สารบัญ

 

คำถวายทาน ๓๗๔ อย่าง

 

หมวดอาหารและอุปกรณ์

.

คำถวายสังฆทาน  เพื่อตนเอง

.

คำถวายสังฆทาน  เพื่ออุทิศผู้ตาย

.

คำถวายสลากภัตร

.

คำถวายปัจจัย 

.

คำถวายข้าวสาร

.

คำถวายเครื่องเสบียงจำพรรษา

.

คำถวายเครื่องเสบียงเดินทาง

.

คำถวายเครื่องมือทำครัวทุกชนิด

.

คำถวายถ้วยชาม

๑๐.

คำถวายกระทะหุงข้าว

๑๑.

คำถวายหม้อหุงข้าว

๑๒.

คำถวายฟืนหุงข้าว

๑๓.

คำถวายเตาน้ำมันก๊าด

๑๔.

คำถวายเตาแก๊ส

๑๕.

คำถวายตู้เก็บอาหาร

๑๖.

คำถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

๑๗.

คำถวายหม้อน้ำเย็น

๑๘.

คำถวายกระโถน

๑๙.

คำถวายรถเข็นสำหรับใส่อาหารเป็นต้น

 

หมวดผ้าและอุปกรณ์

๒๐.

คำถวายผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย

๒๑.

คำถวายปราสาทผึ้งอุทิศผู้ตาย

๒๒.

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

๒๓.

คำถวายผ้าจำนำพรรษา

๒๔.

คำถวายผ้าอัจเจกจีวร

๒๕.

คำถวายผ้ากฐิน  แบบเก่า

๒๖.

คำถวายผ้ากฐิน  แบบใหม่

๒๗.

คำถวายผ้ากฐินหลวง

๒๘.

คำถวายผ้าป่า

๒๙.

คำถวายเครื่องอัฐบริขาร

๓๐.

คำถวายจีวร

๓๑.

คำถวายผ้าม่าน

๓๒.

คำถวายผ้าปูที่นอน

๓๓.

คำถวายผ้าห่มนอน

๓๔.

คำถวายผ้าคลุมเตียงนอน

๓๕.

คำถวายมุ้ง

๓๖.

คำถวายผ้าปูนั่ง-พรมปูนั่ง

๓๗.

คำถวายเครื่องอุปกรณ์การเย็บจีวร

๓๘.

คำถวายผงซักผ้า

๓๙.

คำถวายรางไม้ย้อมผ้า

 

หมวดที่อยู่และอุปกรณ์

๔๐.

คำถวายกุฏิ

๔๑.

คำถวายเสนาสนะ-ที่นั่งที่นอน-และอุปกรณ์ทุกชนิด

๔๒.

คำถวายเตียงนอน

๔๓.

คำถวายเตียงนอนพักกลางวัน

๔๔.

คำถวายฟูก

๔๕.

คำถวายหมอน

๔๖.

คำถวายเสื่อ

๔๗.

คำถวายพรมปูพื้น

๔๘.

คำถวายมุ้งลวด

๔๙.

คำถวายมู่ลี่

๕๐.

คำถวายที่เช็ดเท้า

๕๑.

คำถวายไม้กวาด

๕๒.

คำถวายเครื่องถูพื้น

๕๓.

คำถวายสายระเดียงจีวร

๕๔.

คำถวายเก้าอี้รับแขก

๕๕.

คำถวายโต๊ะเขียนหนังสือ

๕๖.

คำถวายตู้เก็บเอกสาร

๕๗.

คำถวายตู้ใส่ของ

๕๘.

คำถวายชั้นเหล็กฉากวางสิ่งของ

๕๙.

คำถวายตู้นิรภัยเป็นของสงฆ์

๖๐.

คำถวายไม้เท้าพระเถระ

๖๑.

คำถวายร่ม

๖๒.

คำถวายบาตร

๖๓.

คำถวายรองเท้า

๖๔.

คำถวายกล้องถ่ายรูป

๖๕.

คำถวายกล้องถ่ายภาพยนต์

๖๖.

คำถวายที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

๖๗.

คำถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

 

หมวดสิ่งบำบัดความป่วยไข้

๖๘.

คำถวายคิลานศาลา-สุขศาลา

๖๙.

คำถวายเตียงคนไข้

๗๐.

คำถวายเครื่องเวชภัณฑ์-ยารักษาโรค

๗๑.

คำถวายเครื่องอุปกรณ์การแพทย์

๗๒.

คำถวายตู้ยารักษาโรค

๗๓.

คำถวายเภสัช ๕

๗๔.

คำถวายน้ำอัฏฐบาน

 

หมวดเครื่องไฟฟ้าต่างชนิด

๗๕.

คำถวายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๗๖.

คำถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

๗๗.

คำถวายสายไฟฟ้า

๗๘.

คำถวายหลอดไฟฟ้า

๗๙.

คำถวายโคมไฟฟ้าเป็นพุทธบูชา

๘๐.

คำถวายพัดลม

๘๑.

คำถวายตู้เย็น

๘๒.

คำถวายเครื่องปรับอากาศ-เครื่องทำความเย็น

๘๓.

คำถวายเครื่องทำความร้อน

๘๔.

คำถวายเครื่องขยายเสียง

๘๕.

คำถวายเครื่องหีบเสียง

๘๖.

คำถวายเครื่องบันทึกเสียง

๘๗.

คำถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

๘๘.

คำถวายเครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

๘๙.

คำถวายเครื่องถ่ายสำเนา

๙๐.

คำถวายเครื่องคิดเลข

๙๑.

คำถวายเครื่องฉายภาพยนตร์

๙๒.

คำถวายเครื่องฉายภาพสไลด์

๙๓.

คำถวายเครื่องโทรศัพท์

๙๔.

คำถวายเครื่องรับโทรทัศน์

๙๕.

คำถวายเครื่องรับวิทยุ

๙๖.

คำถวายเครื่องถ่ายวีดิโอ

๙๗.

คำถวายเครื่องคอมพิวเตอร์

๙๘.

คำถวายเครื่องซักผ้า

๙๙.

คำถวายเครื่องอบไฟฟ้า

๑๐๐.

คำถวายเครื่องปิ้งขนมปัง

๑๐๑.

คำถวายเครื่องดูดฝุ่น

๑๐๒.

คำถวายเครื่องสัญญาณไฟฟ้า  (ออดไฟฟ้า)

๑๐๓.

คำถวายเครื่องทำน้ำร้อน

๑๐๔.

คำถวายเครื่องนวดไฟฟ้า

๑๐๕.

คำถวายเตาไฟฟ้า

๑๐๖.

คำถวายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

๑๐๗.

คำถวายเตารีดไฟฟ้า

๑๐๘.

คำถวายนาฬิกาไฟฟ้า

๑๐๙.

คำถวายเลื่อยไฟฟ้า

๑๑๐.

คำถวายเลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้า

๑๑๑.

คำถวายเครื่องบดไฟฟ้า

๑๑๒.

คำถวายเครื่องเจาะไฟฟ้า

๑๑๓.

คำถวายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๑๑๔.

คำถวายเครื่องไสไม้ไฟฟ้า

๑๑๕.

คำถวายเครื่องเล่นแผ่นเสียง

๑๑๖.

คำถวายอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง

๑๑๗.

คำถวายอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง

๑๑๘.

คำถวายอุปกรณ์เครื่องอัดสำเนา

๑๑๙.

คำถวายอุปกรณ์เครื่องฉายภาพยนตร์

๑๒๐.

คำถวายฟิล์มถ่ายภาพยนต์

๑๒๑.

คำถวายอุปกรณ์เครื่องหีบเสียง

 

หมวดเครื่องจักรยนต์ต่างชนิด

๑๒๒.

คำถวายเครื่องสูบน้ำ

๑๒๓.

คำถวายเครื่องสูบน้ำบาดาล

๑๒๔.

คำถวายเครื่องปั๊มน้ำประปา

๑๒๕.

คำถวายเครื่องตัดหญ้า

๑๒๖.

คำถวายเครื่องขัดพื้น

๑๒๗.

คำถวายเรือยนต์

๑๒๘.

คำถวายรถยนต์

๑๒๙.

คำถวายรถยนต์บรรทุก

๑๓๐.

คำถวายรถแทร็กเตอร์

๑๓๑.

คำถวายรถบดถนน

๑๓๒.

คำถวายรถวออัญเชิญศพ

๑๓๓.

คำถวายรถวออัญเชิญศพเวียนเมรุ

๑๓๔.

คำถวายจักรเย็บผ้า

๑๓๕.

คำถวายแม่แรงอุปกรณ์การปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ

๑๓๖.

คำถวายเครื่องหีบอ้อย

๑๓๗.

คำถวายเครื่องขุดมะพร้าวไฟฟ้า

๑๓๘.

คำถวายเครื่องตัดเหล็ก

๑๓๙.

คำถวายเครื่องกลึง

๑๔๐.

คำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง

 

หมวดเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง

๑๔๑.

คำถวายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง

๑๔๒.

คำถวายเครื่องไม้ก่อสร้าง

๑๔๓.

คำถวายเสาไม้ก่อสร้าง

๑๔๔.

คำถวายเสาปูนก่อสร้าง

๑๔๕.

คำถวายอิฐก่อสร้าง

๑๔๖.

คำถวายหินก่อสร้าง

๑๔๗.

คำถวายทรายก่อสร้าง

๑๔๘.

คำถวายปูนขาวก่อสร้าง

๑๔๙.

คำถวายปูนซีเมนต์ก่อสร้าง

๑๕๐.

คำถวายเหล็กก่อสร้าง

๑๕๑.

คำถวายหินอ่อนก่อสร้าง

๑๕๒.

คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา

๑๕๓.

คำถวายกระเบื้องเคลือบมุงหลังคา

๑๕๔.

คำถวายสังกะสีมุงหลังคา

๑๕๕.

คำถวายสีทาสังฆเสนาสนะ

๑๕๖.

คำถวายไม้กระดานปูพื้น

๑๕๗.

คำถวายกระเบื้องยางปูพื้น

๑๕๘.

คำถวายไม้อัดปูพื้น

๑๕๙.

คำถวายจากมุงหลังคาสังฆเสนาสนะ

๑๖๐.

คำถวายเครื่องมือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ

๑๖๑.

คำถวายเครื่องมือช่างปูน

๑๖๒.

คำถวายเงินค่าก่อสร้างถาวรวัตถุ

๑๖๓.

คำมอบถวายค่าแรงคนทำงานในวัด

 

หมวดถาวรวัตถุและอุปกรณ์

๑๖๔.

คำถวายโรงพระอุโบสถ

๑๖๕.

คำถวายกำแพงแก้ว-กำแพงพระอุโบสถ

๑๖๖.

คำถวายลูกนิมิตสีมา

๑๖๗.

คำถวายซุ้มพัทธสีมา

๑๖๘.

คำถวายซุ้มประตู

๑๖๙.

คำถวายบานประตู

๑๗๐.

คำถวายบานหน้าต่าง

๑๗๑.

คำถวายซุ้มหน้าต่าง

๑๗๒.

คำถวายประตูเหล็ก

๑๗๓.

คำถวายหน้าต่างเหล็กดัด

๑๗๔.

คำถวายฐานชุกชี-แท่นพระพุทธรูป

๑๗๕.

คำถวายช่อฟ้าใบระกา

๑๗๖.

คำถวายวิหาร

๑๗๗.

คำถวายมณฑปพระพุทธบาท

๑๗๘.

คำถวายพระพุทธบาทจำลอง

๑๗๙.

คำถวายมณฑปพร้อมทั้งพระพุทธบาท

๑๘๐.

คำถวายหอสมุด

๑๘๑.

คำถวายพิพิธภัณฑสถาน

๑๘๒.

คำถวายเรือนคลังของสงฆ์

๑๘๓.

คำถวายศาลาการเปรียญ

๑๘๔.

คำถวายศาลาอเนกประสงค์

๑๘๕.

คำถวายศาลาบำเพ็ญกุศลศพ

๑๘๖.

คำถวายหอสวดมนต์

๑๘๗.

คำถวายศาลาโรงฉันภัตตาหาร

๑๘๘.

คำถวายโรงครัว

๑๘๙.

คำถวายหอกระจายข่าว

๑๙๐.

คำถวายโกดังเก็บศพ

๑๙๑.

คำถวายหีบทองตั้งศพ

๑๙๒.

คำถวายเครื่องตั้งศพ

๑๙๓.

คำถวายเมรุเผาศพ

๑๙๔.

คำถวายศาลาท่าน้ำ

๑๙๕.

คำถวายหอระฆัง

๑๙๖.

คำถวายระฆัง

๑๙๗.

คำถวายหอระฆังพร้อมทั้งระฆัง

๑๙๘.

คำถวายหอกลอง

๑๙๙.

คำถวายกลอง

๒๐๐.

คำถวายหอกลองพร้อมทั้งกลอง

๒๐๑.

คำถวายฆ้อง

๒๐๒.

คำถวายโรงเรียนสามัญศึกษา

๒๐๓.

คำถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรม

๒๐๔.

คำถวายโต๊ะเรียน

๒๐๕.

คำถวายเก้าอี้

๒๐๖.

คำถวายกระดานดำ

๒๐๗.

คำถวายเครื่องเขียนต่าง ๆ

๒๐๘.

คำถวายเครื่องพิมพ์ดีด

๒๐๙.

คำถวายโพธิมณฑลสถาน

๒๑๐.

คำถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์

๒๑๑.

คำถวายห้องน้ำ-ห้องส้วม

๒๑๒.

คำถวายห้องอาบน้ำ

๒๑๓.

คำถวายที่ถ่ายปัสสาวะ

๒๑๔.

คำถวายท่าอาบน้ำ

๒๑๕.

คำถวายทุ่นท่าน้ำ

๒๑๖.

คำถวายบันไดต่าง ๆ

๒๑๗.

คำถวายเขื่อนหน้าวัด

๒๑๘.

คำถวายสถานที่สร้างวัด

๒๑๙.

คำถวายที่นา

๒๒๐.

คำถวายที่สวน

๒๒๑.

คำถวายบ้านเรือน

๒๒๒.

คำถวายที่กัลปนาสงฆ์

๒๒๓.

คำถวายถนน

๒๒๔.

คำถวายสะพาน

๒๒๕.

คำถวายสระน้ำ

๒๒๖.

คำถวายบ่อน้ำบาดาล

๒๒๗.

คำถวายถนนตักบาตรเป็นพุทธบูชา

๒๒๘.

คำถวายพระเจดีย์เป็นพุทธบูชา

๒๒๙.

คำถวายพระปรางค์เป็นพุทธบูชา

๒๓๐.

คำถวายอนุสาวรีย์บรรพบุรุษเป็นพุทธบูชา

๒๓๑.

คำถวายท่อระบายน้ำ

๒๓๒.

คำถวายท่อน้ำประปา

๒๓๓.

คำถวายปะรำ

 

หมวดเครื่องครุภัณฑ์

๒๓๔.

คำถวายธรรมาสน์เทศน์

๒๓๕.

คำถวายธรรมาสน์ปาฏิโมกข์

๒๓๖.

คำถวายตู้พระอภิธรรม

๒๓๗.

คำถวายตู้กระจกประดิษฐานพระพุทธรูป

๒๓๘.

คำถวายเครื่องสังเค็ด

๒๓๙.

คำถวายม้าหินสาธารณะ

๒๔๐.

คำถวายถังน้ำหรือตุ่มน้ำ

๒๔๑.

คำถวายนาฬิกา

๒๔๒.

คำถวายเรือต่าง ๆ

๒๔๓.

คำถวายตะเกียงเจ้าพายุ

๒๔๔.

คำถวายสัปทน (ร่มใหญ่  มีด้ามยาว)

๒๔๕.

คำถวายพานแว่นฟ้า

๒๔๖.

คำถวายคานหาม

๒๔๗.

คำถวายเครื่องประกอบพิธีมงคลสมรส

๒๔๘.

คำถวายพานทองเหลือง

๒๔๙.

คำถวายโตก  (พานใหญ่)

๒๕๐.

คำถวายขันโตก  (ขันใหญ่  ทำด้วยโลหะทองเหลืองหรือสำริด)

๒๕๑.

คำถวายเตียบ  (ภาชนะทำด้วยไม้  มีปากผาย  มีขาสูง  ใช้เป็นสำรับอาหาร)

๒๕๒.

คำถวายพนักพิงสำหรับพระสงฆ์นั่งเจริญพระพุทธมนต์

๒๕๓.

คำถวายพระเจดีย์ทรายเป็นพุทธบูชา

๒๕๔.

คำถวายพระเจดีย์ข้าเปลือกเป็นพุทธบูชา

๒๕๕.

คำถวายกลดพระธุดงค์

๒๕๖.

คำถวายร่มใหญ่กันแดดกันฝน

๒๕๗.

คำถวายแผ่นหญ้าปลูกเป็นพุทธบูชา

๒๕๘.

คำถวายถังขยะ

 

หมวดเครื่องสักการะบูชา

๒๕๙.

คำถวายพระพุทธรูป

๒๖๐.

คำถวายฉัตรกั้นพระพุทธรูป

๒๖๑.

คำถวายรูปหล่อพระอัครสาวกทั้งสอง

๒๖๒.

คำถวายโต๊ะหมู่บูชา

๒๖๓.

คำถวายกระถางธูป

๒๖๔.

คำถวายเชิงเทียน

๒๖๕.

คำถวายแจกันใส่ดอกไม้

๒๖๖.

คำถวายงาช้างเป็นพุทธบูชา

๒๖๗.

คำถวายเครื่องดนตรีเป็นพุทธบูชา

๒๖๘.

คำถวายกลองยาว

๒๖๙.

คำถวายกระดิ่งแขวนรอบพระอุโบสถ

๒๗๐.

คำถวายพุ่มเงินพุ่มทองเป็นพุทธบูชา

๒๗๑.

คำถวายโพธิ์เงินโพธิ์ทองเป็นพุทธบูชา

๒๗๒.

คำถวายฉัตรเงินฉัตรทองเป็นพุทธบูชา

๒๗๓.

คำถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นพุทธบูชา

๒๗๔.

คำถวายจิตรกรรมฝาผนังเป็นพุทธบูชา

๒๗๕.

คำถวายดาวกระจายเป็นพุทธบูชา

๒๗๖.

คำถวายลวดลายหน้าบรรณพระอุโบสถ

๒๗๗.

คำถวายลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร

๒๗๘.

คำถวายลวดลายหน้าบรรณศาลาการเปรียญ

๒๗๙.

คำถวายเพดานผ้าเป็นพุทธบูชา

๒๘๐.

คำถวายม่านสองไขเป็นพุทธบูชา

๒๘๑.

คำถวายกระถางลายครามเป็นพุทธบูชา

๒๘๒.

คำถวายตุ๊กตาหินเป็นพุทธบูชา

๒๘๓.

คำถวายดอกไม้ไฟเป็นพุทธบูชา

๒๘๔.

คำถวายมโหระทึก  (กลองโลหะใหญ่) เป็นพุทธบูชา

๒๘๕.

คำถวายธง-เช่นธงธรรมจักรเป็นต้น

๒๘๖.

คำถวายผ้าห่มพระพุทธรูป-พระเจดีย์

๒๘๗.

คำถวายพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า

๒๘๘.

คำถวายพระธาตุของพระอรหันต์

๒๘๙.

คำถวายภาพเวสสันดรชาดก

๒๙๐.

คำถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ

๒๙๑.

คำถวายหม้อน้ำมนต์

๒๙๒.

คำถวายเทียนบูชาพระปาฏิโมกข์

๒๙๓.

คำถวายเทียนพรรษา

๒๙๔.

คำถวายปัจจัยตั้งเป็นมูลนิธิ

๒๙๕.

คำปวารณาตัวถวายปัจจัย ๔ ตลอด ๓ เดือน

๒๙๖.

คำปวารณาตัวถวายปัจจัย ๔ ตลอด ๔ เดือน

๒๙๗.

คำปวารณาตัวถวายปัจจัย ๔ ตลอดกาลเป็นนิตย์

 

หมวดหนังสือต่างชนิด

๒๙๘.

คำถวายหนังสือพระไตรปิฎก  พร้อมทั้งตู้

๒๙๙.

คำถวายหนังสืออรรถกถาพระไตรปิฎก

๓๐๐.

คำถวายหนังสือพระอภิธรรม    คัมภีร์

๓๐๑.

คำถวายหนังสือพระวินัย

๓๐๒.

คำถวายหนังสือมาลัยสูตร

๓๐๓.

คำถวายหนังสือพระปาฏิโมกข์  สำหรับใช้สอบทาน

๓๐๔.

คำถวายหนังสือพระธรรมเทศนาต่าง ๆ

๓๐๕.

คำถวายหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

๓๐๖.

คำถวายหนังสือความรู่ต่างชนิดเข้าหอสมุด

๓๐๗.

คำถวายสิ่งของเข้าโรงครัว

๓๐๘.

คำถวายชามอ่าง-ถังเปล

๓๐๙.

คำถวายจานข้าว

๓๑๐.

คำถวายหม้อใส่ข้าว

๓๑๑.

คำถวายถาดต่างชนิด

๓๑๒.

คำถวายกะละมังใหญ่

๓๑๓.

คำถวายช้อนต่างชนิด

๓๑๔.

คำถวายเตาถ่าน (เตาอั้งโล่)

๓๑๕.

คำถวายแก้วน้ำ

๓๑๖.

คำถวายกาน้ำร้อน

๓๑๗.

คำถวายกาน้ำเย็น

๓๑๘.

คำถวายเครื่องแก้วชนิดต่าง ๆ

๓๑๙.

คำถวายคนโทน้ำชนิดต่าง ๆ

๓๒๐.

คำถวายกระป๋องตักน้ำ

๓๒๑.

คำถวายสีย้อมจีวร

๓๒๒.

คำถวายโต๊ะชนิดต่าง ๆ

๓๒๓.

คำถวายเปลคนไข้

๓๒๔.

คำถวายรถเข็นคนไข้

๓๒๕.

คำถวายเครื่องเอ็กซเรย์

๓๒๖.

คำถวายเครื่องฉายรังสี

๓๒๗.

คำถวายเครื่องช่วยการหายใจ

๓๒๘.

คำถวายเครื่องนวดหัวใจ

๓๒๙.

คำถวายเครื่องทำฟัน

๓๓๐.

คำถวายเครื่องฉีดยา

๓๓๑.

คำถวายพัดลมเพดาน

๓๓๒.

คำถวายลิฟท์ขึ้นลง

๓๓๓.

คำถวายเครื่องเจาะน้ำบาดาล

๓๓๔.

คำถวายเครื่องยนต์วิดน้ำ

๓๓๕.

คำถวายระหัดวิดน้ำ

๓๓๖.

คำถวายเกวียน

๓๓๗.

คำถวายเครื่องพ่นสี

๓๓๘.

คำถวายเครื่องผสมปูน

๓๓๙.

คำถวายเสาเหล็กก่อสร้าง

๓๔๐.

คำถวายเสาเข็มก่อสร้าง

๓๔๑.

คำถวายศาลาหน้าโบสถ์

๓๔๒.

คำถวายศาลาราย

๓๔๓.

คำถวายอาสน์สงฆ์ในพระอุโบสถ

๓๔๔.

คำถวายวิหารคด

๓๔๕.

คำถวายหอไตร

๓๔๖.

คำถวายแท่นยืนปาฐกถา

๓๔๗.

คำถวายโรงเก็บของสงฆ์

๓๔๘.

คำถวายโรงรถ

๓๔๙.

คำถวายห้องบำเพ็ญสมาธิ

๓๕๐.

คำถวายหอประชุม

๓๕๑.

คำถวายเรือนไฟ

๓๕๒.

คำถวายศาลาพักร้อน

๓๕๓.

คำถวายเกราะ (กลองทำด้วยไม้)

๓๕๔.

คำถวายเสาธง

๓๕๕.

คำถวายค้นโพงน้ำบาดาล

๓๕๖.

คำถวายถังน้ำบาดาล

๓๕๗.

คำถวายสายล่อฟ้า

๓๕๘.

คำถวายตุ่มน้ำ

๓๕๙.

คำถวายสังวาลย์รัตนะเป็นพุทธบูชา

๓๖๐.

คำถวายตู้กระจกประดิษฐานเทียนพรรษา

๓๖๑.

คำถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย

๓๖๒.

คำถวายน้ำสรงพระเถระ

๓๖๓.

คำถวายน้ำสรงพระภิกษุสงฆ์

๓๖๔.

คำถวายฉากบังตา

๓๖๕.

คำถวายแว่นเวียนเทียน

๓๖๖.

คำถวายกระเป๋าเดินทาง

๓๖๗.

คำถวายเรือบิณฑบาต

๓๖๘.

คำถวายเรือยาว

๓๖๙.

คำถวายสังฆทาน (ยกเว้นภาชนะ)

๓๗๐.

คำถวายเครื่องปั่นผลไม้

๓๗๑.

คำถวายสักการะลอยกระทง

๓๗๒.

คำบูชาถวายข้าวพระพุทธ

๓๗๓.

คำถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่

๓๗๔.

คำถวายเต็นท์

 

หมายเหตุ

จำนวน


คน แล้วนะ