Menu

     กรมนักเรียน     กอง นทน./นสน.
    พัน.นนส. กรม นร.รร.สร.พบ.      โครงการของ กรมนักเรียน

 

         การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาผู้เรียน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรทหาร
            กิจกรรมการสืบสานประเพณีไทย ได้แก่ พิธีไหว้ครู ซึ่งโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
          ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูในทุกหลักสูตรที่เปิดการศึกษา
            กิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา หรือวันสำคัญของชาติ เช่น วันเข้าพรรษา
          วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
          พระบรมราชินีนาถ
            กิจกรรมการรับฟังการบรรยายธรรม เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา
          โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนได้รับฟัง
            กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน           หลังการเคารพธงชาติ

 

 

การลงนามถวายพระพร

 

 

 

การรับฟังบรรยายธรรม

 

พิธีไหว้ครู ชั้นนายพันหน้าแรก    |     สำนักงานประกันฯ    |   กองบัญชาการ    |   กองการศึกษา     |     กรมนักเรียน    |      รร.สร.พบ.บริการ    |