This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีแรก
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58
 >> คำสั่งปรับเงินเดือนพลฯทหารกองประจำ
การ ตาม พรบ.(ฉบับที่ 10)
 >> คำสั่งปรับค่าครองชีพพลฯทหารกองประจำการ
 >> คำสั่งปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ต.ค.57
เป็นต้นไป
 >> คำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 >> คำสั่งเงินรางวัลสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 
>> ระเบียบกองพลทหารราบที่ 4 ว่าด้วยกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2558 และใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ พล.ร.4
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน
โครงการ หน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2559
ในหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4

1.ตำแหน่ง พลขับรถ
2.ตำแหน่ง เสมียน
3.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์
4.ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข
5.ตำแหน่ง พลทางสาย
6.ตำแหน่ง พลวิทย
7.ตำแหน่ง ช่างวิทยุ
** การปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ **

 

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2559 ในหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 56 อัตรา จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 มิ.ย.59 เวลา 0830 ถึง 1630 ณ ฝ่ายสารบรรณ กองพลทหารราบที่ 4 (เว้นวันหยุดราชการ)

>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคางานจัดจ้างซ่อม ยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 4 ตามโครงการจัดตั้งหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 
 >> หัวข้อและแบบประเมินฯ เพิ่มเติมของ จบ. ประจำปี 59
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000