ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
   
 
 
ขอให้หน่วยใน ทบ. ที่มีเว็บไซต์ของหน่วยนำแบรนด์เนอร์ "Bike for mom" ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของตนเอง (อ่านต่อ)
สพ.ทบ. ได้กำหนดการจัดงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 113 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณ สพ.ทบ. ถ.ทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ (อ่านต่อ)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีควาประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 6 จำนวน 12 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 ก.ค. 58 (อ่านต่อ)
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(อ่านต่อ)
สวพ.ทบ. ย้ายที่ตั้งหน่วยไปยังที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร จะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร
   หลักสูตรผู้บริหารนายทหารชั้นนายพล ทบ. และ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) (อ่านต่อ)
การติดตามการนำผลงานวิจัยและพัฒนาชุดแหวนยางกันซึม ปกค.ขนาด 155 มม. แบบ 25 M 198 ไปสู่การขยายผล
   และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ใน ปนร.ขนาด 155 มม.
   แบบ 34 GHN-45 A1 (อ่านต่อ) 
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. ครั้งที่ 1/58 (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
    ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ (อ่านต่อ)
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (อ่านต่อ)(ใบรับสมัคร)
 
 
 
 
 
ไซเบอร์ : หนึ่งในพลังอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน (The Cyber : one of Intangible Power)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
วันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์กับความมั่นคงของชาติ (Cyber Space VS National Security)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
   
 
 
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่นักกีฬา ทบ. ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.แถลงข่าวการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม อุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ทบ.
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบวงสรวงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ ลานหน้า ร.5 บก.ทบ.
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดื์ ณ อ.หัวหิน จว.ป.ข.
เมื่อ25พ.ค.58
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกทดลองใช้โครงสร้างการจัดหน่วย ม.4 รอ.(พล.ม.2 รอ.) เป็น กรม ม. แบบ1 ณ ศม.
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
ผช.ผบ.ทบ.๒ ระธานพิธีเททองหล่อ
พระบรมราชานุสาวรีย์ โครงการ
อุทยานราชภักดิ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑
   
พอ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๒) เป็นประธานการฝึกอบรมกำลังพลปฏิบัติการใช้กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับ กองกำลังผาเมือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้หน่วยทหารที่มีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน
กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่พิการทางร่างกายและสมอง รวมทั้งการบริการตรวจสุขภาพร่างกาย และแจกของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์
พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.กกล.เทพสตรี ให้การต้อนรับ พล.ท.เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง หน.คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน ทบ. และคณะฯ เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องเส้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย
พล.ท.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล รอง หน.ศปพ.ศปก.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมของ กกล.ป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซีย
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., รอง ผอ.สวพ.ทบ. (๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยภายใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยหรือความต้องการการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทบ
พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 29 (RBC-29) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.โมฮัมหมัด บิน อับดุล รามาน ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย และคณะฯ ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก(LEWG)ไทย-มาเลเซีย
พล.จ.โมฮัมหมัด บิน อับดุล รามาน ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มาเลเซีย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ในโอกาสที่เข้าหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกับ กำลังร่วม ๓ ฝ่าย จับกุมยาบ้า จำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ เม็ด
///และข่าวกิจกรรมอื่นในห่วงที่ผ่านมา
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เดิน-วิ่ง ฝึกสมาธิ "วิสาขะ พุทธบูชา" (อ่านต่อ)
บริโภคสื่อด้วยสติสยบข่าวโซเชียล (อ่านต่อ) 
"ปลูกผักกินเอง" ทางเลือกสู่อาหารปลอดภัย (อ่านต่อ)
บริจาคเลือด ต่อชีวิต ด้วยการให้ (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กองทัพบก    กรุงเทพมหานคร  (อ่านต่อ)  
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก อาคารส่วนที่ 4 (ห้องรับรอง 60 ปี) ของสำนักงานเลขานุการกองทัพบก     กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ จัดหา สป. สนับสนุน สสน.บก.ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก
   กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
กองทัพบกมีความประสงค์จะพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพบก จึงขอเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จำหน่าย ที่มีความสนใจมาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานพิจารณา รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สส.
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานราชภักดิ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานหน้า บก.ทบ.
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บก.ทบ.
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สโมสร ทบ.(วิภาวดี)
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ