This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีแรก
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58
 >> คำสั่งปรับเงินเดือนพลฯทหารกองประจำ
การ ตาม พรบ.(ฉบับที่ 10)
 >> คำสั่งปรับค่าครองชีพพลฯทหารกองประจำการ
 >> คำสั่งปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ต.ค.57
เป็นต้นไป
 >> คำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ ต.ค.59
 >> คำสั่งเงินรางวัลสำหรับ
การสู้รบ ต.ค.59
 >> คำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 >> คำสั่งเงินรางวัลสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 
>> ระเบียบกองพลทหารราบที่ 4 ว่าด้วยกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2558 และใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ พล.ร.4
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
   
   
 

ประกาศผลสอบ บุคคลพลเรือน /ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน โครงการ หน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2559 ในหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
1.ตำแหน่ง พลขับรถ
2.ตำแหน่ง เสมียน
   2.1 ตำแหน่ง เสมียน แก้ไขลำดับที่ 81 (แก้ไขนามสกุล)
3.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์
4.ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข
5.ตำแหน่ง พลทางสาย
6.ตำแหน่ง พลวิทย
7.ตำแหน่ง ช่างวิทยุ


** การปฏิบัติของผู้สอบได้ และหลักฐานประกอบการรายงานตัว **

** ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงทุกตำแหน่ง
โทรยืนยันการมารายงานตัว กับเจ้าหน้าที่
(จ.ส.อ.พุฒิพัฒน์ ฯ)
**

>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคางานจัดจ้างซ่อม ยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   
   

 

 
 >> หัวข้อและแบบประเมินฯ เพิ่มเติมของ จบ. ประจำปี 59
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000