ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วภายในครัวเรือนมาขายให้กับหน่วย เป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ให้นักเรียนมีรายได้จากการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วภายในครัวเรือนมาจำหน่าย

 
     
     
   
 

รับซื้อน้ำมันพืชที่เหลือใช้แล้วจากนักเรียน ตามโครงการ “ คิดดี มีเงินใช้ ”

 
     
     
   
 

รับซื้อน้ำมันพืชที่เหลือใช้แล้วจากประชาชนทั่วไป  ตามโครงการ “ คิดดี มีเงินใช้ ”

 
     
     
 

           กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ได้ทำการปลูกต้นสบู่ดำและขยายพันธุ์โดยการปักชำ เมื่อกิ่งชำออกรากแล้วนำไปปลูกในพื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วย เพื่อนำเมล็ดสบู่ดำที่เก็บเกี่ยวได้นำมาสกัดน้ำมันออก นำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลจากสบู่ดำ  โดยหน่วยได้ทำการผลิตเครื่องกะเทาะเปลือกและหีบเมล็ดสบู่ดำ (โดยขั้นนี้อยู่ระหว่างการทดลอง)

 
 
 
 

จัดทำโครงการสาธิตการปลูกต้นสบู่ดำ เพื่อนำเมล็ดสบู่ดำมาสกัดเป็นน้ำมัน

 
     
   
 

เครื่องหีบเมล็ดสบู่ดำที่หน่วยจัดทำขึ้น

 
     
     
     
 

               กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตไบโอดีเซล โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยมอบความรู้ แนะนำขั้นตอน วิธีการผลิต ให้กับข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน  

 
     
     
     
 

คณะจาก กขส.สยบ.รอ. เข้าเยี่ยมชมโครงการไบโอดีเซล

 
 

 
 

 

 
     
     
 

กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมดูวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

 
 
 
     
     
     
 

ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. นำคณะนายทหารและฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมชมดูวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการของหน่วย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้คำแนะนำในขั้นตอนการผลิต

 
 

 
     
     
     
 

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ เข้าเยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล โดยมี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วย เป็นวิทยากรในการแนะนำถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต

 
 
 
     
     
     
 

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียร) เข้าเยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล
โดยมี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการของหน่วย เป็นวิทยากรในการแนะนำให้คำบรรยาย

 
 
 
     
     
     
 

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่โครงการไบโอดีเซล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ  
ณ ที่ชุมชนพัชราภา ในการจัดงานหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยมี ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
 

 
     
     
     
 

วิทยากรบรรยายแนะนำให้ความรู้ในเรื่อง พลังงานทดแทน การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ครู, นักเรียน โรงเรียนร่วมในการสนับสนุนโครงการ “คิดดี มีเงินใช้”
โดยการเก็บน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนำมาขายให้กับหน่วย เพื่อไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิต

 
 

 
     
 
Powered by website-hit-counters.com .
 


กองพันทหารราบที่ 2กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์  232 ถนนพหลโยธิน   เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
หมายเลขโทรศัพท์ในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โทร.0-252-11190 E-mail :bat .2regt.11@ gmail.com เว็บไซต์ rta.mi.th/21122u