โครงสร้างศูนย์การศึกษา จทบ.ส.ก.ประกอบด้วย 5  ส่วนหลัก  ได้แก่ 

  1. กองบังคับการศูนย์การศึกษา
  2. ห้องสมุด  จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบ  ทศนิยมดิวอี้
  3. ห้องบริการอินเตอร์เน็ทและสอนคอมพิวเตอร์  มีคอมพิวเตอร์  จำนวน 10  เครื่อง
  4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง  จำนวน 40  คูหา

ห้องปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาอบรม 1  ห้อง  รับนักเรียนได้ครั้งละ 60  คน

  1. โดยแผนการจัดตั้งโครงสร้างศูนย์การศึกษา   จทบ.ส.ก.  

ศักยภาพและทรัพยากรที่มีและสามารถพัฒนาไปศูนย์การศึกษา   ประกอบด้วย
                - ห้องสมุด  ขนาด  6 X 8   เมตร 1  ห้อง
                - ห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาด  6 X 8   เมตร 1  ห้อง 
                - ห้องเรียนห้องสอน  ขนาด 8  X 12  เมตร 1  ห้อง

การดำเนินการ
      สถานที่   
              - พัฒนาศูนย์การศึกษา   จทบ.ส.ก.     โดยการปรับปรุงอาคารฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรองรับแผนงาน / โครงการ
              - จัดการและเชื่อมศูนย์การศึกษาในเครือข่าย  ได้แก่  ห้องสมุดชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
      วิธีดำเนินการ
                  1. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การศึกษา  จทบ.ส.ก.  ตามแผนงานโครงการ
                             -   ห้องสมุด  จทบ.ส.ก.   จัดหาอุปกรณ์ภายใน  ,  จัดหาหนังสือ  ,  จัดระบบหนังสือและ   จัดระบบการใช้บริการภายในห้องสมุด
                                  -   ห้องปฏิบัติการทางภาษา   :  จัดหาเครื่องเล่นดีวีดี    ทีวี    ซ่อมแซมและจัดหาชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่น  ๆ   ที่ชำรุด  พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
                                  -   ห้องปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาอบรม : ตัดหาเครื่องฉายภาพนิ่งวิวกราฟพร้อมอุปกรณ์  ทีวีขนาด  ๒๕  นิ้ว , อุปกรณ์ประจำห้องเรียน , ตู้เก็บเอกสาร  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น
                                  -   ห้องบริการอินตเอร์เน็ตและสอนคอมพิวเตอร์   :   จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้  จำนวน  ๑๐  ชุด   และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง , เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง , เครื่องจ่ายไฟกำลังพลสำรองขนาด  ๕๐๐  VA   ,  เครื่องพิมพ์   และเครื่องโทรศัพท์สำหรับติดต่อภายในหน่วย   เป็นต้น
               2.  กิจกรรม
                                -  เปิดอบรมคอมพิวเตอร์แก่กำลังพล  นอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มพูลความรู้และไม่เบียดบังต่อเวลาทำงานปกติ
                                -  เปิดการอบรมด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาประเทศใกล้เคียง
                                -  เปิดหลักสูตรวิชาการทางทหารลักษณะ  Unit  School
                                -  เป็นสถานที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนของพลทหารภายในหน่วย
                                -  เปิดสอนพิเศษสำหรับนักเรียน  ภาษาอังกฤษ  และวิชาอื่น  ๆ
                                -  เปิดอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่บุตรหลานกำลังพลที่สนใจ
                                -  เปิดอบรมด้านวิชาชีพแก่ครอบครัวกำลังพล
                                -  เปิดสอนกวดวิชาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนนายสอบเหล่าทัพ  และระดับมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา
                                -  เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางภาษาแก่กำลังพลและครอบครัว  ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอใช้บริการตามลำดับ