โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551

จ.ราชบุรี

      เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชน เพื่อลดการคุกคามของโรค ด้วยการให้ อสม.เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ อสม.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุข และมุ่งหวังให้ อสม.มีอุดมการณ์รักชาติ รักแผ่นดิน รักประชาธิปไตย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

การดำเนินงานโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๑ มุ่งหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ซึ่งพบผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๕ % ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายได้ หากการวินิจฉัยเบื้องต้นได้เร็ว

การค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกจึงมีวิธีการดำเนินการเชิงรุกที่สำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจึงได้มอบให้ทุกอำเภอ/โรงพยาบาล/สถานีอนามัยและเทศบาลเมืองทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกแกนนำ อสม. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน ๙๗๔ หมู่บ้าน ครอบคลุม ๑๐ อำเภอ รวม ๒,๙๒๒คน เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๒ โดยได้รับงบประมาณจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงาน

แผนการฝึกอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๑

รุ่นที่ ๑และ ๒ อ.บ้านโป่ง จำนวน ๕๔๙ คน ห้วงตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.- ๓๑ ต.ค.๕๐

รุ่นที่ ๓ และ ๔ อ.โพธาราม จำนวน ๔๖๘ คน ห้วงตั้งแต่ ๓๑ ต.ค.- ๒ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๕ และ ๖ อ.เมืองราชบุรี จำนวน ๕๖๑ คน ห้วงตั้งแต่ ๕-๗ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๗ อ.ดำเนินสะดวก จำนวน ๓๑๕คน ห้วงตั้งแต่ ๗-๘ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๘ อ.จอมบึง จำนวน ๒๖๗ คน ห้วงตั้งแต่ ๑๙-๒๐ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๑๐ อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จำนวน ๒๒๘ คน ห้วงตั้งแต่ ๒๐-๒๑ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๑๐ อ.ปากท่อ จำนวน ๒๕๕ คน ห้วงตั้งแต่ ๒๑-๒๒ พ.ย.๕๐

รุ่นที่ ๑๑ อ.บางแพและ อ.วัดเพลง จำนวน ๒๗๙ คน ห้วงตั้งแต่ ๒๒-๒๓ พ.ย.๕๐

สรุปคือในห้วงตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.-๒๓ พ.ย.๕๐ พล.พัฒนา ๑ สนับสนุนสถานที่และครูฝึกให้กับ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี ๒๕๕๑ จ.ราชบุรี ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน ๑ คืน (เฉลี่ยรุ่นละ ๒๗๐ รวม ๒,๙๒๒ คน ) ปัจจุบันได้ดำเนินการฝึกไปแล้ว จำนวน ๗ รุ่น (โดยเนื้อหาวิชาหลักคือความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม)