อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์