This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีแรก
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58
 >> คำสั่งปรับเงินเดือนพลฯทหารกองประจำ
การ ตาม พรบ.(ฉบับที่ 10)
 >> คำสั่งปรับค่าครองชีพพลฯทหารกองประจำการ
 >> คำสั่งปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ต.ค.57
เป็นต้นไป
 
>> ระเบียบกองพลทหารราบที่ 4 ว่าด้วยกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2558 และใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ พล.ร.4
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 59

    1.ตำแหน่ง เสมียน


    2.ตำแหน่ง พลขับรถ

    3.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์

    ** รายละเอียดการปฏิบัติของผู้สอบได้ **

 
** ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงทั้ง 6 นาย และอะไหล่ในตำแหน่ง พลขับรถ ให้โทรรายงานตัว ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 22 เม.ย.59 ว่าสามารถมารายงานตัว
ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ **

>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคางานจัดจ้างซ่อม ยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 4 ตามโครงการจัดตั้งหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 
 >> หัวข้อและแบบประเมินฯ เพิ่มเติมของ จบ. ประจำปี 59
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000