สัญลักษณ์ของโรงเรียนทหารการเงิน  กรมการเงินทหารบก คือ พระธนบด  เป็นภาพเทพ ที่ประทับนั่งอยู่ในบุษบก  ที่ฐานของบุษบกนั้นมีอักษรภาษาไทยว่า  ธนบดี  ด้านข้างของบุษบกประกอบ ด้วยลายกนก ใต้ดวงตรามีภาษิตจารึกอยู่ในแพรแถบว่า " สุจริตํ อมฺตํ  กัมฺมํ " ดวงตรานี้ไม่จำกัด พื้นที่และขนาด

กรมศิลปากร ได้ออกแบบดวงตรานี้ให้เมื่อ พ.ศ.2499  ตามหนังสือกรมศิลปากรที่ 2266/2499  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2499 โดยอาศัยแนวความคิดของราชบัณฑิตยสถาน และ ขนานนามเทพองค์นี้ว่า " พระธนบดี " แปลว่า  เจ้าแห่งทรัพย์ทั้งหลาย  เพราะได้คำนึงถึงภารกิจหลักของ เหล่าทหารการเงิน คือ  การรับจ่าย  และเก็บรักษาเงินของทางราชการคำว่า " ธนบดี " นี้เป็นนาม ของจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ  ที่พระพรหมเป็นผู้ประทานให้

ภาษิตภายใต้ดวงตราที่ว่า " สุจริตํ อมฺตํ  กัมฺมํ " นั้น    แปลว่า " ความสุจริตเป็นการ กระทำที่ไม่ตาย " พ.อ.ปิ่น   มุทุกันต์ เป็นผู้คัดเลือกให้  และได้ใช้เป็นคำขวัญของเหล่าการเงิน