ส่วนบัญชาการ
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.)
 
ฝ่ายเสนาธิการ
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
 
ฝ่ายกิจการพิเศษ
กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)
กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.)
กรมจเรทหารบก (จบ.)
กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.)
 
ฝ่ายยุทธบริการ
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
 
ส่วนการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์การกำลังสำรอง
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
กองพันนักเรียนที่ 2 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
 
กองทัพภาคที่ 1
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑ (ทน.๑)
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ)
กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9)
กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)
กองพันพัฒนาที่ 1 (พันพัฒนา 1)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)
มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12)
มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13)
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14)
มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15)
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.)
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.)
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.)
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.)
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารช่างที่ 11
กรมทหารช่างที่ 21
กองพันทหารสื่อสารที่ 21 (ส.พัน.21)
กองพันซ่อมบำรุงที่ 21
กองพันทหารสารวัตรที่ 11
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)
กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ
กองพันทหารราบที่ 2   กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.2)
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน.2 รอ.)
กรมทหารราบที่ 29 (ร.29)
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.2)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3)
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพลทหารปืนใหญ่
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารสื่อสารที่ 2 (ส.พัน.2)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 16 (พล.ร.16)
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
กองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)
กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1)
กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2)
กรมรบพิเศษที่ 3
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.)
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.)
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711
กองพันทหารปื่นใหญ่ที่ 712
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน)ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่19
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองกำลังบูรพา กอ.รมน.ภาค 1 สย.1
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 
กองทัพภาคที่ 2
กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3)
กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6)
กองพลพัฒนาที่ 2 (พลพัฒนา 2)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2)
มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21)
มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22)
มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)
มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24)
มณฑลทหารบกที่ 26
มณฑลทหารบกที่ 28
มณฑลทหารบกที่ 29
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.)
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.)
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.)
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.)
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กรมพัฒนาที่ 2
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
กรมทหารราบที่ 8  (ค่ายสีหราชเดโชไชย)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.พัน.2)
กองพันเสนารักษ์ที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 6
กองพันทหารสื่อสารที่ 22
กรมทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 8
กองพันทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 14
กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 8 (ป.พัน.8)
ร้อย.บ.พล.ร.6
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2)
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 เอเอ็ม
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2
กองทัพน้อยที่ 2
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6 พัน.3)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
กองพันพัฒนาที่ 2
กรมทหารช่างที่ 2
กองพันทหารช่างที่ 3
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
ในเขตกองทัพภาคที่ 2
(สล.พมพ.ทภ.2)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ สาขา กองทัพภาคที่ 2
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
กองกำลังสุรนารี
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (พัน สบร.22 บชร.2)
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ( พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 )
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ (ป.พัน.๒๓)
 
กองทัพภาคที่ 3
กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4)
กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)
มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33)
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.)
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.)
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
กองพันทหารช่างที่ 8
กองพันทหารช่างที่ 302   (ช.พัน.302)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ร.17 พัน.3)
กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.5)
 
กองทัพภาคที่ 4
กองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15)
มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.)
กองพันทหารม้าที่16 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กองพันทหารสื่อสารที่ 5 (ส.พัน 5)
กองพันทหารสื่อสารที่ 24 (ส.พัน.24)
 
 

 

    ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY READYWEB 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของ ทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
สโมสรทหารบกวิภาวดี ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก  
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก หาดเจ้าสำราญ
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ
ฝ่ายการสืบสวนสอบสวนจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
  ลิงค์ อื่นๆ
   
   
   
   
ผู้ดำแลเว็บไซต์หน่วยในกองทัพบก ที่ต้องการ
ให้เพิ่มเว็บไซต์ของหน่วย หรือ เปลี่ยนลิงค์ (url)
แจ้งข้อมูลได้ที่ e-mail : eakrta@gmail.com
 
 
 
 
 
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
 
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร