คำจำกัดความ  หรือที่เรียกว่า นิยาม  นั้นมีความหมายว่าอะไร
       โดยทั่วๆไป คนไทยเข้าใจความหมายของคำนี้อยู่แล้ว ไม่ต้องถามว่าคืออะไร และไม่สงสัยที่จะถามว่าคืออะไร แต่จะใช้ประโยชน์เมื่อต้องการความหมายของคำอื่นๆ ว่ามีนิยาม หรือคำจำกัดความไว้อย่างไร เมื่อรู้และหรือเข้าใจนิยามของคำใดคำหนึ่งแล้ว ย่อมมีผลทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง

คำจำกัดความ คือ คำ ที่ถูกใช้เพื่อ จำกัดความ
- จำกัด คือ อยู่ในขอบเขต หรือ เป็นไปตามที่กำหนด
- ความ คือ การขัดแย้ง หรือ การเห็นต่าง ช่น เมื่อเป็นความ ต้องใช้ทนายความแก้ต่างกัน
สรุปว่า คำจำกัดความ คือคำที่อธิบายความหมายให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด หรือเข้าใจแย้งกันน้อยที่สุด
จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
- คำ น. เสียงพูด หรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด                         
- จำกัด ก.กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ
- จำกัดความ ก.ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด , กำหนดความหมาย
- ความ น.เรื่อง
- นิยาม น.กำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอน
- เฟื่อง น.ฟุ้ง กระจาย

คำจำกัดความ ในความหมายของผู้เขียนที่ระบุว่า ให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด หรือเห็นแย้งกันน้อยที่สุด นั้น เป็นการชี้ว่า การเข้าใจต่อเรื่องใดๆ ของคนนั้น ไม่อาจจะเห็นหรือเข้าใจตรงกันได้โดยสมบูรณ์ จึงได้ฟังอยู่บ่อยๆถึงคำที่ว่า เข้าใจทุกภาษา ยกเว้นภาษาคน

ยกตัวอย่างให้ทันสมัย คือคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือInformation Technology = IT (ไอ-ที) เป็นคำพูดที่ถูกนำมาใช้ตามกระแสโลกคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่มีผู้ให้คำจำกัดความไปในทางเดียวกันมากหลาย ทำให้ผู้คนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมากหลายด้าน และมีการนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันหลากหลายรูปแบบ
คณะรณรงค์ปีไอทีแห่งประเทศไทย (Thailand IT Year) ได้สรุปภายหลังการรณรงค์ว่า การรณรงค์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประชาชนไทยตื่นตัวและรู้จักคำว่า ไอที อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง
โดยความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันนี้คนไทยรู้จักไอที และสนใจที่จะใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นความสำเร็จของการรณรงค์ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง มีการใช้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์จริง เป็นการเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอีกทางหนึ่ง
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ มีวิวัฒนาการตามลำดับตั้งแต่ การเรียนรู้ที่จะปฏิวัติเกษตรกรรม ที่นำผู้คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่า มาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ช่วยลดแรงงานมนุษย์ และถึงการปฎิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลด้านความสะดวกสบาย เป็นคุณภาพชีวิตที่สุดยอดให้แก่มนุษย์ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ ไอที มาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology หรือ IT
- Technology แปลเป็นภาษาไทยว่า เทคโนโลยี
- Information แปลเป็นภาษาไทยว่า สารสนเทศ เป็นคำแปลตัวใหม่ที่มากับโลกคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากคำแปลทางทหารที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า ข่าวสาร
ความหมายของไอทีนั้น มีผู้รู้ให้คำจำกัดความที่หลากหลายในทางเดียวกันมากมาย ในที่นี้ขอยกคำจำกัดความของไอที จากเอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา มาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนำข้อมูล เสียง และวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

เทคโนโลยี น. วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม (อ. Technology)
สาร 1, สาร-, สาระ / สาร, สาระ/ น. แก่น, เนื้อที่แข็ง, เช่น แก่นสาร ; ส่วนสำคัญ, ข้อใหญ่ใจความ, เช่น ไม่เป็นสาระ ; ถ้อยคำ เช่น กล่าวสาร, หนังสือ เช่น นิตยสาร จดหมาย เช่น เขียนสาร (ป.;ส.)
สนเทศ น.คำสั่ง, ข่าวสาร, ใบบอก (ส. ; ป. สนเทศ)
นิเทศ (แบบ) น. คำแสดง, คำจำแนกออก. ก.ชี้แจง, แสดง, จำแนก, (ส. นิรเทศ, ป.นิทเทส)  


ขอเชิญติชม
กลับหน้าแรก