39

::: น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน :::

 

 หล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของ องทัพบกไทย

แผนยุทธศาสตร์ รร.สร.พบ.

 

 

  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรม/สัมมนา
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวบริการสังคม
  • ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 

 
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.รุ่นที่ ๖๕ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๙ ของ ๒๔ สัปดาห์  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๕๙ s
บัญชีรายชื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๕ n
s
เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.รุ่นที่ ๖๕ (ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) s
ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๕๘ (ยศ.ทบ.) s
การดำเนินงานหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๕ ( ศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ ) n
ปฎิทินแผนงานหลักสูตรการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ "YouTube Channel สารสนเทศ รร.สร.พบ."
คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างความผาสุกในองค์กรปี ๕๗
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕-๕๖ (ฉบับสมบูรณ์)
สรุปเปรียบเทียบคำขอ จำแนกรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ติดต่ออาคารที่พักนายทหาร รร.สร.พบ. // กรม.นร.รร.สร.พบ.

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ตำราวิชาประกอบหลักสูตรชั้นนายร้อยแผนกวิชาทั่วไป
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ


 


กระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก


กรมแพทย์ทหารบก


กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ยศ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.

วพม.

วพบ.

สมาคมพยาบาลทหารบก

 ศสษ.

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 สวทช.

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

วิชาการดอทคอม

จำนวนผู้เยี่ยมชม