ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 382 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 426 URL

”กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02 2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
  
 
 
กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา (อ่านต่อ)
กำหนดพิธีวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557   (อ่านต่อ)
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร Windows Administration   รุ่นที่ 3,4 (Linux Administration)   (อ่านต่อ)
กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 26 และวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ.
ครบรอบปีที่ 104 ใน 12 ธ.ค.57 ณ ขว.ทบ. (บก.ทบ.) (อ่านต่อ)
กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา (อ่านต่อ)  
กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (อ่านต่อ)
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
รายละเอียดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ศทท. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558
ครั้งที่ 1 จำนวน 23 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึง 31 ตุลาคม 2557 (อ่านต่อ) หรือ (ไฟล์ PDF)
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่า มีบุคคลได้แอบอ้าง สร้าง facebook ที่ใช้ชื่อว่า "อุดมเดช สีตบุตร" ซึ่งในข้อเท็จจริง
facebook ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. แต่อย่างใด ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ และกด like
หรือขอร่วมเป็นเพื่อน ดังกล่าว ที่มา: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007899797072&fref=ts
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (อ่านต่อ)
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)   (เพิ่มเติม)
ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
 
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ จัดหา สป.สาย ส. สำหรับงานติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์ : โดเมนใหม่ของการรักษาความปลอดภัยในศตวรรษที่ 21 ( Cyberspace : A New Domain of Security in 21st Century )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (Army Cyber Center)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ร่วมงานโครงการ"สายใจไทย สู่ใจใต้"รุ่นที่22โดยฯพณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ สโมสร.ทบ.(ส่วนกลาง)เทเวศร์
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีแนะนำตัว และงานเลี้ยงรับรองแก่ ออท. และ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/ไทย ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.๒และคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ พธ.ทบ.โดยมี พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ.ให้การต้อนรับ
ผบ.ทบ.ให้ พ.อ.Ho Kok Loke ผชท.ทหาร สป./ไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำ พ.อ.Ang yau Choon ณ ห้องรับรอง 161 บก.ทบ.
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.2 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วย ขส.ทบ. โดยมี พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ.ให้การต้อนรับ
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนา พล.ร.2 รอ.เมื่อ15ต.ค.57
   
พิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนออกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองพันพัฒนาที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พันเอก วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี อภิรัตน์ สุวรรณตรา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
พล.ต.มนัส คงแป้น ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
ภาพกิจกรรม กกล.ผาเมือง ห้วง พ.ย.57 ที่ผ่านมา
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย กองกำลังผาเมือง รุ่นที่ ๑/๕๘
ภาพกิจกรรม กกล.ผาเมือง ห้วง ต.ค.๕๗
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
 
 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ดย.ทบ.
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ททบ.
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง ๓๒๑ บก.ทบ.
 
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ