รายการเครื่องกฐิน

ลำดับ

รายการ

หน่วยนับ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๑.

ผ้าไตรกฐิน  (มิสลินสีพระราชนิยม)

๑ ไตร

๑,๒๐๐

 

๒.

ไตรครองคู่สวด รูปที่ ๑

๑ ไตร

๑,๐๐๐

 

๓.

ไตรครองคู่สวด รูปที่ ๒

๑ ไตร

๑,๐๐๐

 

๔.

ย่ามองค์ครองกฐิน

๑ ใบ

๓๕๐

 

๕.

ตาลปัตรด้ามมุก

๑ ด้าม

๑,๑๐๐

 

๖.

ขาตั้งตาลปัตรประดับมุก

๑ อัน

๙๐๐

 

๗.

บาตร (พร้อมอัฐบริขาร เว้นผ้าไตร)

๑ ชุด

๕๕๐

 

๘.

ที่นอน

๑ ชุด

๓๕๐

 

๙.

เสื่อพับ

๑ ผืน

๒๕๐

 

๑๐.

มุ้งครอบ ๒ เมตร

๑ หลัง

๓๘๐

 

๑๑.

หมอนหนุนพร้อมปลอกผ้า

๑ ใบ

๒๐๐

 

๑๒.

ผ้าห่มนอน

๑ ผืน

๒๕๐

 

๑๓.

ผ้าเช็ดตัว

๑ ผืน

๑๒๐

 

๑๔.

ร่มพับ

๑ คัน

๑๒๐

 

๑๕.

ปิ่นโต

๑ เถา

๑๔๕

 

๑๖.

รองเท้า

๑ คู่

๑๒๐

 

๑๗.

กาต้มน้ำร้อน

๑ ชุด

๒๕๐

 

๑๘.

กานวมพร้อมถ้วยชา

๑ ชุด

๒๕๐

 

๑๙.

กระโถนเคลือบ

๑ ใบ

๕๐

 

๒๐.

จาน ช้อนส้อม พร้อมซองหนัง

๑ ชุด

๗๕

 

๒๑.

โคมไฟฟ้า

๑ ชุด

๓๕๐

 

๒๒.

ผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธาน ๔ เมตร

๑ ผืน

๓๖๐

 

๒๓.

เทียนปาติโมกข์

๑ ห่อ

๑๐๐

 

๒๔.

พานแว่นฟ้า ๓ ใบ ๆ ละ ๒๐๐ บาท

๓ ชุด

๖๐๐

 

๒๕.

ธงสำหรับใช้ในการทอดกฐิน

๑ ชุด

๑๐๐

 

๒๖.

ไม้กราดกฐิน

๑ อัน

๕๐

 

 

รวมเป็นเงิน

 

๑๐,๒๒๐