พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6

              เป็นอาคารจัดแสดงประวัติ และการดำเนินงาน ของ พล.ร.6 ในอดีต โดยประกอบด้วย ประวัติ พล.ร.6 การดำเนินงาน ด้านการป้องกันประเทศ การต่อสู้เพื่อ เอาชนะคอมมิวนิสต์ การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ และได้จัดแสดงเกียรติประวัติ ของอดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่งสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ รวมทั้งจัดแสดงอาวุธ ที่เคยใช้ในอดีต ทั้งของฝ่ายเรา และฝ่ายตรงข้าม
             

ประวัติการจัดตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ผบ.พล.ร.6 (พล.ต.สนั่น มะเริงสิทธิ์) ในขณะนั้น ได้ดำริให้ จัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ด้าน ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทหาร เพื่อให้ทหาร และประชาชน พลเรือน ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน เผยแพร่ เกียรติ ประวัติ และผลงาน ให้กับผู้ที่เดินทาง มาเยี่ยมชมกิจการ ของหน่วยทุกระดับ และได้กำหนดให้เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน พระราชวโรกาสทรงครองราชย์สมบัติครบ50ปี รวมทั้งเป็น การปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ที่ 310/23649 ลง 11 พ.ย. 2500 เรื่อง ให้ เขียนประวัติ และจัดพิพิธภัณฑ์ทหารสำหรับหน่วย ใช้ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 1 ปี 11 เดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ค. 39 ถึง มี.ค. 41 งบประมาณใน การดำเนินการ การก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 4,9000,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในการปรับปรุงสถานที่ ก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายนอก และสาธารณูปโภคขั้นต้น และจากกองทุนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวนเงิน 2,400,000 บาท ในการตกแต่งภายใน จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและระบบเสียง พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6 ได้กระทำพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 41 ซึ่ง พล.ต. วิวัฒน์ สาตรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ร.6 ในขณะนั้น โดยมี พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโจ ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี


รายการวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงห้องที่ 1 : ห้องบรรยายสรุป

ภาพวาดสีน้ำมันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จากอดีต – ปัจจุบัน (จำนวน 13 ท่าน)
สัญลักษณ์ฉลองสิริราช 50 ปี
ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ (รัชกาล 9 และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระ บรมราชาชินีนาถ )

ห้องที่ 2 : ห้อง รัชกาลที่ 1

พระบรมราชานุสาวรีย์จำรอง ร.1
ภาพวาดสีน้ำมันพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
ภาพวาดสีน้ำมันพระราชกรณียกิจ ( จำนวน 2 ป้าย )
ภาพวาดสีน้ำมันพระบรมมหาราชวัง
ภาพวาดสีน้ำมันพระชัยหลังช้าง
ภาพวาดสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.1
ตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 1
ตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 9
พระราชประวัติ ร.1 ( จำนวน 3 ป้าย )
พระราชปณิธาน ร.1.
ห้องที่ 3 : ห้อง รัชกาลที่ 9

พระบรมราชานุสาวรีย์ จำลอง ร.9
ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษ์ ร.9
ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมฉายาสาทิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ภาพวาดสีน้ำมัน พระบรมมหาราชวัง
ภาพวาดสีน้ำมัน พระราชกรณียกิจ ร.9
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

ห้องที่ 4 : ห้องประวัติ พล.ร.6

ผังการจัด กองพลทหารราบที่ 6 พร้อมแผนผัง
สัญญาลักษณ์ กองพลทหารราบที่ 6 พร้อมแผนผัง
สัญญาลักษณ์ กองกำลังสุรนารี
แผนที่ภาคอีสานป้ายที่ตั้งหน่วยทหาร แต่ละจังหวัดในเขตกองพลทหารราบที่ 6
อนุสาวรีย์เราสู้ จำลอง
อนุสาวรีย์เราสู้ จำลอง
หุ่นจำลองการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์สายละหานทราย-ตาพระยา
อนุสาวรีย์กล้ากลางสมร จำลอง
หุ่นจำลองงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และ กำเนิดลัทธิคอมมิวนิสต์ใน ประเทศไทย
อนุสาวรีย์นักรบไทย จำลอง
อนุสาวรีย์นักรบไทย จำลอง
หุ่นจำลองเหตุการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ช่องบก
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา จำลอง
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา จำลอง
หุ่นจำลองเหตุการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ช่องโอบก-ช่องพริก


ห้องที่ 5 : ห้องเทิดพระเกียรติและยุทธศาสตร์พัฒนา

รูปภาพพระราชกรณี พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
ภาพกิจกรรมยุทธศาสตร์พัฒนา ภูมิประเทศจำลอง ยุทธศาสตร์พัฒนา และโครงการพระราชดำริ
แผนที่ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศจำลองยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ช่องจอม


 

 

ห้องที่ 6 : ห้องจัดแสดงอาวุธและจัดแสดงทั่งไป

อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม
กิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับทหาร

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อขอรับบริการ


               หน่วยและส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้
              ทหารใหม่และญาติทหารใหม่สามารถเข้าชมเป็นหมู่คณะในห้วงการฝึกทหารใหม่
              เปิดให้เยาวชนเข้าชมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี และวันกองทัพไทยของทุก ๆ ปี

     ห้วงเวลาและหลักเกณฑ์ในการเปิดให้เข้าชม
     เปิดให้เยี่ยมชมตามวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ : 0830 - 1600

              สถานที่ติดต่อ ติดต่อขอเข้าชมได้ที่ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-563050-1 ต่อ 25515 กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน