เลือก ฟัง/ร้องเพลงได้ที่นี่
ผู้หญิงร้อง ทำนองช้า
ผู้ชายร้อง ทำนองเร็ว
ผู้ชายร้อง ทำนองช้า
ร้องประสานเสียง
ผู้ชายร้อง