ราชกิจจานุเบกษา

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญ

- รกจ. เล่ม 124 ตอนที่ 14 ข ลง 14 พ.ย. 50
- รกจ. เล่ม 126 ตอนที่ 10 ข ลง 14 ส.ค. 52
- รกจ. เล่ม 126 ตอนที่ 18 ข ลง 16 ธ.ค. 52
- รกจ. เล่ม 127 ตอนที่ 15 ข ลง 15 ธ.ค. 53

- รกจ. เล่ม 128 ตอนที่ 1 ข ลง 12 ม.ค. 54 (ผบ.ศป.)

- รกจ.เล่ม 126 ตอนที่ 6ข ลง 6 มิ.ย. 53 (1)
- รกจ.เล่ม 126 ตอนที่ 6ข ลง 6 มิ.ย. 53

 

- รกจ. เล่ม 125 (2/1) ตอนที่ 13 ข ลง 25 มิ.ย. 51 (รทช.)