เมื่อ 26 เม.ย.56 พล.ร.4 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ  ณ วัดป่าเลไลยก์    ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จว.พ.ล. ตามโครงการ “หนึ่งเดือน  หนึ่งวัด  พัฒนาจิต”
 
   ห้วงวันที่ 19-24 เม.ย.56 ผบ.พล.ร.๔ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกฯ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ,จว.ต.ก. และ จว.น.ว.


 
 
   เมื่อ 25 เม.ย.56 รอง ผบ.พล.ร.4(1) ร่วมรัฐพิธี และวางพวงมาลาเนื่อง ในวันคล้าย วันสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อ.เมือง จว.พ.ล. และนำกำลังพล บก.พล.ร.4 วางพานพุ่มถวาย เครื่องราชสักการะ ณ บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
 
   ห้วง 22-24 เม.ย.56 ศบภ.พล.ร.4 ได้จัดรถบรรทุกน้ำเข้าแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง ” ให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านซำรู้ และ หมู่ที่ 10 บ้านสัมพันธ์ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จว.พ.ล.
 
 
   เมื่อ 23 เม.ย.56 พล.ร.๔ ให้การต้อนรับคณะการตรวจสอบและประเมิน ผลการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร ของกองทัพบก โดยมี พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม  ผทค.ทบ.หน.ชุดตรวจฯ  ณ   บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
 
    เมื่อ 19 เม.ย.56 พล.ร.๔ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ม.(ลว.)4 ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทน พล.ร.4 และ ทภ.3 ในการตรวจสอบการฝึก เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของทหารม้า ลาดตระเวน ประจำปี 2556 โดยมี ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธี
 
 
  เมื่อ 11 เม.ย.56 ผบ.พล.ร.4 มอบของที่ระลึกให้กับ นขต.พล.ร.4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   และมอบโล่เกียรติยศให้กับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2555
 
   เมื่อ 3 เม.ย.56 ตรวจสภาพความพร้อมรบ กรม ร.ฉก.ทภ.๓ (ฉก.ร.๗) ส่วนสนับสนุน ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช โดยมี รอง ผบ.พล.ร.๔ เป็นประธาน ในการนี้ ผบ.ฉก.ร.๗ และคณะ ได้เข้าร่วม สังเกตการณ์
 
 
   พลตรีคู่ชีพ   เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4  เป็นผู้แทน ทภ.3 ให้การต้อนรับ พลตรีพันธ์ยศ  พันธ์เพิ่มศิริ  เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารสารวัตร ในพื้นที่ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ 27 พ.ย.55
 
   คุณ มาลี   เลิศหงิม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.4 และคณะ ร่วมงานงานเลี้ยง แสดงความยินดีกับสมาชิกแม่บ้าน ทบ.   ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ระดับชั้นนายพล เมื่อวันที่ 1 ต.ค.๕๕
 
 
   พ.อ.นพพร   เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 (1) ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จว.พิษณุโลก โดยมีคณะข้าราชการ และครอบครัวของ พล.ร.4 ร่วมพิธีเมื่อ 23 ต.ค.55
 
   พันเอกนพพร   เรือนจันทร์  รอง ผบ.พล.ร.4 (1) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก เดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.55 จาก บก.พล.ร.๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปพัฒนาวัดศาลาสูง ต.จอมทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก
 
 
   พันเอกนพพร   เรือนจันทร์  รอง ผบ.พล.ร.๔ (1)  เป็นผู้แทน ทภ.3 ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับทหารกองประจำการผู้สำเร็จการศึกษาจาก กศน. อ.เมือง จว.พิษณุโลกประจำปี พ.ศ. 2555 ของศูนย์ กศน. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ 24 ต.ค.55
 
   พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี  หน.คณะกรรมการประเมินผล หน่วยทหารทรหด  ตรวจเยี่ยม และชี้แจงแนวทางการดำเนินการ หน่วยทหารทรหด  โดยมี พ.อ.นพพร   เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 (1) ให้การต้อนรับ ณ  บก.พล.ร.4 เมื่อ 16 ต.ค.55
 
 
   พล.ต.คู่ชีพ   เลิศหงิม  ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยม และให้นโยบายการปฏิบัติงาน กับหน่วย  ป.พัน.4  ค่ายจิรประวัติ  อ.เมือง  จว.น.ว. โดยมี พ.อ.สมชาย  ทาวงศ์มา  ผบ.ป.4 และพ.ท.วรพงษ์  รอตภัย ผบ.ป.พัน.4 ให้การต้อนรับ เมื่อ15 ต.ค.55
 
   พ.อ.นพพร   เรือนจันทร์  รอง ผบ.พล.ร.๔ (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.3 และ พัน.สร.4  ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ 15 ต.ค.55
 
 
   พล.ต.คู่ชีพ   เลิศหงิม  ผบ.พล.ร.4  ให้โอวาทและส่งกำลังพล ร.4 พัน.2  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต. เมื่อ 15 ต.ค.55  ณ สนามฝึก ร.4 พัน.2 ค่ายจิรประวัติ  อ.เมือง จว.น.ว.  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
 
  พล.ต.คู่ชีพ   เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 ร่วมพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติงาน หน่วยเฉพาะกิจยะลา โดยมี พล.ท.ชาญชัยณรงค์  ธนารุณ มทภ.3 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ จว.พ.ล. เมื่อ 9 ต.ค.55
 
 
   พ.อ.นพพร  เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 (1) ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส พื้น ชุมชน ต.บ้านคลอง จว.พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือ กำลังพล ช่วยก่อสร้างจาก ร้อย.บก.พล.ร.๔  และกอง พธ.พล.ร.๔ เมื่อ 11 ต.ค.55
 
  พ.อ.นพพร   เรือนจันทร์  รอง ผบ.พล.ร.4 (1)  เป็นประธานการประชุม ครูประจำกลุ่ม ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี ผอ.สำนักงาน กศน. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 เมื่อ 15 ต.ค.55
 
 
  พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.4 ระหว่าง คุณสันทนีย์  ธนาภรณ์ กับ คุณมาลี  เลิศหงิม ณ ห้องรับรอง บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 2 ต.ค.55
 
  พิธีมอบการบังคับบัญชา ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเรศวร ระหว่าง พล.ต.เกษม   ธนาภรณ์ กับ พล.ต.คู่ชีพ   เลิศหงิม ณ บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 2 ต.ค.55
 
หน้า 1 I 2 I 3 I 4  

 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000