วิสัยทัศน์
กองการศึกษา รร.สร.พบ.


กศ.เด่นสง่า            พัฒนาต่อเนื่อง            รุ่งเรืองวิชาการ           ผสานคุณธรรม

 
พ.อ.ไพรัช มีลาภ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
รร.สร.พบ.

พ.ท.หญิง มัทนา  อรัฌยกานนท์
ประจำ พบ.

( ปฏิบัติหน้าที่ หน.บก.กศ.รร.สร.พบ. )

พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์  รุ่งโรจน์
ประจำกอง กศ.รร.สร.พบ.

๑. วางแผน อำนวยการ และกำกับการฝึก อบรม

๒. ดำเนินการให้การศึกษาแก่นักเรียนใน หลักสูตรต่าง ๆ เหล่าทหารแพทย์

๓. จัดทำตำรา แนวสอน และอุปกรณ์เกี่ยว กับการศึกษา

๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตาม หน้าที่


                    ดูแล ๖ แผนกวิชา ดังนี้

๑. แผนกวิชาการเสนารักษ์ ๒. แผนกวิชาการแพทย์
๓. แผนกวิชาการพยาบาล ๔. แผนกวิชาทหาร
๕. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ ๖. แผนกวิชาทั่วไป