ศปชทบ

กพทบ

1๑๘ ม.ค.๕๕
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
วันกองทัพไทย ณ กรมการทหารช่างฯ
2

 

กองพันพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
อ.เมือง จ.ราชบุรี
Web Master: popun_1@hotmail.com
Website:www.rta.mi.th/21611u