อ่านประวัติ
  หน้าหลัก
  เกี่ยวกับหน่วย
  ผู้บังคับบัญชา
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  ภารกิจ
  กิจกรรม
  ข่าวประกวดราคา
  แผนผังเวปไซต์
 สัญญลักษณ์ประจำหน่วย
  ผลงาน
  ประวัติพระบรมรูป ร.5
  ลงชื่อสมุดเยี่ยม
     วีดีโอเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"
  กองพันทหารช่างที่ 111
  กองพันทหารช่างที่ 602
  กองร้อยกองบังคับการ
  กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย
  กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง
  กองร้อยทหารช่างสะพานผสม
  พัน.ช.กช.ร้อย.1
  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
  สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง


   กรมทหารช่างที่ 11 กองทัพบก ได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อควบคุม บังคับบัญชาและอำนวยการปฎิบัติ งานหน่วยทหารช่างก่อ สร้างของกองทัพบก โดย มี พันเอก ประยูร พงษ์นิทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการท่านแรก ได้มุ่งเน้นในเรื่องการ กำหนดมาตรฐานงานก่อสร้างทั้งทางดิ่งและทาง ระดับให้กับหน่วยทหารช่างก่อสร้างของกอง ทัพบก ซึ่งมีคติประจำหน่วยว่า "We Set The Standard" มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี ขึ้นตรงกับ กองพลทหารช่าง กรมการทหารช่าง ผู้บังคับการคนปัจจุบัน
พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ

วิสัยทัศน์
  กำลังพลและยุทโธปกรณ์มีความพร้อมปฏิบัติงาน รักษามาตรฐานให้คงไว้ อุทิศกายใจเพื่อสถาบันและประชาชน กำลังพลทุกคนอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ
  จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่าง ตลอดจนแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศ
  พัฒนากำลังพลให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีความรู้ด้านการปฏิบัติงานช่างในสนาม  งานก่อสร้างทั่วไป และมีจิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษายุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  ฝึกอบรมกำลังพลให้มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่างที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูง  มีการทำงานเป็นทีม  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับหน่วย
  บูรณการการใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในอัตราของหน่วยให้สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลทุกระดับและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรขีดความสามารถ
  วางแผนและแบ่งมอบงานช่าง ตลอดจนกำกับดูแล และการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่างที่ขึ้นตรง บรรจุมอบ และหน่วยขึ้นสมทบ
  กำกับดูแล การลาดตระเวนทางการช่าง การรวบรวมข่าวสารทาง การช่าง รวมทั้งการประเมินค่า และแจกจ่ายข่าวกรองทางการช่าง
  ควบคุมทางเทคนิค ทางยุทธการ ทางธุรการ ทางการส่งกำลัง ตลอดจนควบคุมงานช่างของกองพันทหารช่างสนาม หรือกองพันทหารช่างก่อสร้างได้ ตั้งแต่ 2 ถึง 5 กองพัน
  ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง และฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ที่ตั้งหน่วยทหาร อาคาร สนามบิน คลังน้ำมัน ท่าเรือ เขื่อนหรือฝาย คลองส่งน้ำและทางรถไฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่อง
       สำรวจ
       วางแผน ออกแบบ และผลิตแบบ
       ตรวจสอบ และอนุมัติแบบ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง
       ควบคุมเทคนิค และมาตรฐานการก่อสร้าง
       ปฏิบัติการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจำเป็น
       มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 100 %

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ร่วมบริจาคได้ตามบัญชีกระแสรายวันด้านบน หรือร่วมบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคที่ บก.ช.11 ได้ทุกวัน

  OTOP กรมทหารช่างที่ 11
  โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
       สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  Download แผ่นพับ Engineer OTOP คลิกที่นี่


ประมวลภาพกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP ใหม่ลูกประคบ มี 2 ขนาดด้วยกัน ราคา 20 บาท และ 40 บาท สนใจติดต่อได้ที่คุณเรียม หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ช.11 โทร. 092-6499489

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ช.11 ระหว่าง พ.อ.บัญชา อาจคำพันธุ์ (ท่านเก่า) กับ พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ (ท่านใหม่) ณ บริเวณหน้า บก.ช.11 9 ต.ค.2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ผลงานก่อสร้าง
.


:: เครือข่ายกาญจนาภิเษก ::


:: ติดต่อกับผู้บริหาร ::

พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
:: ผบ.ช.11::
พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ

องค์การฯ : 0-3239-1029
ภายใน ทบ. : 52031
สส.ทหาร : 55-21414
E-mail : Anglepraew_2544@hotmail.com

รอง (1) ::พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
องค์การฯ : 0-3239-1017
ภายใน ทบ. : 52032
สส.ทหาร : -
E-mail : ..

รอง (2) :: พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
องค์การฯ : 0-3239-1110
ภายใน ทบ. : 52033
สส.ทหาร : -
E-mail :

เสธ.ฯ :: พ.อ.ชาตรี สีผึ้ง
องค์การฯ : 0-3239-1121
ภายใน ทบ. : 52034
สส.ทหาร : -
E-mail : ..

ฝอ.3 ฯ ::พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์
องค์การฯ : 0-3239-1030
ภายใน ทบ. : 52038
สส.ทหาร : -
E-mail : .
เครือข่าย

กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รางวัลประกวดภาพถ่ายเว็บไซต์หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมเราผ่าน Smart Phone
อ่าน qrcode เพื่อเยี่ยมชมเวปไซต์

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมการทหารช่าง

สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช.

ร้าน OTOP กรมการทหารช่าง

ท่องเที่ยวค่ายบุรฉัตร

รู้ไว้ไม่เสียหาย

กรมธนารักษ์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ราคาทองคำ

หาอะไรก็เจอ

Custom Search

พัฒนาโดย || ทีมงาน IT กรมทหารช่างที่ 11 ||
มีคำแนะนำ + ติดต่อสอบถาม + ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email Engineerch11@yahoo.com
กรมทหารช่างที่ 11 ค่ายบุรฉัตร ถนนราชบุรี-จอมบึง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร/แฟกส์ 0-3239-1030

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ Free Web Counter
Web Counter