พลตรี เกษม ธนาภรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
     
พันเอก คู่ชีพ เลิศหงิม
รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
( ท่านที่ ๑ )
พ.อ.อุทัย ชัยชนะ
รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
( ท่านที่ ๒ )
   
     
 
พันเอก นพพร เรือนจันทร์
เสนาธิการ กองพลทหารราบที่ ๔
 
พันเอก เกรียงชัย อนันตศานต์
รอง เสนาธิการ กองพลทหารราบที่ ๔
( ท่านที่ ๑ )
 

พ.อ.เพิ่มศักดิ๋ ประเสริฐศรี
รอง เสนาธิการ กองพลทหารราบที่ ๔
( ท่านที่ ๒ )