กรมทหารพรานที่ ๔๖

ร้อยเอก วิรัช  นุโยค
อนุศาสนาจารย์ กรมทหารพรานที่ ๔๖