ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
    จ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา (อ่านต่อ)
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของกระทรวงกลาโหม
    ประจำปี 2558 โดยมี พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ ร่วมพิธี (อ่านต่อ)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ทบ. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่านต่อ)
ขอให้หน่วยใน ทบ. ที่มีเว็บไซต์ของหน่วยนำแบรนด์เนอร์ "Bike for mom" ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของตนเอง (อ่านต่อ)
ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
   (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๐) รวม ๖ ตำแหน่ง (อ่านต่อ)
สพ.ทบ. ได้กำหนดการจัดงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 113 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558
   ณ บริเวณ สพ.ทบ. ถ.ทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร จะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร
   หลักสูตรผู้บริหารนายทหารชั้นนายพล ทบ. และ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) (อ่านต่อ)
การติดตามการนำผลงานวิจัยและพัฒนาชุดแหวนยางกันซึม ปกค.ขนาด 155 มม. แบบ 25 M 198 ไปสู่การขยายผล
   และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ใน ปนร.ขนาด 155 มม.
   แบบ 34 GHN-45 A1 (อ่านต่อ) 
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. ครั้งที่ 1/58 (อ่านต่อ)
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
 
 
 
 
 
บริบทการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพบก (Concept of Army Cyber Operations)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ไซเบอร์ : หนึ่งในพลังอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน (The Cyber : one of Intangible Power)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
วันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์กับความมั่นคงของชาติ (Cyber Space VS National Security)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
   
 
 
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่นักกีฬา ทบ. ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดื์ ณ อ.หัวหิน จว.ป.ข.
เมื่อ25พ.ค.58
   
สวพ.ทบ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. ให้การต้อนรับ พ.อ.Kenichiro Kinoshita ผชท.ทบ.ญี่ปุ่น/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างญี่ปุ่นไทย
พอ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๒) เป็นประธานการฝึกอบรมกำลังพลปฏิบัติการใช้กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับ กองกำลังผาเมือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้หน่วยทหารที่มีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน
กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่พิการทางร่างกายและสมอง รวมทั้งการบริการตรวจสุขภาพร่างกาย และแจกของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์
พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.กกล.เทพสตรี ให้การต้อนรับ พล.ท.เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง หน.คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน ทบ. และคณะฯ เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องเส้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย
สวพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยภายใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยหรือความต้องการการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทบ. จำนวน ๒ หน่วย คือ กช. และ กอ.รมน.
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., รอง ผอ.สวพ.ทบ. (๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยภายใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยหรือความต้องการการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทบ
พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 29 (RBC-29) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.โมฮัมหมัด บิน อับดุล รามาน ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย และคณะฯ ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก(LEWG)ไทย-มาเลเซีย
พล.จ.โมฮัมหมัด บิน อับดุล รามาน ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มาเลเซีย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ในโอกาสที่เข้าหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกับ กำลังร่วม ๓ ฝ่าย จับกุมยาบ้า จำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ เม็ด
///และข่าวกิจกรรมอื่นในห่วงที่ผ่านมา
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เดิน-วิ่ง ฝึกสมาธิ "วิสาขะ พุทธบูชา" (อ่านต่อ)
บริโภคสื่อด้วยสติสยบข่าวโซเชียล (อ่านต่อ) 
"ปลูกผักกินเอง" ทางเลือกสู่อาหารปลอดภัย (อ่านต่อ)
บริจาคเลือด ต่อชีวิต ด้วยการให้ (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สง.กสท.ทบ. ของ สสน.บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กองทัพบก    กรุงเทพมหานคร  (อ่านต่อ)  
 
 
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสร ทบ. (วิภาวดี)
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ