::: น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน :::

หล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของ กองทัพบกไทย

อัตลักษณ์

เชี่ยวชาญเสนารักษ์ พิทักษ์กำลังรบ

รัชญา
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารแพทย์
ให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียน

พันธกิจ

                                      ๑. อำนวยการ ดำเนินการฝึกศึกษาให้กับกำลังพลเหล่าทหารแพทย์
                                         และเหล่าทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
                                     ๒. กำหนดหลักนิยม จัดทำตำรา แบบฝึก อุปกรณ์การศึกษาในวิทยาการ
                                         ของเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งการทำบันทึกรายงานผลการศึกษา
                                     ๓. ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของ รร.สร.พบ.
                                     ๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ วิเคราะห์ จัดการความรู้
                                        เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ
                                     ๕. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม
                                     ๖. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร
                                     ๗. บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ป้าประสงค์

                                     ๑. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                        และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
                                     ๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                                     ๓. กำหนดหลักนิยมและสร้างผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
                                     ๔. บริหารจัดการได้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก

ผนยุทธศาสตร์ รร.สร.พบ.

 

  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรม/สัมมนา
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวบริการสังคม
  • ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 
 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.สร.พบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

บัญชีรายชื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๑
ปฎิทินแผนงานหลักสูตรการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗
รายงานผลการประเมินผลคุณการศึกษา รร.สร.พบ. ประจำปี ๒๕๕๖
คำสั่ง "แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รร.สร.พบ.
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕-๕๖ (ฉบับสมบูรณ์)
สรุปเปรียบเทียบคำขอ จำแนกรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ติดต่ออาคารที่พักนายทหาร รร.สร.พบ. // กรม.นร.รร.สร.พบ.

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ตำราวิชาประกอบหลักสูตรชั้นนายร้อยแผนกวิชาทั่วไป
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 


 

 

 

 


 


กระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก


กรมแพทย์ทหารบก


กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ยศ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.

วพม.

วพบ.

สมาคมพยาบาลทหารบก

 ศสษ.

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 สวทช.

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

วิชาการดอทคอม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม