คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 18

ลำดับที่สิบแปด

จอมพล ประภาส จารุเสถียร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๘
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ )


วันเกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ อสัญกรรม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐
เป็นบุตรอำมาตย์เอก พระยาพายัพพิริยะกิจ (เป้า จารุเสถียร) และคุณบัวตอง ณ ลำปาง
ภริยาคือ ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร
การศึกษา
- อายุ ๖ ปี ศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จนจบมัธยมปีที่ ๓
- สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๓ จากโรงเรียนวัดสามพระยา เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ๑ ปี และกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดสามพระยา จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖
- พ.ศ.๒๔๗๒ เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๖ นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันทหารราบที่ ๖
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๗๗ รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๗๙ ย้ายไปรับราชการในกรมตำรวจ รับพระราชทานยศนายร้อยตำรวจเอก
กลับเข้ารับราชการทหาร ประจำกองบัญชาการกองทัพบก
ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ ๗
- พ.ศ.๒๔๘๐ รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
รองผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖
- พ.ศ.๒๔๘๑ นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนทหารราบที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
- พ.ศ.๒๔๘๒ รับพระราชทานยศนายพันตรี
รองผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๒๒ จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ.๒๔๘๓ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๒๒ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๒๒
- พ.ศ.๒๔๘๔ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒๒
- พ.ศ.๒๔๘๗ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๔๘๙ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑
- พ.ศ.๒๔๙๑ รับพระราชทานยศพันเอก
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๓ รองผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๑ และรองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๔๙๔ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑
ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๔๙๕ รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๔๙๗ รองแม่ทัพภาค ๑, รองผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๑, รักษาราชการ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ , รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑ และรักษาราชการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพ
- พ.ศ.๒๔๙๙ ที่ปรึกษากองทัพบก
- พ.ศ.๒๕๐๐ รับพระราชทานยศพลโท
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๑ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.๒๕๐๒ รับพระราชทานยศพลเอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาการทหาร
กรมเสนาธิการกลาโหม รักษาราชการแม่ทัพภาคกองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๖ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รักษาราชการรองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๗ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๕ รักษาราชการตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก
- พ.ศ.๒๕๑๖ รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๓ ราชการสนามกรณีสงครามอินโดจีน
- พ.ศ.๒๔๘๘ ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๔๘๙ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๔๙๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๐๓ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๕ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๖ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๐๗ ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร
ประธานกรรมการไฟฟ้านครหลวง รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ
ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการการพลังงานแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- พ.ศ.๒๕๐๘ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๐๙ ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร
- พ.ศ.๒๕๑๐ ตุลาการศาลทหาร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๑๑ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.๒๕๑๔ กรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อุปนายกมูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาลนิติบุคคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๑๕ ประธานกรรมการป้องกันภาวะการขาดแคลนข้าว
- พ.ศ.๒๕๑๖ นายทหารพิเศษประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๗๗ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ
- พ.ศ.๒๔๘๓ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๘๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๘๘ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๘๙ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๔
- พ.ศ.๒๔๙๑ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๓
- พ.ศ.๒๔๙๖ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓
- พ.ศ.๒๔๙๙ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๐ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๐๒ ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๓ ทุติยจุลจอมเกล้า (วิเศษ) เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามอินโดจีน)
- พ.ศ.๒๕๐๕ เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญชัยสมรภูมิ (คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.๒๕๐๗ ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ มหาโยธิน
- พ.ศ.๒๕๑๑ เหรียญราชการชายแดน เครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์
- พ.ศ.๒๕๑๒ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี
ผลงานสำคัญ
- พ.ศ.๒๔๗๖ เมื่อเกิดกบฏบวรเดช ได้นำกำลังทหารในบังคับบัญชากวาดล้างข้าศึกจนถึงนครราชสีมา
และสามารถยิงเสนาธิการฝ่ายตรงข้ามถึงแก่ความตายที่ปากช่อง ผลงานครั้งนี้ทำให้ได้รับเหรียญกล้าหาญ
และบำเหน็จ ๔ ขั้น
- พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นกำลังหลักในการปราบปรามกบฎวังหลวง
- พ.ศ.๒๔๙๓ ปราบปรามกบฏแมนฮัตตัน
- พ.ศ.๒๕๐๘ ในฐานะผู้บัญชาการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ (ผบ.ปค.) ได้ออกคำสั่งที่ ๑/๐๘ ลง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๘ ให้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ได้แก่
๑. สร้างศรัทธาให้ประชาชนนิยมรัฐบาล วิธีการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
๒. ปลูกฝังจิตใจประชาชนให้ต่อต้านการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์
๓. ทำลายล้างองค์การ และกำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไป