๒๙๔. คำถวายปัจจัยตั้งเป็นมูลนิธิ

    ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ  มะยัง  เอตานิ  รูปิยานิ  สะปะริวารานิ  พุทธะสาสะเน  ปุญญะนิธานัตถายะ  สังฆัสสะ  นิยยาเทมะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  พุทธะสาสะเน  ปุญญะนิธานัตถายะ  รูปิยานัง  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ ฯ

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้  พร้อมกับของบริวารแก่สงฆ์  เพื่อประโยชน์ตั้งเป็นมูลนิธิ  ไว้ในพระพุทธศาสนา  ขออานิสงส์แห่งการถวายปัจจัย  เพื่อประโยชน์ตั้งเป็นมูลนิธิ  ไว้ในพระพุทธศาสนานี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ