โลกาภิวัตน์ เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ Globalization ซึ่งมีผู้รู้ให้ความหมายไว้เฉพาะว่า โลกไร้พรมแดน
                        คำว่าโลกไร้พรมแดน เข้ามาสู่สังคมไทยในยุคที่เรียกว่าไอที
(IT = Information Technology) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เมื่อมีการเกิดเครือข่ายโทรคมนาคมที่โยงใยทั่วโลกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Internet (International Network )
                       
Internet มีคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างมหาศาล ทำให้มนุษย์ชาติหาความรู้ที่มีอยู่รอบโลกได้โดยไร้ขีดจำกัด เกิดกิจกรรมไร้พรมแดนมากมาย เกินกว่าที่จะบรรยายได้หมดในหน้ากระดาษเดียว
                        
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดการกระเพื่อมต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากมายหลายด้าน รวมทั้งภาษาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจนตั้งรับแทบไม่ทัน เป็นภาษาต่างประเทศที่ต้องทำความเข้าใจในหมู่คนเจ้าของภาษาเดิมให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะต้องแปลภาษาต่างประเทศนั้น มาเป็นภาษาของตัวเอง หรือต้องยอมรับภาษาที่ทะลักเข้ามานั้น มาเขียนโดยใช้อักขระแห่งภาษาของตนเอง เป็นคำทับศัพท์ เนื่องจากแปลไม่ทัน หรือเหตุผลอย่างอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
                       
 ภาษาไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ เหมือนกัน มีการใช้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ(ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ)โดยตรงอยู่ไม่น้อย และมีการใช้ภาษาไทยเขียนทับศัพท์ก็ไม่น้อยเช่นกัน มีทั้งที่อยู่ในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการ และทั้งที่ยังไม่อยู่ในพจนานุกรมด้วย ทั้งนี้ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีคำที่เขียนด้วยภาษาไทยทับคำศัพท์ ที่มาจากภาษาต่างประเทศจำนวนหนึ่ง ผู้เขียนได้คัดลอกคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษออกมา เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศมานานแล้ว และกำลังได้รับเพิ่มเติม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ แห่งยุคไอที ที่รุนแรงราวกระแสฝนดาวตก ก็ไม่ปาน

คำไทยทับศัพท์ต่าง ๆ