ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 382 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 426 URL

”กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02 2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
คำชี้แจง หัวหน้า คสช. พบ ประชาชน   เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
  
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
Thai general denies military coup was planned  
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) 20 June 2014
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha, Head of the National Council for Peace and Order, on 6 June 2014
 
 
 
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (อ่านต่อ)
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
ขอเชิญร่วมงาน Software Expo Asia 2014 (อ่านต่อ)
ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
(เดินทาง ๑ ต.ค.๕๙) รวม ๔ ตำแหน่ง (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “พัฒนาองค์ความรู้ สู่วิสัยทัศน์กองทัพบก” วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
   
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เข้าร่วมพิธีมอบนโยบาย และแนวทาง การดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ กับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง เสธ.พล.ร.๔ รรก.แทน ผบ.ร.๔ พร้อมด้วยคณะนายทหาร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลาประชาคม จว.นว. โดยมี ผจว.นว.เป็นประธาน
พันเอก กษิดิศ  หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมือง ร่วมแถลงข่าวกรณี หมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ ตรวจความคืบหน้าการปลูกป่าซ่อมแซมตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการผืนป่าอาเซียน พื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และอ.ควนโดน จ.สตูล
พล.ต.เลอชัย มาลีเลิศ ผบ.มทบ.๔๒ พร้อมด้วย นางเฉิดฉาย มาลีเลิศ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ พลตรีหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ พระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน และโครงการผืนป่าอาเซียน
ร่วมแถลงข่าวกรณี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว ประจำด่านตรวจแก่งปันเต๊า ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ร่วมแถลงข่าวกรณี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๓๓๔ จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.กกล.เทพสตรี ร่วมกับกรมศุลกากรแถลงข่าวผลการจับกุม การนำเข้าหินแกรนิตและหินอ่อน จากต่างประเทศโดยหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร จำนวน ๑,๒๓๑ ลัง
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์ www.rta.mi.th/gjag/
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่)
ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กกบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พธ.ทบ. (อ่านต่อ)
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ