ภาษาไทย  
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหหาร/ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้านไซเบอร์ เข้าร่วมงาน Army Cyber Contest & Seminar 2016
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้.- (อ่านต่อ)
กำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
"ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ฯ ปีมหามงคล" (Download)
การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)

เชิญชม สารคดีสั้น "ประชารัฐเพื่อประชาชน" จำนวน 6 ตอน
 
 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙
พิธีเททองยอดพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก พื้นที่กรมสวัสดิการทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   
พิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีเททองหล่อ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
ผบ.ทบ.รับมอบถ้วยรางวัล มอบโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และเสื้อเกียรติยศของ ทบ.จากการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๙
การประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๕
   
   
พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(๑) ผู้แทน ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ
พิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปี 2559
มทภ.3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล
พิธีปิดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “โครงการคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี”
มทภ.3 เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.3
มทภ.3 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ และมอบถังเก็บน้ำ ในพื้นที่ จว.ช.ม
   
   เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานจัดหาระบบอำนวยความสะดวกในการจอดรถของ บก.ทบ. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน สสน.บก.ทบ.(อ่านต่อ)

   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปปฏิบัติธรรม (อ่านต่อ)
5 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อช้ำเพราะ “รัก” (อ่านต่อ)
4 ท่า ออกกำลังกาย ทำได้ที่ ‘บ้าน’ (อ่านต่อ)
4 สัญญาณเตือน ต้องคุยเรื่องเพศกับลูก (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/