คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 10

ลำดับที่สิบ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๐

( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ )


ประสูติ ๕ ธันวาคม ๒๔๒๖ สิ้นพระชนม์ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๐

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาทับทิม ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ พระธิดา พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

การศึกษา

- ทรงศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง
- พ.ศ.๒๔๔๐ ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา และทรงดำรงพระยศเป็นนายเรือตรี ได้เข้าประจำการกองทัพเรืออังกฤษ

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.๒๔๔๘ สำรองราชการกรมบัญชาการกลาง
- พ.ศ.๒๔๔๙ ผู้บังคับการเรือมกุฎราชกุมาร
- พ.ศ.๒๔๔๙ - ๒๔๕๔ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือชายทะเล
- พ.ศ.๒๔๕๔ - ๒๔๕๕ รั้งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๖๑ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๕๘ รั้งเสนาธิการทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๕๘ - ๒๔๖๐ เสนาธิการทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๗ จเรทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๖๗ - ๒๔๗๔ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
- พ.ศ.๒๔๗๔ - ๒๔๗๕ เสนาบดีกระทรวงกลาโหมราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๗๔ นายทหารพิเศษ กรมทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.๒๔๗๔ นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.๒๔๓๘ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๔๔๘ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๔๔๙ ภราดรมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.๒๔๕๑ มหาสุราภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๕๓ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๓
- พ.ศ.๒๔๕๔ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๕๕ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๔๕๖ มหาวราภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๖๐ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- พ.ศ.๒๔๖๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ มหาโยธิน
- พ.ศ.๒๔๖๗ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๖๙ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๗๔ นพรัตนราชวราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๘๙ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๑

ผลงานที่สำคัญ

- ระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ และได้มีการรวมกิจการทหารบกกับทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกันแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงจัดระบบการปกครองในกระทรวงกลาโหมใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย