๑๘๓. คำถวายศาลาการเปรียญ

    ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ  มะยัง  เอตัง  ธัมมะสะภาสาลัง  สะปะริวารัง  พุทธสาสะนิกานัง  ธัมมัสสะ  วะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ  พุทธะสาสเน  นิยยาเทมะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  พุทธะสาสะนิกานัง  ธัมมัสสะวะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ  ธัมมะสะภาสาลายะ  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ ฯ

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายศาลาการเปรียญหลังนี้  พร้อมกับของบริวาร  ไว้ในพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลมีการฟังธรรมเป็นต้น  สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ขออานิสงส์แห่งการถวายศาลาการเปรียญ  เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล  มีการฟังธรรมเป็นต้น  สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ