พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
รองผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก อักษรา เกิดผล
เสนาธิการทหารบก
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รองเสนาธิการทหารบก
พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
รองเสนาธิการทหารบก
พลโท ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข
รองเสนาธิการทหารบก
พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
ปลัดบัญชีทหารบก
พลโท สุชาติ หนองบัว
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
พลโท กิตติ อินทสร
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
พลโท ธีรชัย  นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๑
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
แม่ทัพภาคที่ ๒
พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
แม่ทัพภาคที่ ๓
พลโท วลิต  โรจนภักดี
แม่ทัพภาคที่ ๔
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ