ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
“ ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 660 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้ปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 431 URL ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
    
   
 
 
กำหนดการพิธีวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 91 วันพุธที่ 27 พ.ค.58 (อ่านต่อ)  
การติดตามการนำผลงานวิจัยและพัฒนาชุดแหวนยางกันซึม ปกค.ขนาด 155 มม. แบบ 25 M 198 ไปสู่การขยายผล
   และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ใน ปนร.ขนาด 155 มม.
   แบบ 34 GHN-45 A1 (อ่านต่อ) 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปี 2558 จำนวน 227 นาย (บุคคลตัวจริง)
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปี 2558 จำนวน 308 นาย (บุคคลสำรอง)
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. ครั้งที่ 1/58 (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
    ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ (อ่านต่อ)
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (อ่านต่อ)(ใบรับสมัคร)
 
 
 
 
 
โลกไซเบอร์กับความมั่นคงของชาติ (Cyber Space VS National Security)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
กองทัพภาคที่ ๓ สร้างระบบฝายในลุ่มน้ำอิง โครงการนำร่อง แก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน (อ่านต่อ)
กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจการตัดทำลายไร่ฝิ่น (อ่านต่อ)
กฎหมายไซเบอร์ กับ ความมั่นคงของชาติ (Cyber Law and National Security)
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
สงครามข่าวสารกับสงครามสื่อ (Information warfare VS Media Warfare)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก : เขี้ยวเล็บ หรือ เสือกระดาษ (Army Cyber Center : Abilities or Paper Tiger)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
   
 

กำหนดการพิธีวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร
ครบรอบปีที่ 91
วันพุธที่ 27 พ.ค.58

(อ่านต่อ)

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ''สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา" โดยมีผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร.เฝ้ารับเสด็จฯ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนา พล.1 รอ.
เมื่อ 2 เม.ย.58
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีงานสงกรานต์ ณ บก.ทบ.
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผบ.ทบ.เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ณ บก.ทบ.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต.
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ"คนกล้าคืนถิ่น"ณ พลพัฒนา1 จว.รบ. เมื่อ 25 เม.ย.58
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะ พล.อ.อ.สวี่ ฉี่เสียง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติ สปจ. และคณะ ในโอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกียรติประวัติและภารกิจของหน่วย...
พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผบ.พล.ม.๒ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ ตึก มวก. รพ.รร.๖
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. แสดงความยินดีนายทหารที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ทบ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
   
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้พืชผักสวนครัวให้แก่กาลังพลและครอบครัว เพื่อนาไปปลูกที่บริเวณบ้านพักอาศัยทางราชการ “ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้”
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านราษฎรประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๗ ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ฉก.ร.๕ และมอบของขวัญและเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เยี่ยมกำลังพลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เคล็ด (ไม่ลับ) ดูแลสุขภาพหน้าร้อน (อ่านต่อ)
เชื่อมร้อยเครือข่ายแรงงาน สานสร้างสุขภาวะ (อ่านต่อ)
‘ปิดเทอมสร้างสรรค์ ทำหุ่นมือ เล่านิทานสุขใจ’ (อ่านต่อ)
ช่องทางช่วยเหลือชาวเนปาล (อ่านต่อ)
“ฮีทสโตรก” อันตรายช่วงหน้าร้อน (อ่านต่อ)
‘เซอร์กิตเทรนนิ่ง’ ทางเลือกดีๆ ของนักออกกำลังกาย (อ่านต่อ)
เปิดโอกาสผู้สูงอายุ ร่วมพัฒนาสังคม (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ จัดหา สป. สนับสนุน สสน.บก.ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก
   กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
กองทัพบกมีความประสงค์จะพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพบก จึงขอเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จำหน่าย ที่มีความสนใจมาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานพิจารณา รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สโมสร ทบ.(วิภาวดี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ