ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นที่ตั้งของ กองพลพัฒนาที่ ๑  ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๑ ที่ ่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาประเทศโ ดยเฉพาะ โดยมีงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ
     ๑. งานพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ ฯ
     ๒. งานด้านการก่อสร้าง
     ๓. งานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบ 
           สาธารณภัย
        นอกจากเหนือจากงานในความรับผิดชอบ   ๓   ประการ ข้างต้นแล้ว    กองพลพัฒนาที่ ๑  ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่องานด้านการพัฒนาเยาวชนของชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ของชาติในอนาคตข้างหน้า    อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ       ทั้งนี้   เนื่องจากสภาพปัจจุบัน เยาวชนที่จะเป็น กำลังสำคัญในอนาคต  กำลังประสบปัญหา อื่น ๆ อีกมากมาย   ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นที่จะต้องช่วยกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหล่านี้
        ค่ายฝึกศรีสุริยวงศ์   จึงได้สนับสนุนสถาบันการศึกษาใน พื้นที่จังหวัดราชบุรี   จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพ ฯ   ในการ ฝึกอบรมเยาวชนในหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ การฝึกลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งที่ผ่านมา  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  มากกว่า ๖๐ โรงเรียน  จำนวนกว่า ๑ หมื่นคน   ได้เข้ารับการฝึกอบรม ในค่ายฝึกศรีสุริยวงศ์   แห่งนี้     จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน ต่าง ๆ มาโดยตลอด
การเดินทาง
    ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงค่าย ศรีสุริยวงศ์   เพียง ๑๐๖ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง   ถนนเพชรเกษม
ซึ่งใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ ๆ  ก็ถึง   สภาพบรรยากาศ ภายใน ค่ายฝึกแห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่ง     ซึ่งมีสภาพที่สวยงามตาม ธรรมชาติ ตลอดเวลาที่พักแรมอยู่ภายในค่ายฝึกฯ ท่านจะได้ รับความรู้    ความสนุกสนาน   และประสบการณ์ต่าง ๆ  จาก ครูฝึกทหารได้ปรับและประยุกต์ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดย
มีวิทยากรที่ผ่านการอบรมจาก หลักสูตรต่าง ๆ  เช่น    ผู้กำกับ ลูกเสือเบื้องต้น   ,      หลักสูตร วิทยากรนันทนาการ,หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด เป็นต้น
         สำหรับในการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งมี ห้วงเวลา ๓ วัน ๒ คืน นั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. พิธีเปิดการฝึกอบรมและการส่งมอบการบังคับบัญชา
๒. การฝึกระเบียบวินัย
๓. การทดสอบกำลังใจในเวลากลางวันและกลางคืน
๔. วิชาการปฐมพยาบาล
๕. วิชาเงื่อนเชือก
๖. วิชาการดำรงชีพในป่า
๗. วิชาความรู้โทษภัยจากยาเสพติด
๘. กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ
๙. การเดินทางไกล
๑๐. พิธีปิดการฝึกอบรมและส่งมอบการบังคับบัญชา
สนใจติดต่อ...ตอนยุทธการ
กรมพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร : 032-327801 ต่อ 52468 FAX : 032-207045
การเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายฝึกศรีสุริยวงศ์

žแบบฟอร์มการเข้าค่ายลูกเสือ

žตารางการฝึกลูกเสือ

žอัตราค่าใช้จ่ายการฝึก