กองพลทหารราบที่ ๖ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๕/๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
มีที่ตั้งปกติ   ณ  บ้านโสกเชือก   ตำบลโพธิ์สัย   อำเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยได้รับพระราชทาน ชื่อค่ายทหารว่า “ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ” ตามประกาศกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

ปัจจุบันมี พลตรี ชวลิต ชุนประสาน เป็นผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๖

               

ภารกิจและการจัดหน่วย กองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยกำลังรบของกองทัพบก ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ มีภารกิจ ๔ ประการคือ   การป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และพัฒนาประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด

               
กองพลทหารราบที่ ๖ มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๖ หน่วย   ได้แก่

กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๖

กรมทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๑๖ กรมทหารราบที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖

มีกองพัน และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖   จำนวน ๑๐ หน่วย ได้แก่ กองพันทหารม้า ๒๑ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพันทหารสื่อสารที่ ๖ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๖ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๖ กองร้อยต่อสู้รถถังที่ ๖ กองร้อยทหารม้าที่ ๖ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๖ กองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารราบที่ ๖ และ กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ ๖

               

ในภารกิจการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในนั้น   กองพลทหารราบที่ ๖   เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนกองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒ ซึ่งมีที่ตั้ง อยู่ในค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นหน่วยบัญชาการทางยุทธวิธีในสนาม รับผิดชอบการปฏิบัติการ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน / ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนลาว ๓๘๗ กิโลเมตร และราชอาณาจักรกัมพูชา ๓๖๓ กิโลเมตร

นอกจากภารกิจ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน รักษาความเรียบร้อยภายในประเทศแล้วยังได้จัดกำลังในภารกิจการรักษาสันติภาพสนับสนุนสหประชาชาติ    

- ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้จัดกำลัง กองบัญชาการกองกำลัง ๙๗๒ ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑ กองบัญชาการ จาก กรมทหารราบที่ ๖ และ ๑ กองพันทหารราบ จาก กองพันทหารราบที่   ๑ กรมทหารราบที่ ๖ ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศติมอร์ตะวันออก

- ปีพุทธศักราช   ๒๕๔๙   ได้จัดกำลัง ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ไทย-บุรุนดี จากกรมทหารราบที่ ๒๓   และกองพันทหารช่างที่ ๖ โดยจัดเป็นกองร้อยทหารช่างผสม   ไทย – บุรุนดี ผลัดที่ ๒ และผลัดที่ ๓ณ ประเทศบุรุนดี

      

         


ภารกิจการช่วยพัฒนาประเทศ

กองพลทหารราบที่ ๖ ได้ร่วมกับส่วนราชการอื่น เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของทุกพระองค์อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยได้จัดตั้งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค   ๒    ส่วนแยก ๒   ขึ้น การดำเนินการ ของโครงการ   มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน   และช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองพลทหารราบที่ ๖ ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือ รวมทั้งจัดชุดติดต่อประสานงานประจำพื้นที่ คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือราษฎร   และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้องถิ่น   ปัจจุบันมีการดำเนินตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่โครงการส่งเสริมศิลาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ

จากการดำเนินงานของกองพลทหารราบที่ ๖   นับตั้งแต่จัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบัน   ถือได้ว่ากองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยงานหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   ที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งและวางรากฐานไว้ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเอกราชอธิปไตยของชาติ และในปัจจุบันได้สนองแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ

อย่างต่อเนื่อง   กำลังพลในกองพลทหารราบที่ ๖ ทุกคน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตย   และพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     ให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข มีพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์   และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างถาวร