คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 17

ลำดับที่สิบเจ็ด

จอมพล ถนอม กิตติขจร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๗
( ระหว่าง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๖ - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ )วันเกิด ๑๑ สิงหาคม ๒๔๕๔
เป็นบุตรขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) และคุณลิ้นจี่
ภริยาคือ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๕๙ โรงเรียนวัดโคกพลู ศึกษาจนจบชั้นประถม ๓
- พ.ศ.๒๔๖๓ โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๓ นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.๒๔๗๗ โรงเรียนแผนที่ทหาร
- พ.ศ.๒๔๘๑ โรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.๒๔๙๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑)
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๗๓ รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๗๗ ประจำแผนกที่ ๑ กรมแผนที่ทหารบก รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๗๘ ประจำกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๙ ครูแผนกวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๑ รับพระราชทานยศนายร้อยเอก นายทหารฝึกหัดราชการ
โรงเรียนทหารราบ ครูแผนกที่ ๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๓ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ (ปืนกลหลัก) กองพันทหารราบที่ ๓๔ กรมทหารราบที่ ๑๓
- พ.ศ.๒๔๘๔ ผู้บังคับการกองร้อยที่ ๔ (ปืนกลหนัก) กองพันทหารราบที่ ๓๔ กรมทหารราบที่ ๑๑
- พ.ศ.๒๔๘๖ รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๔๘๗ รับพระราชทานยศพันโท อาจารย์วิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๙ อาจารย์วิชาทหารฝ่ายเทคนิค แผนกศึกษา โรงเรียนนายร้อยทหารบก และเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ แผนกปกครองโรงเรียน
นายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๐ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ แผนกปกครองโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ จังหวัดลพบุรี
รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๔๙๑ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑
- พ.ศ.๒๔๙๒ รองผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ และรักษาราชการผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๑
- พ.ศ.๒๔๙๓ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๔๙๔ รับพระราชทานยศพลตรี รองแม่ทัพกองทัพที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๗ แม่ทัพกองทัพที่ ๑ ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๘ รับพระราชทานยศพลโท
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
- พ.ศ.๒๕๐๐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๕๐๑ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๐๒ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก
- พ.ศ.๒๕๐๖ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๗ รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
- พ.ศ.๒๕๑๔ - ๑๕ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
- พ.ศ.๒๕๑๕ - ๑๗ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา และราชการสนามกรณีสงครามเวียดนาม
- พ.ศ.๒๔๘๙ ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.๒๔๙๑ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๔๙๕ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๙ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๐ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๓ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ.๒๕๐๖ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
- พ.ศ.๒๔๗๗ เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.๒๔๘๓ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๘๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๘๖ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน
- พ.ศ.๒๔๘๗ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๘๙ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙
- พ.ศ.๒๔๙๑ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๓ และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๕ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๖ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๗ เหรียญชัยสมรภูมิ (กรณีสงครามเกาหลี) และประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๘ เครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) และมหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๔๙๙ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๕๐๒ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๐๔ ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๕ เหรียญราชการชายแดน เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.๒๕๐๗ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี
- พ.ศ.๒๕๑๒ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๕ เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนามประดับเปลวระเบิด เหรียญฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เหรียญที่ระลึกใน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
เหรียญรัชฎาภิเษก เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.๒๔๙๒ ปราบปรามกบฏวังหลวง
- ในด้านความมั่นคงของประเทศ ท่านได้เร่งพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่ง ทันสมัย เช่น จัดให้มีการปรับปรุงระบบการฝึก โดยใช้อุปกรณ์จริง และได้ร่วมมือกับมิตรประเทศด้วยการส่งทหารไปร่วมรบ ในสงครามเวียดนาม เป็นต้น