วิสัยทัศน์ต่าง ๆ (VISION)


         วิสัยทัศน์ ( Vision )
                  วิสัยทัศน์ คืออะไร ? ยังไม่เห็น คำจำกัดความ ที่ชัด ๆ จึงทำให้ผู้เขียนก็บอกไม่ได้ว่า วิสัยทัศน์คืออะไร ! เพราะว่าไม่เคยเรียนโดยตรง ได้ยินเขาพูด ๆ กัน ก็คิดว่าเข้าใจ และได้เคยเขียน คำจำกัดความ ของคำว่า วิสัยทัศน์ไว้ใน เว็บ “สาระน่ารู้” ใน www.rta.mi.th ภายใต้บทความชื่อ วิสัยทัศน์ vs ทัศนวิสัย แต่ภายหลังสังเกตว่า ความหมายในคำจำกัดความของตนนั้น ไม่ตรงกับของคนอื่น ๆ จึงได้อาศัย Google เป็นผู้นำเข้าไปหาใน ความหมายของ วิสัยทัศน์ ในเว็บต่าง ๆ แต่ไม่พบ คำจำกัดความ เป็นการเฉพาะ พบแต่ วิสัยทัศน์ ที่เป็นร้อยแก้วที่เป็นคำบรรยายที่มีเนื้อหาเชิงนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งก็ได้คัดลอกออกมา 12 ตัวอย่าง ดังนี้


         1. กระทรวงการต่างประเทศ
                  เป็นองค์กรนำและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ ที่สามารถส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของสังคมไทยให้รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ี้


         2. กรมควบคุมความประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
                  ในปี พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยระบบบังคับรักษา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ด้วยเครือข่ายชุมชน มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนวัตกรรมและเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการบริหารงานยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพและรักการให้บริการ ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการทำงานที่โปร่งใสได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ี้


         3. ห้องสมุด สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี และเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ี้


         4.สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
                  "พัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ประเทศไทยเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน"
ี้


         5. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นองค์การในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารและจัดการในสาขาต่าง ๆ การให้บริการวิชาการ และจัดการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ี้


         6. ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
                  ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้สถาบันพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ี้


         7. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
                  ภายในปีการศึกษา 2548 ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามครรลองคริสตศาสนา เป็นกุลสตรีมีความเป็นผู้นำ เป็นเลิศทางวิชาการ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ครูเป็นผู้ปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ
ี้


         8. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                  “มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม”
ี้


         9. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
                  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นศูนย์กลางองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพื่อเป็นแกนนำในการบูรณาการด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมทุกตำบลภายใน ๕ ปี
ี้


         10. โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
                  จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) บุคลากรมีคุณภาพ ด้านการบริหารการจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด อีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันแบบในคริสตศักราช 2006 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จักต้องเป็นผู้นำในด้านการจัดการ ศึกษาของประเทศ และได้รับการประกันคุณภาพประชาธิปไตย นักเรียนมีบุคลิกภาพแบบผู้นำที่ดี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา จนได้รับการยอมรับว่า เป็นคนเก่ง คนดี คนขยัน และมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญ.
ี้


         11. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งที่จะยกระดับอนาคตของข้าวและของชาวนาไทย เพื่อให้ชาวนาไทยสามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และหวังที่จะเห็นประชาชนยกย่อง และใส่ใจในมรดกวัฒนธรรมข้าวและร่วมกันดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไป
ี้


         12. NECTEC’s
                  เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21นี้ น่าจะกล่าวได้ว่าสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศได้แพร่กระจายไปเกือบ ทั่วทุกมุมโลกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจะพิจารณาประเทศที่ให้ผลิตผลสู่สังคมโลกโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเทศใดที่มีความพร้อม และความสามารถในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ก็จะมีสถานะความได้เปรียบต่อประเทศคู่แข่งขัน จนมีผู้ขนานนามธุรกิจที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์ ว่าเป็น "เศรษฐกิจแบบใหม่" (New Economy) และหากสามารถเพิ่มพูนปัจจัยความสามารถทางด้าน อื่นๆ ร่วมด้วยก็ย่อมจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภท "Sunset" หรือ "Sunrise" ต่างก็ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เข้าไปเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ทั้งที่เป็นกระบวนการผลิตหลัก และที่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อแก้ปัญหาความแปรปรวนของปัจจัย การผลิตอื่น เช่น แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ การพัฒนาทางเทคโนโลยีเหล่านี้ นอกจากจะทำให้การผลิตนั้น ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ยังให้มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วย ประเทศไทยก็อยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างจากประเทศที่กำลังพัฒนาระดับแนวหน้าอื่นๆ ที่ต้องอาศัยพึ่งพิงปัจจัยการผลิตแบบเดิม เช่น แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เริ่มไม่มีความเหมาะสมที่จะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญแทนปัจจัยการผลิตอื่นแบบเดิมอย่างเร่งรีบ

                  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electronic, Computer, Telecommunication and Information : ECTI) เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากรทุกสังคมในโลกและเป็นกลไกสำคัญ ของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ ความสำคัญ และความจริงจังต่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ตลอดจนเร่งรัดให้มีการนำเทคโนโลยีทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งในภาคการผลิต ภาคการศึกษา และภาคการบริหาร การจัดการ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติไทยที่กำลังประสบสภาวะวิกฤติสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไป
ี้


                  เนคเทคได้จัดทำ "กรอบกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ" ขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็น แผนแม่บทของการนำเอาเทคโนโลยีทั้งสี่สาขามาเป็นหลักในการกำหนดกรอบของการวิจัยและพัฒนาไปสู่ กระบวนการทางวิศวกรรมซึ่งจะนำไปสู่การผลิต และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้งสี่สาขาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดกลไกและแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ดังนี้ :
                  "องค์กรวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสังคมแห่งภูมิปัญญา
ี้


         สรุป
                  จากตัวอย่างที่ได้ copy ออกมา ( ตัวหนังสือตามแบบที่แต่ละหน่วยงานบรรจุไว้ ) จะเห็นได้ว่า แต่ละวิสัยทัศน์ ของแต่ละหน่วยงาน มีลักษณะการแสดงออกถึง วิสัยทัศน์ ไปในทิศทางเดียวกัน ว่า หน่วยงานจะเป็นอะไร หรือ จะทำอะไรใน ระยะเวลาที่เจาะจง อันหนึ่ง มีความหมายคล้าย ๆ นโยบาย แต่ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่นโยบาย หากแต่ว่านี่คือ วิสัยทัศน์
                  และเป็นที่เข้าใจตรงกันของหน่วยงานต่าง ๆ แล้วว่า วิสัยทัศน์ คืออะไร จึงสามารถเขียน วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานออกมาได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ตัวเองนั้นจะต้องพยายามทำความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ให้ทันกับกระแสให้ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ๆ นี้ ( เป็น วิสัยทัศน์ ส่วนตัว )
                  นอกจากนั้น ผู้เขียน ยังได้พบว่า เมื่อพูดถึง วิสัยทัศน์ ( Vision ) แล้ว แต่ละหน่วยงานที่มี วิสัยทัศน์ ยังต้องนำเสนอ พันธะกิจ ( ซึ่งมีคำในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยว่า Mission ) ว่า การที่จะ บรรลุ วิสัยทัศน์ ของตนเองนั้น จะต้องทำอะไรบ้าง
                  ผู้เขียนจึงได้ข้อสรุปประการหนึ่งว่า วิสัยทัศน์ ในมุมมองนี้ ได้มาจากแขนงวิชาหนึ่งที่มีการศึกษากัน จะศึกษากันในสถาบันการศึกษา หรือ สถานศึกษาใด ๆ บ้างนั้น ผู้เขียนคงจะต้องหาโอกาสค้นคว้าต่อไป
ี้พลตรี ชูเกียรติ   มุ่งมิตร  ผู้ชำนาญการกองทัพบก
chukiati@rta.mi.th
14 ม.ค. 47

ขอเชิญติชม
กลับหน้าแรก