การฝึกทหารใหม่

 

ความมุ่งหมายในการฝึก
     ๓.๑  เพื่อให้ทหารใหม่เป็นรายบุคคล ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้น สำหรับนำไปใช้ในการฝึก ขั้นต่อไป จนมีประสิทธิภาพทำการรบตามหน้าที่ของทหารแต่ละเหล่าได้
     ๓.๒  เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบบุคคลพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหาร
      ๓.๓ เพื่อปลูกฝังลักษณะทหาร
      ๓.๔ เพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อกองทัพบก
      ๓.๕ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย อันได้แก่ภารกิจ
ในการปฏิบัติการรบตามแบบ ตามภารกิจของทหารราบ , การปฏิบัติงานภารกิจในพื้นที่ จชต. ที่หน่วยได้รับมอบ,การ รปภ.บุคคลสำคัญและสถานที่ , การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใด้รับมอบนตามที่ได้รับมอบหมาย


การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า


การฝึกบุคคลท่าอาวุธ