ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
ร้อยใจไทยให้เต็มร้อยถวายแด่บูรพกษัตริย์แห่งสยาม เพื่อจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
   ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว สั่งจองสายรัดข้อมือ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดดิ์ (อ่านต่อ)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและ
    คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่านต่อ)
ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
   (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๐) รวม ๖ ตำแหน่ง (อ่านต่อ)
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. ครั้งที่ 1/58 (อ่านต่อ)
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
 
 
 
 
 
บริบทการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพบก (Concept of Army Cyber Operations)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ไซเบอร์ : หนึ่งในพลังอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน (The Cyber : one of Intangible Power)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
วันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์กับความมั่นคงของชาติ (Cyber Space VS National Security)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
   
 
 
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและมอบเงินรางวัลให้แก่ชมรมกีฬา ของ ทบ.ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสโมสร ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้อง 241 บก.ทบ. เมื่อ 3 ก.ค.58
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ลงนามในข้อบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ระหว่าง ทบ. กับ.บริษท เควน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และธนาคารต่างๆที่ให้การสนับสนุนการหาทุนในการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับมอบเงินสนับสนุน "โครงการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวของกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม"จาก คุณวีระชัย อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ทบ.และภริยา บันทึกเทปอาเศียรวาท 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค.58) ณ ห้องส่ง 4 ททบ.

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม กกล.สุรนารี ณ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. เขตพื้นที่ ทภ.2

เมื่อ 6 ก.ค.58

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. รับมอบเงินจากการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ หัองรับรอง 162 บก.ทบ
เมื่อ 2 ก.ค.58
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานแถลวข่าวโครงการ''บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน''ปีที่ 5 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
เมื่อ 16 มิ.ย.58
   
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ.เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบ. โดย สวพ.ทบ. กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รอง ผอ.สวทช.
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ“โครงการความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคง”ระหว่าง ทบ. โดย สวพ.ทบ. กับ สกว. โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว.
พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองผู้บัญชาการกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ ๑ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลัง (การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่การรบไปยังพื้นที่ส่วนหลัง มิให้กีดขวางการยุทธ) ประจำปี ๒๕๕๘
พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.ศักดิ์สิทธ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๑) และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การยิงปืนด้วยกระสุนจริงและเก็บข้อมูลการใช้งานแหวนยางกันซึมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GHN-45 A1ขนาด155 มิลลิเมตร
พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ ได้นำกำลังพลของหน่วย จำนวน ๒๐๐ นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการร้านค้าภายในตลาดชายแดนวังประจันในการขนย้ายสินค้าและสนับสนุนการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง
พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ร่วมกับคณะ แม่ทัพภาคที่ ๓ ส่ง พลจัตวาคำเลียง อุทะไกสอน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว และคณะกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ///และกิจกรรมอื่นที่ผ่านมา
พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2558 จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
7 เทคนิค หัวเราะบำบัดกายเสริมใจ (อ่านต่อ)
4 ข้อควรรู้ อาหารตักบาตร พระสุขภาพดี (อ่านต่อ) 
"ดูแลสุขภาพ ด้วยอาหาร 7 สี" (อ่านต่อ)
7 วันก่อนงด ต้องลด (เหล้า) ยังไง?  (อ่านต่อ)
วอร์มอัพ-คูลดาวน์ สิ่งที่นักวิ่งควรปฏิบัติ  (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ของ ยก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน กธก.สบ.ทบ. ภายในอาคารส่วนที่ ๓ ชั้น ๓ ของ สบ.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงห้องประชุม ฝปช.ศปก.ทบ. ชั้น ๕ อาคารส่วนที่ ๑ ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการปรับปรุงห้องสื่อมวลชน สายทหาร สลก.ทบ. ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานปรับปรุงกองรักษาการณ์ ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานเปลี่ยนเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ (EMERGENCY LIGHT) อาคารหมายเลข 10/38 ของ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม ประจำห้องประชุม นขต.ทบ. (241) อาคารส่วนที่ 2 ชั้น 4 ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สง.กสท.ทบ. ของ สสน.บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กองทัพบก    กรุงเทพมหานคร  (อ่านต่อ)  
 
 
ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสร ทบ. (วิภาวดี)
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ