คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 14

ลำดับที่สิบสี่

พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ ๑๔
( ระหว่าง ๒๖ มิถุนายน ๒๔๘๙ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ )

วันเกิด ๒๘ มิถุนายน ๒๔๓๗ อสัญกรรม ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒
เป็นบุตรหลวงบุรีรัฐพิจารณ์ และนางจันทร์ ภริยา คือ นางเปี่ยมสุข อดุลเดชจรัส

การศึกษา
- รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
- พ.ศ.๒๔๕๒ - ๒๔๕๗ นักเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๕๘ นักเรียนทำการนายร้อยประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๕๙ รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๖๒ นายทหารคนสนิทผู้บังคับการปืนใหญ่
นายทหารคนสนิทผู้บังคับการโรงเรียนปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๔๖๓ รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๖๖ ผู้บังคับกองร้อย ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐
- พ.ศ.๒๔๖๘ รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๖๙ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนอดุลเดชจรัส
- พ.ศ.๒๔๗๐ ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ ๕
- พ.ศ.๒๔๗๓ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอดุลเดชจรัส
หัวหน้าการตรวจอากาศกองบังคับการทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๔๗๕ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๗๖ รับพระราชทานยศนายพันตรี
รองอธิบดีกรมตำรวจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท ๒
- พ.ศ.๒๔๗๗ รับพระราชทานยศนายพันโท
- พ.ศ.๒๔๗๘ รับพระราชทานยศนายพันตำรวจเอก
- พ.ศ.๒๔๗๙ อธิบดีกรมตำรวจ
- พ.ศ.๒๔๘๐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.๒๔๘๑ รับพระราชทานยศนายพันเอก
- พ.ศ.๒๔๘๒ รับพระราชทานยศนายพลตำรวจตรี
- พ.ศ.๒๔๘๓ ผู้บังคับการตำรวจสนาม
- พ.ศ.๒๔๘๔ ว่าราชการแทนนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ.๒๔๘๕ รับพระราชทานยศนายพลตำรวจโท
- พ.ศ.๒๔๘๖ รองนายกรัฐมนตรี
รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก พลเอก พลอากาศเอก
และพลเรือเอก
- พ.ศ.๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ.๒๔๘๙ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๐ ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๗๙ ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๗ กรรมการที่ปรึกษาป้องกันภัยทางอากาศแห่งราชอาณาจักร
- พ.ศ.๒๔๘๘ ที่ปรึกษากรรมการตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม
พุทธศักราช ๒๔๘๘
- พ.ศ.๒๔๙๐ อภิรัฐมนตรี และนายทหารพิเศษประจำกองทัพบก
- พ.ศ.๒๔๙๒ องคมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๕๔ เหรียญราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
- พ.ศ.๒๔๖๗ เบญจมาภรณ์มงกุฎสยาม
- พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
- พ.ศ.๒๔๗๔ จักรมาลา เหรียญฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
- พ.ศ.๒๔๗๗ เหรียญดุษฎีมาลา (ราชการแผ่นดิน)
- พ.ศ.๒๔๘๐ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๘๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๘๒ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๘๔ เหรียญชัยสมรภูมิ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๔๘๖ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง) รัชกาลที่ ๙

ผลงานที่สำคัญ
- ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทย และมีส่วนช่วย
ให้งานเสรีไทยดำเนินไปได้สะดวก ป้องกันมิให้เสรีไทยที่ถูกจับกุมต้องได้รับทุกข์
ทรมานจากการกระทำของญี่ปุ่น ประการสำคัญคือมีส่วนในการแก้ไขสถานการณ์
ของชาติให้รอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม