ซีอาน


          ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองหลวงของมณฑล ส่านซี
          ซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ก่อนราชวงศ์ โจวตะวันตก ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้อบอุ่น มีฝนตกมาก มีปริมาณฝนเทียบได้ใกล้เคียงกับภูมิภาคด้านใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน ดังนั้น ประชากรที่นี่จึงค่อนข้างมาก ทางตะวันออกของ ซีอาน ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านชื่อ ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นพบหมู่บ้านที่มีอายุกว่า 6 พันปี ซึ่งมีประชากรประมาณ 500 คน ฮ่องเต้ของราชวงศ์ โจวตะวันตก ได้เคยสร้างเมืองหลวง 2 เมือง ทางตะวันตกของ ซีอาน

          ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน ( ฉิน ษื่อ หวง ตี้ = จิ๋น ซี ฮ่อง เต้ ) เมื่อรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศขึ้น คือ เมือง เษียนหยาง ตั้งอยู่ทางเหนือของ ซีอาน ของปัจจุบัน จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น มีประชากรประมาณ 5 ถึง 6 แสนคน เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แต่จอมจักรพรรดิทรงเห็นว่า เมืองหลวง เษียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ จึงทรงโปรดให้สร้างเมือง เออฝาง ขึ้นทางใต้ของเมือง เษียนหยาง กล่าวกันว่า หลังจากราชวงศ์ฉินถูกชาวนาโค่นบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวัง และ ตำหนักในเมืองทั้งสองถูกเผาทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 เดือน
          สมัย ราชวงศ์ฮั่น มีเมืองหลวงใหม่ชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ระหว่างที่ตั้งเมืองหลวงเก่าทั้งสอง ปัจจุบันยังสามารถมองเห็นที่ตั้งเมืองฉางอานได้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ซีอาน เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น นี้มีอาณาเขตโดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ตำหนักภายในเมืองมีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ เล่ากันว่า หลังจากสร้างตำหนักเสร็จแล้ว องค์จักรพรรดิฮั่น ตรัสว่า
          
"ช่างใหญ่อะไรปานนี้"

          800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์สุย ได้สร้างเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งขึ้นทางใต้ของ ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าษิ้ง และเปลี่ยน ฉางอาน เป็นสวนดอกไม้ส่วนพระองค์ และเนื่องจากจักรพรรดิราชวงศ์สุย มาจากตระกูล หยาง ผู้คนจึงเรียกเมืองนี้ว่า เมืองตระกูลหยาง

          ถึงราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้เปลี่ยนชื่อเมือง ต้าษิ้ง เป็น ฉางอาน ขณะเดียวกันก็ดำรงการก่องสร้างเมืองอย่างต่อเนื่อง จนเมือง ฉางอาน มีอาณาเขตโดยรอบถึง 36,700 เมตร พื้นที่ 84 ตารางกิโลเมตร เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกในขณะนั้น มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากกว่า 300 ประเทศ ชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้ จำนวนหนึ่งทำงาน อีกจำนวนหนึ่งเรียนหนังสือ อาจจะพูดได้ว่า ฉางอาน เป็นเมือง นานาชาติ เมืองหนึ่ง แต่ที่น่าเสียดายคือ ปลายราชวงศ์ถัง มีสงครามไม่หยุดหย่อน สิ่งก่อสร้าง 300 ปี ของ ฉางอาน ถูกทำลายหมดสิ้น เหลือเพียง สถูปห่านป่าใหญ่ กับ สถูปห่านป่าเล็ก เท่านั้น

          หลังจาก ราชวงศ์ถัง มา 2 - 3 ราชวงศ์ แม้ว่าที่ ฉางอาน จะมีการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง แต่ตัวเมืองดั้งเดิมกลับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงปีแรกของ ราชวงศ์ หมิง เมือง ฉางอาน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ซีอาน เป็นชื่อที่ใช้ตราบถึงปัจจุบัน เมือง ซีอาน ที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นเมืองที่ถูกสร้างมา 600 ปีก่อนราชวงศ์ หมิง

          300 ปีก่อนหน้านี้ เมือง ซีอาน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวเมืองในปัจจุบันมีพื้นที่มากถึง 129 ตารางกิโลเมตร เปรียบกับ ฉางอาน ในสมัยราชวงศ์ ถัง แล้ว มีพื้นที่ใหญ่กว่าร้อยละ 50 มีจำนวนประชากรมากถึง 1 ล้าน 5 แสนคนโดยประมาณ ภายในเมือง นอกจากจะสร้างอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่จำนวนมากแล้ว ยังบูรณะสวนสาธารณะ กับ โบราณสถานที่มีชื่อเสียง จำนวนหนึ่งด้วย
          หอนาฬิกากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง บรรดาเมืองหลวงในประวัติศาสตร์หลาย ๆ แห่งต่างมี หอนาฬิกา แต่ไม่มีที่ไหนจะมีชื่อเสียงอย่างของ ซีอาน สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของหอนาฬิกาที่ถนนชื่อ ซานเซวี๋ย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของมณฑล ส่านซี ภายในมีแท่ง ศิลาจารึก ที่มีชื่อเสียง ซึ่งถูกทำขึ้นในสมัย ราชวงศ์ ซ่ง ( ซ้อง ) จำนวนมากกว่า 1 พัน แท่ง ด้านใต้ของ ซีอาน ยังมี สถูป ห่านป่าใหญ่ กับ สถูป ห่านป่าเล็ก เป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง
          ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏ สิ่งมหัศจรรย์ ที่ตะลึงคนทั่วโลกเกิดขึ้น คือการค้นพบ กองทัพ หุ่น ทหาร และ ม้า ประจำสุสานของ จอมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน ( จิ๋น ซี ฮ่อง เต้ ) เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งของโลก เช่นเดียวกับ กำแพงเมืองจีน สุสานของจอมจักรพรรดิ ตั้งอยู่ที่อำเภอ หลินถง ทางตะวันออกของ ซีอาน กล่าวกันว่า เมื่อ จอมจักรพรรดิ ขึ้นครองราชย์ ก็ได้เริ่มสร้างสุสานทันที มีประชาชนร่วมก่อสร้างมากกว่า 7 แสน คน
          ปี ค.ศ. 1974 เป็นปีที่พบสุสานของ องค์ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน เมื่อพบหลุมหุ่นทหาร และ ม้า ภายหลังได้พบหลุมหุ่นอย่างเดียวกันนี้อีก 2 แห่ง ภายในหลุม เป็นหุ่นทหาร และ ม้า ที่มีขนาดเท่า คน และ ม้า จริง ๆ รวม 3 หลุมที่ค้นพบ ประมาณว่า มี หุ่น ทหาร และ ม้า มากกว่า 1 หมื่นหุ่น
          ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการค้นพบหลุมอีก 1 แห่งทางตะวันตกของสุสานจอมจักรพรรดิ มี หุ่นทหาร และ ม้า ที่ทำด้วยทองแดง สามารถพูดได้ว่า เทคนิคการหล่อโลหะในยุคนั้น เป็นเทคนิคระดับสูงทีเดียว ปัจจุบัน สถานที่นี้ได้ถูกพัฒนาเป็น พิพิธภัณฑ์ หุ่น ทหาร และ ม้า เรียบร้อยแล้ว ทุก ๆ วัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน และ ชาวต่างชาติ ไปเยี่ยมชมจำนวนมาก          โบราณสถานที่มีชื่อเสียงในปริมณฑลของ ซีอาน มีมากมาย โดยเฉพาะ สุสาน ใหญ่ - เล็ก ของ จักรพรรดิ หลาย ๆ พระองค์ มีมากจริง ๆ แต่ละแห่ง เป็นคลังสมบัติ ทั้งสิ้น อาจจะทำให้พูดได้ว่า บริเวณเมืองซีอาน คือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มาก แห่งหนึ่งของโลก

จากผู้เขียน
          เป็นอีกบทหนึ่งจากแบบเรียบภาษาจีนที่ผู้เขียนได้แปลมาเผยแพร่ ไม่มีการค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นพิเศษ อ่านมาอย่างไรก็นำเสนออย่างนั้น บอกอย่างนี้ เพื่อยืนยันว่า ผู้เขียน มิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศจีนที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศจีนได้ทุกเรื่อง เป็นเพียงผู้มีแรงบันดาลใจที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เล็ก ๆ ที่ได้อ่านมานำเสนอต่อผู้อ่านเท่านั้น
          การเขียนคำ หรือ ชื่อ ที่มาจากภาษาจีน ผู้เขียนพยายามรักษาเสียงตามภาษา จีนกลาง ให้ถูกต้อง หรือ ใกล้เคียงเสียงจริง ให้ มากที่สุด และหลีกเลี่ยงที่จะใช้ คำที่ซ้ำ กับ คำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยให้ มากที่สุด ด้วย จึงปรากฏว่า มีการนำ พยัญชนะ ฆ ฌ ษ หรืออื่น ๆ มาใช้ในภาษาเขียนของผู้เขียน

 

พันเอก ชูเกียรติ    มุ่งมิตร รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
chukiati@rta.mi.th
๒๕ เม.ย. ๒๕๔๖

ขอเชิญติชม
กลับหน้าแรก