1
a


วิสัยทัศน์
กองการศึกษา รร.สร.พบ.


กศ.เด่นสง่า            พัฒนาต่อเนื่อง            รุ่งเรืองวิชาการ           ผสานคุณธรรม

 3
พันเอก สมินท์ บุญลิขิต
ผู้อำนวยการกองศึกษา
รร.สร.พบ.

   

๑. วางแผน อำนวยการ และกำกับการฝึก อบรม

๒. ดำเนินการให้การศึกษาแก่นักเรียนใน หลักสูตรต่าง ๆ เหล่าทหารแพทย์

๓. จัดทำตำรา แนวสอน และอุปกรณ์เกี่ยว กับการศึกษา

๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตาม หน้าที่


                    ดูแล ๖ แผนกวิชา ดังนี้

๑. แผนกวิชาการเสนารักษ์ ๒. แผนกวิชาการแพทย์
๓. แผนกวิชาการพยาบาล ๔. แผนกวิชาทหาร
๕. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ ๖. แผนกวิชาทั่วไป