การปฏิบัติงานของหน่วยที่สำคัญ

๑. ตามวิทยุ ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๓๔๕(๓๐๕)/๖๕๑๗ ลง ๓๐ ก.พ. ๒๓ ให้หน่วยจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย.ป.สนามสนธิ กับ ป.พัน.๒๐ และ ป.พัน.๑๐๔ จัดตั้งเป็น พัน.ป. ๒๓๔ พล.ม.๑ สน. ขึ้นปฎิบัติงานที่ อ.ปัว จว.น่านโดยหน่วยได้แบ่งฐานยิงสนับสนุนออกเป็น ๒ ฐานยิง คือ ฐานยิงสนับสนุนบ้านนากอก และฐานยิงสนับสนุนบ้านห้วยหลักลาย อ.ปัว จว.น่าน จบภารกิจเมื่อ ก.ย. ๒๔ โดยการปฎิบัติงานครั้งนี้มีกำลังพลเสียชีวิต จำนวน ๑ นาย คือ พลฯ สมพงษ์ ยอดเจริญ เนื่องจากถูกฝ่ายตรงข้ามซุ่มโจมตี1
๒. ตามหนังสือ ศปก. ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๔๕(๓๐๕)/๒๑๘๑ ลง ๒๘ มิ.ย.๒๔ ให้หน่วยจัดกำลังพลและยุทโธกรณ์ โดยจัด บก.พัน.และ ๒กองร้อย สนธิกับ ป.พัน.๑๐๔ อีก ๑ กองร้อย.ป.(ปกค.๑๕๕ มม.) จัดตั้งเป็น พัน.ป.๓๐๔ ปฏิบัติงานในพื้นที่ พตท.๓๓ (รอยต่อ ๓ จว. คือ จว.เพชรบูรณ์ จว.พิษณุโลก และ จว.เลย) และได้แบ่งแยกกำลัง ดังนี้
- บก.พัน.ป.๓๐๔ ตั้งอยู่ที่ พตท.๓๓ บ.สีกหลง อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์
- ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ บ.เขาค้อ กิ่ง อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ และต่อมาได้ย้ายฐานยิงสนับสนุนไปอยู่ที่ ฐานยิงสนับสนุน บ.หมากแข้งอ.ด่านซ้าย จว.เลย
- ฐานยิงสนับสนุนสิมารักษ์ บ.สิมารักษ์ อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ และต่อมาได้ย้ายฐานยิงสนับสนุนไปอยู่ที่ฐานยิงสนับสนุน บ.เข็กน้อย อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์
- ฐานยิงสนับสนุนบ้านนาตาดี บ.นาตาดี อ.นครไทย จว.พิษณุโลก1
- ฐานยิงสนับสนุนบ้านหวยเฮี้ยะ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก และต่อมาได้ย้ายฐานยิงสนับสนุนไปอยู่ที่ ฐานยิงสนับสนุนบ้านลาดดึ้อ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก จบภารกิจเมื่อ ก.ย.๒๖
๓. ตาม อฉก.พตท.๓๓ ปี ๒๖ หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนาม จัดตั้งเป็นร้อย ป.๓๐๑ แบ่งกำลังออกเป็น ๒ ฐานยิงสนับสนุน ดังนี้
- ฐานยิงสนับสนุนบ้านนาตาดี อ.นครไทย จว.พิษณุโลก
- ฐานยิงสนับสนุนบ้านลาดดึ้อ อ.นครไทย จว.พิษณุโลก จบภารกิจ ๓๐ ก.ย. ๒๗
๔. ตาม อฉก.พตท.๓๓ ปี ๒๗ หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนาม จัดตั้งเป็นร้อย ป.๓๐๑ เป็นร้อย ป.เผชิญเหตุเตรียมพร้อม อยู่ที่ บก.พตท.๓๓ บ.สักหลง อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ จบภารกิจ ก.ย.๒๘
๕. ตามคำสั่ง ผบ.พล.ม.๑ / กอ.รมน.ภาค ๓ สย.ที่ ๒ ลับมาก ด่วนมาก ให้หน่วยจัดกำลังพลและยุทโธกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนามสนธิกำลัง ๑ มว.ป.๑๕๕ มม. จาก ป.พัน.๑๐๔ จัดตั้งเป็น ร้อย.ป.๒๑๓๐ ขึ้น ปฏิบัติงานป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทย - สปปล. บ.บ่อเบี้ย กิ่ง อ.บ้านโคก ขว.อุตรดิตถ์ จบภารกิจเมื่อ ก.ย.๒๘
๖. ต.ค.๒๗ - ก.ย.๒๘ หน่วยได้จัดกำลังเป็นหน่วยสันตินิมิต ๑ ชุด ปฏิบัติงานในพื้นที่ ชค.๓๒
๗. ต.ค.๒๙ - ก.ย.๓๐ หน่วยได้จัดกำลังเป็นหน่วยสันตินิมิต ๑ ชุด ปฏิบัติงานในพื้นที่ กิ่ง อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์
๘. ตาม อฉก.ชค.๓๒ ปี ๒๙ - ๓๑ หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนาม (ปบค.๑๐๕ มม.จำนวน ๒ กระบอกและ ปบค.๗๕ มม. จำนวน ๒ กระบอก ซึ่งรับจาก ทภ.๓)- ฐานยิงสนับสนุนบ้านปรางค์ มี ปบค.๑๐๕ มม. จำนวน ๒ กระบอก
- ฐานยิงสนับสนุนบ้านสบมาง มี ปบค. ๗๕ มม. จำนวน ๒ กระบอก1
๙. ต.ค. ๓๑ - ปัจจุบัน หน่วยได้จัดชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ กิ่ง อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ เพื่อดูแลอนุสรณ์ผู้เสียสละและการสู้รบเขาค้อ
๑๐. ตามคำสั่ง ทภ.๓ / กอ.รมน.ภาค ๓ ที่ ๔/๓๑ ลง ๕ ม.ค.๓๑ ให้หน่วยจัดกำลังพลและยุทโธกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนาม(ปบค.๑๐๕ มม. จำนวน ๔ กระบอก) สนับสนุน ฉก.พล.ม.๑(พัน.ม.ผสม ๑๓๘) ในห้วง ๑๑ ธ.ค. ๓๐ ถึง ๒๘ มี.ค. ๓๑ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศบริเวณชายแดน ไทย - สปปล. บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ในการปฏิบัติงานครั้งนี้มีกำลังพลเสียชีวิตจำนวน ๑ นาย คือ ร.ต.ดำรงค์ ไกรเกรียงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจการณ์หน้า และบาดเจ็บ ๑ นาย คือ จ.ส.อ.เมธี อาจจีน ตำแหน่งนายสิบติดต่อ และต่อมาในห้วง ๒๘ มี.ค. ๓๐ ถึง ก.ย.๓๑ ได้แบ่งสภาพเป็น ร้อย.ป.ชต.พัน.ผสม๔๗๒ ตามคำสั่ง ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ที่ ๓๒๗/๓๑ ลง ๔ พ.ค.๓๑
๑๑. ตามวิทยุ ทภ.๓ ด่วนมาก ลับ ที่ นร ๓๑๐๖ / ๑๑๐๕ ลง ๘ ธ.ค.๓๐ ให้หน่วยจัดลัง ๑ มว.ป.๗๕ มม. (ซึ่งได้รับ ปบค.๗๕ มม.จำนวน ๒ กระบอก จาก ทภ.๓) สนับสนุน กรม.ทภ.๓๔ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศบริเวณชายแดน ไทย - สปปล. บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก จบภารกิจเมื่อ ก.ย.๓๑
๑๒. ตามคำสั่ง ทภ.๓ / กอ.รมน.ภาค ๓ ที่ ๑๔๙/๓๑ ลง ๑๙ ก.พ. ๓๑ ให้หน่วยกำลังเป็น บก.พัน.ป.ชต. และร้อย.บก. และได้สนธิกำลังกับ ร้อย.ป.ของ ป.พัน.๓๐ รวมทั้ง ร้อย.ป.จาก ป.พัน.๒๐ และ ป.พัน.๑๐๔ ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ บ.ร่มเกล้า เดิมอยู่แล้ว จัดตั้งเป็น พัน.ป.ชต. สนับสนุนในการเข้ายึดที่หมายของ ฉก.พล.ม.๑ และ กรม.ทพ.๓๔ บริเวณชายแดน ไทย - สปปล. บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก จบภารกิจเมื่อ ก.ย.๓๑
๑๓. ตามคำสั่ง ทภ.๓ ที่ ๖๖๘/๓๒ ลง ๑๔ พ.ย.๓๑ ให้หน่วยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ กองร้อย ป.สนาม ปฏิบัติหน้าที่บริเวณ บ. ห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย กิ่ง อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ โดยแบ่งฐานยิงสนับสนุนออกเป็น ๒ ฐานยิงสนับสนุน ดังนี้1
- ฐานยิงสนับสนุนที่ ๑ พิกัด QA ๒๒๗๒๓๔ มี ปบค.๑๐๕ มม. จำนวน ๒ กระบอก
- ฐานยิงสนับสนุนที่ ๒ พิกัด QA ๒๒๕๒๓๘ มี ปบค.๑๐๕ มม. จำนวน ๒ กระบอก จบภารกิจเมื่อ ๓๐ ก.ย.๓๓
๑๔ ตามคำสั่ง ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ ที่ ๓๘๕/๓๒ ลง ๑๒ ต.ค.๓๒ ให้หน่วยจัดกำลังพลนายทหาร จำนวน ๑ นาย สนับสนุน กรม.ทพ.๓๔เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศบริเวณชายแดน ไทย - สปปล. บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก จบภารกิจเมื่อ ๓๐ ก.ย.๓๓
๑๕. ตามคำสั่ง ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ ที่ ๓๓๗/๓๓ ลง ๓๑ ต.ค.๓๓ หน่วยได้จัดกำลังพลจำนวน ๓๕ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ปฏิบัติภารกิจเป็นชุดสันตินิมิตที่ ๓๒๔ ชค.๓๒ บริเวณพื้นที่ ต.บ่อเกลือ กิ่ง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน
๑๖. ตามอนุมัติ ทภ.๓ ท้ายบันทึกข้อความ กยก.กอ.รมน.ภาค ๓ ที่ นร ๕๑๐๖/กยก.๑๗๘๐ ลง ๒๒ส.ค.๓๔ หน่วยได้จัดกำลังพล นายทหาร ๑ นายนายสิบ ๓ นาย และพลทหาร ๓ นาย รวม ๗ นาย ปฏิบัติภารกิจชุด ชป.พัฒนาที่ ๗ บริเวณพื้นที่ บ.น้ำมวบ, บ.ท่าลี่, ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จว.น่าน เมื่อ ๑ ต.ค.๓๔ , และจัดกำลังพล
นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๓ นาย และพลทหาร ๒ นาย รวม ๖ นาย ตามคำสั่ง ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค๓ ที่ ๔๐๔/๒๕๓๔ ลง ๓ พ.ย. ๓๔ ขึ้นสมทบหน่วย สตม.๓๒๔ ชค.๓๒ ปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ กิ่ง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน และเสร็จสิ้นการปฏิบัติ ภารกิจ เมื่อ ๔ ต.ค.๓๖
๑๗. ตามคำสั่ง ทภ.๓/กอ.รมน. ภาค ๓ ที่ ๓๐๓/๒๕๓๕ ลง ๓ พ.ย.๓๕ หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติภารกิจเป็นชุดสันตินิมิต ๓๒๔ ชค.๓๒ ในพื้นที่ จว.น่าน และเสร็จสิ้นการปฏิบัติ ภารกิจ เมื่อ ๔ ต.ค.๓๖
๑๘. ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ศปก.ทบ. ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๗/๗๓๖ ลง ๒ เม.ย.๓๕ เรื่อง กำลังเผชิญสถานการณ์ในขั้นต้นของ ทภ.๓ หน่วยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมจำนวน ๑ กองร้อย ป.อัตราเต็มเป็นกำลังเผชิญสถานการณ์ขั้นต้นของ ทภ.๓ โดยหมุนเวียนกับ ป.พัน.๒๐หน่วยละ ๔ เดือน ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๓๖ ถึงปัจจุบัน1
๑๙. เมื่อ ๑ ต.ค.๔๑ - ก.ย.๔๒ หน่วยได้จัดกำลังพล ๑ ร้อย ป.โดยใช้ชื่อว่า ร้อย.ป.๓๘๓๐ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ บ.ดอยลาง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
๒๐. เมื่อ ๑ ต.ค.๔๓ - ๓๐ ก.ย.๔๔ หน่วยได้จัดกำลัง ๑ ร้อย.ป.(-) จัด ป.๒ กระบอก เป็นร้อย.ป.กกล.ผาเมือง ขึ้นปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ โดยมี ร.อ.กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ เป็น ผบ.ร้อย.ป.กกล.ผาเมือง
๒๑. เมื่อ ก.พ. - พ.ค.๔๔ ได้จัด ร้อย.ป.๑๓๐ ซึ่งเป็นร้อย.ป.เตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ในขั้นต้นของ ทภ.๓ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประเทศในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ โดยมี ร.อ.สุระชัย วงษ์ไทย เป็น ผบ.ร้อย.
๒๒. เมื่อ ๑ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย.๔๕ หน่วยได้นำกำลังพลของหน่วยในรูปของ พัน.ป. ทำการฝึกพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ตามแผนสุรสีห์ ๑๔๓ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่
๒๓. เมื่อ ๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๔๕ จัดกำลัง ๑ ร้อย.ป. (๔ กระบอก) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามแผนสุรสีห์ ๑๔๓ ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่โดยมี ร.อ.สุวัฒนชัย ปิ่นสถาพร เป็น ผบ.ร้อย.
๒๔. เมื่อ ๑ ต.ค.๔๕ - ปัจจุบัน หน่วยได้จัด ร้อย.ป. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ กกล.ผาเมือง โดยจัด ป.จำนวน ๔ กระบอก แยกเป็น ๒ ฐานยิง คือ อยู่ที่ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ จำนวน ๒ กระบอก และอยู่ที่ฐานยิง บ.เทอดไท ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย จำนวน ๒ กระบอก โดยมี ร.อ.กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ เป็น ผบ.ร้อย.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล web master
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000
EMAIL artillery_30@yahoo.com
หรือ arty30@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------