กองทัพบก Royal Thai Army


 
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ( เจิม แสง-ชูโต )
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๒
ลำดับที่ ๓
ลำดับที่ ๔
ลำดับที่ ๕
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล)
พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
ลำดับที่ ๖
ลำดับที่ ๗
ลำดับที่ ๘
ลำดับที่ ๙
ลำดับที่ ๑๐
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )
พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต
พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)
จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
ลำดับที่ ๑๑
ลำดับที่ ๑๒
ลำดับที่ ๑๓
ลำดับที่ ๑๔
ลำดับที่ ๑๕
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพล ถนอม กิตติขจร
จอมพล ประภาส จารุเสถียร
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
ลำดับที่ ๑๖
ลำดับที่ ๑๗
ลำดับที่ ๑๘
ลำดับที่ ๑๙
ลำดับที่ ๒๐
พลเอก เสริม ณ นคร
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก ประยุทธ จารุมณี
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ลำดับที่ ๒๑
ลำดับที่ ๒๒
ลำดับที่ ๒๓
ลำดับที่ ๒๔
ลำดับที่ ๒๕
พลเอก สุจินดา คราประยูร
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
พลเอก วิมล วงศ์วานิช
พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
ลำดับที่ ๒๖
ลำดับที่ ๒๗
ลำดับที่ ๒๘
ลำดับที่ ๒๙
ลำดับที่ ๓๐
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน์
พลเอก ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
ลำดับที่ ๓๑
ลำดับที่ ๓๒
ลำดับที่ ๓๓
ลำดับที่ ๓๔
ลำดับที่ ๓๕
ลำดับที่ ๓๖
ลำดับที่ ๓๗
ลำดับที่ ๓๘RTA.MI.TH
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th

QR-code สำหรับ Application
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก
Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.