คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 12

ลำดับที่สิบสอง

จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๒

( ระหว่าง ๔ มกราคม ๒๔๘๑ - ๕ สิงหาคม ๒๔๘๗

ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย ระหว่าง ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
ผู้บัญชาการทหารบก ระหว่าง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๑ )


วันเกิด ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๔๐ อสัญกรรม ๑๑ มิถุนายน ๒๕๐๗

เป็นบุตรนายขีด และนางสำอางค์ ขีตตะสังคะ ภริยาคือ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

การศึกษา

- ศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
- พ.ศ.๒๔๕๒ – ๒๔๕๘ ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๖๔ ศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๖๗ ผลจากการสอบไล่ได้ที่ ๑ ที่โรงเรียนเสนาธิการจึงได้ไปศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.๒๔๕๘ รับราชการในกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๗ พิษณุโลก
- พ.ศ.๒๔๖๐ รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๖๒ ประจำกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บางซื่อ
นายทหารคนสนิทของผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๖๖ ประจำกรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๐ ประจำกรมจเรทหารปืนใหญ่
รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๗๑ หัวหน้ากองตรวจอากาศสำหรับใช้ทดลอง กรมจเรทหารปืนใหญ่
รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงคราม
ประจำกรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๒ ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๓ รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.๒๔๗๕ ประจำกรมจเรทหารบก
รองผู้บังคับการทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๔๗๖ รับพระราชทานยศนายพันโท
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการ
รองผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๗๗ รับพระราชทานยศนายพันเอก
รองผู้บัญชาการทหารบก
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
- พ.ศ.๒๔๘๑ นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๒ รับพระราชทานยศนายพลตรี นายพลเรือตรี นายพลอากาศตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ.๒๔๘๓ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแม่ทัพบก
- พ.ศ.๒๔๘๔ รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ
ต่อมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพิเศษ และผู้บัญชาการทหารอากาศพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๗ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
- พ.ศ.๒๔๘๘ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
ถูกปลดประจำการเป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด
- พ.ศ.๒๔๙๐ ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย (๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐)
ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๑)
- พ.ศ.๒๔๙๑ นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และในปีเดียวกัน กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๒ นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ.๒๔๙๔ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๙๕ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาเป็นจเรทหาร
- พ.ศ.๒๔๙๖ จเรทหารทั่วไป
- พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
- พ.ศ.๒๔๙๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.๒๕๐๐ นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- ราชการสนามในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- ราชการสนามในกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ. ๒๔๗๓ นายทหารประจำพระองค์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
- พ.ศ.๒๔๗๖ ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.๒๔๗๙ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๔๙๑ นายทหารพิเศษ ประจำกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
เป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๔๙๒ ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๔๙๔ สภานายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท ๒
- พ.ศ.๒๔๙๕ ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.๒๔๙๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการสาขาเศรษฐกิจการพานิชใน สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ประธานกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม
- พ.ศ.๒๔๙๘ นายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน
พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากกราบถวายบังคมลาออก
ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.๒๕๐๐ ประธานกรรมการในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.๒๔๕๔ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
- พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
- พ.ศ.๒๔๗๒ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๗๔ จตุถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระนคร
- พ.ศ.๒๔๗๗ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- พ.ศ.๒๔๘๐ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๔๘๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๘๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๘๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (ในกรณีพิพาทกับอินโดจีน) และนพรัตนราชวราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๘๕ ปฐมจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยสายสร้อยทองคำ และรัตนวราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๘๖ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
เหรียญชัยสมรภูมิ ( สงครามมหาเอเชียบูรพา) เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.๒๔๘๗ เหรียญกล้าหาญ (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.๒๔๙๙ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๐ เหรียญราชการชายแดน

ผลงานที่สำคัญ

- เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งในคณะราษฎร์ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
- ปราบปรามกบฏบวรเดช พ.ศ.๒๔๗๖
- ราชการสนามในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- ราชการสนามสงครามมหาเอเชียบูรพา
- ได้สร้างคำขวัญ “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” ขึ้นปลุกใจประชาชน ได้สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจัดตั้งยุวชนทหาร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีอยู่ให้ทันสมัย ที่สำคัญคือได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทย และปรับปรุงการใช้ภาษาไทย ท่านได้ดำเนินการอีกหลายประการเพื่อสร้างสำนึกของความเป็นชาตินิยม