อายุการใช้งาน และ
อัตราค่าเสื่อม สป.

 
   
  สป. สาย ส.
  สป. สาย พธ.
  สป. สาย กส.
  สป. สาย ขส.
  สป. สาย พ.
  สป. สาย วศ.
  สป. สาย ยย.
  สป. สาย สก.
  สป. สาย ช.


สป.สาย กส.