เหล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของกองทัพบกไทย

   ผังการจัด รร.สร.พบ.   โครงสร้างการบริหาร